06-28 ple1wEl ple d’ahir dimarts va aprovar, de forma inicial, l’ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses que ha estat elaborada pels serveis tècnics de diversos departaments de l’Ajuntament del Vendrell en els últims vuit mesos.

El ple va aprovar per unanimitat el document, que és fruit d’un procés en què també s’ha buscat el consens amb els professionals del sector de la restauració i l’hostaleria, agrupats en el Centre d’Iniciatives i Turisme i el Gremi d’Hostaleria del Baix Penedès, que fa anys que reclamaven una normativa. L’ordenança permetrà regular, endreçar i afavorir la convivència i l’equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius de l’espai públic, fixant els nous criteris tècnics i estètics de les terrasses, ordenant l'emplaçament i ocupació de l'espai i estableix el règim de tramitació de les autoritzacions per instal·lar-les.

D’altra banda, la sessió de ple d’aquest dimarts va aprovar inicialment les bases que regulen la concessió de subvencions a les empreses que contractin persones desocupades del municipi del Vendrell. El punt va quedar aprovat amb 15 vots a favor (govern, C’S, PxC, PP) i 4 en contra (SP, SSP). L’objecte d’aquestes bases és subvencionar les empreses, autònoms i comerços del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès que facin noves contractacions de persones desocupades. Es subvencionarà fins a un màxim de 12 mesos del contracte. Les hores que es subvencionaran són totes les efectuades a la jornada laboral que estiguin reflectides en el contracte de treball, excloent les hores extraordinàries. La quantia de la subvenció per empreses del Vendrell es calcularà atenent a la durada del contracte de treball i a la jornada laboral: 1 € per hora treballada en el cas de jornada completa i 0.75€ per hora treballada si és un contracte a jornada parcial. En el supòsit de les empreses de la comarca que contractin treballadors aturats del Vendrell o empreses del Vendrell que contractin treballadors aturats de la comarca, la subvenció serà un 50% inferior.

Un altre tema destacat del Ple d’aquest dimarts, i que va comptar amb la unanimitat dels grups polítics, és l’inici de l’expedient per a la implantació del servei de Banc de Terres del Vendrell. Aquest és un projecte de servei municipal que neix amb la voluntat d’afavorir i incidir en l’activació de finques agrícoles que han quedat ermes i facilitar la possibilitat de que tornin a ser conreades. El Banc de Terres afavorirà la difusió d’ofertes i demandes de terres de conreu, així com el contacte entre propietaris que ofereixen terrenys per llogar i pagesos que vulguin llogar terres per cultivar-les.

La sessió ordinària d’aquest mes de juny també va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució presentada per l’equip de govern, Si Se Puede i PxC (SP es va retirar com a convocant de la proposta en afegir-s’hi PxC) per revocar l’acord del ple extraordinari de l’Ajuntament de 31 de març de 1964 que nomenava el dictador Francisco Franco alcalde honorari i perpetu.

A iniciativa del Governador Civil de Tarragona Rafael Fernández Martínez, el Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar el 31 de març de 1964 nomenar el dictador Francisco Franco alcalde honorari i perpetu. Aquest acord formava part dels actes organitzats pel règim per commemorar els XXV anys de Pau, que és com va celebrar cínicament la dictadura militar i feixista franquista l’ultratge a la voluntat democràtica dels espanyols i la usurpació de la sobirania de la República comesos amb el cop d’estat.

Cal recordar que en el primer ple de l’Ajuntament democràtic de 1979 ja es va acordar eliminar els monuments i simbologia franquista dels carrers del Vendrell i en els últims anys s‘han aprovat diverses mocions en el sentit de retirar els darrers vestigis franquistes als carrers del municipi, com la placa del bloc d’habitatges de la plaça de la Palla o la del carrer de Mar dedicada a Salvador Palau Rabassó, retirades en els últims dies, tal com recomanava el Memorial Democràtic.

 

Altres acords de la sessió

-El ple ordinari d’aquest dimarts va donar compte d’un informe de fiscalització emès per la Sindicatura de Comptes sobre despeses executades sense crèdit pressupostari relatiu a l’exercici 2013.

-El ple també va aprovar, per unanimitat, l’adhesió al programa Apropa Cultura de quatre equipaments municipals: l’Auditori de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, el Teatre Àngel Guimerà, l’Auditori Pau Casals i el Museu Deu. Aquest programa pretén fomentar l’accés de les persones que més ho necessiten, ja sigui per motius socioeconòmics o alguna minusvalidesa, a la cultura i a l’oci inclusiu. Així, els teatres, auditoris, museus i festivals adherits a Apropa Cultura oferiran localitats de la seva programació habitual a preus molt reduïts, entre els 3 i els 10 €.

-També en l’àmbit cultural, el ple va aprovar inicialment les bases generals per a la concessió de subvencions culturals de l’Ajuntament del Vendrell. El punt va quedar aprovat amb 10 vots a favor (govern, SSP), 8 en contra (PxC, C’s i PP) i 2 abstencions (SP).

-La sessió va donar llum verda, i per unanimitat, al Pla d’acció per l’Energia sostenible del Vendrell (PAES), l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20 % menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte al 2005, complint amb els compromisos adquirits a partir de la seva adhesió al Pacte europeu d’Alcaldes.

-Ja en l’àmbit econòmic, en la sessió d’ahir el ple va aprovar un expedient de modificació de crèdits per un import de 136.150 €, que comporta una major transparència ja que detalla el concepte de les despeses, que abans s’agrupaven sota un concepte general. El punt va quedar aprovat amb 9 vots a favor (Govern, PP); 5 vots en contra (PxC, SSP) i 5 abstencions (C’s, SP).

-El Ple va aprovar un Reconeixement Extrajudicial de Crèdit per poder pagar amb partides del 2016 despeses d'exercicis anteriors. El punt va rebre 10 vots a favor (govern , PP) i 10 abstencions (PxC, C’S, SSP, SP).

-El Ple també va aprovar el Pla econòmic i financer 2016-2017 amb 13 vots a favor (Govern, PP, PxC) i 7 abstencions (SSP, SP, C’S).

-El Ple es va donar per assabentat de la sentència 113, de 12 d’abril de 2016, dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.2 de Tarragona i va ratificar interposar un recurs d’apel·lació contra aquesta sentència relativa a un recurs contenciós administratiu de PARVEN. La ratificació va comptar amb 13 vots a favor (Govern, PP, PxC) i 7 abstencions (SSP, SP, C’S).

-El Ple va acordar adjudicar els contractes de subministrament d’un vehicle per a la Policia Municipal i d’un apilador elèctric per a la regidoria de Via Pública en la modalitat de rènting amb opció de compra amb 13 vots a favor (Govern, PP, PxC) i 7 abstencions (SSP, SP, C’S).

-El ple va donar llum verda, per unanimitat, a la bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions per a diferents obres dutes a terme per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Apel·les Fenosa.

 

Mocions i propostes

-El ple va aprovar per unanimitat la proposta de l’equip de govern i PxC, que els havia fet arribar la PAH del Vendrell, d’actuacions urgents i coordinades pel dret a l’habitatge i als subministraments.

-El ple va aprovar per 18 vots a favor (Govern, PxC, C’S, SSP i SP) i 2 abstencions (PP) la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per seguir avançant en l’estratègia Catalana de Residu Zero al Vendrell i valorar la possibilitat d’endegar el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos mitjançant màquines de reciclatge amb bonificació.

-D’altra banda, la proposta presentada pel grup municipal de Som Poble per a la democratització de l’accés al balcó de l’Ajuntament durant la Festa Major del Vendrell va quedar aprovada per unanimitat amb una esmena del govern. Així, els dies de Festa Major, durant els actes de cultura popular a la Plaça Vella, es disposarà de 4 places al balcó per poder ser ocupades per ciutadans del Vendrell, després d’un sorteig entre les persones inscrites.

-La proposta presentada pel grup municipal de Sí Se Puede, en nom del col·lectiu veïnal Xarxa Vendrellenca, per tal de prohibir de forma immediata l’ús de sofre al municipi com a repel·lent de miccions de gos va quedar aprovada per 17 vots a favor (Govern, C’S, SSP, SP, PP) i 3 abstencions (PxC).

-La moció presentada per l’equip de govern en defensa de l’acollida de les persones refugiades va quedar aprovada per 13 vots a favor (Govern, SP, C’S), 3 en contra (PxC) i 4 abstencions (PP, SSP).

-La moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per impulsar la creació d’una ordenança específica de protecció i convivència animal es va aprovar per 18 vots a favor (Govern, PxC, C’S, SSP, PP) i 2 abstencions (SP).©2019 Ajuntament del Vendrell