Què és i per a què serveix?

És el canvi de titularitat de la llicència de gual.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que gaudeixi d'una plaça d'aparcament en casa unifamiliar o en un aparcament comunitari.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Fotocòpia de l'últim rebut de gual pagat.
5. Original i fotocòpia de l'escriptura o còpia simple.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

La sol·licitud de canvi de nom de la llicència de gual és gratuita.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució mitjançant correu postal o notificació electrònica.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: alta
Llicència de gual: baixa
Llicència de gual: canvi de placa per vella, pèrdua o robatori
Sol·licitud de senyalització horitzontal de gual

Observacions

* Bonificació de la taxa: Gaudiran d'una bonificació de fins al 100% les persones amb minusvalidesa (condició legal en el mateix grau o superior al 33%), sent titulars d'habitatges unifamiliars que es trobin gravades per una unitat en l'esmentada taxa, o bé, siguin titulars d'una única plaça d'aparcament en aparcaments comunitaris, sempre i quan hi tinguin la residència habitual.
Les persones interessades podran sol·licitar davant l'Administració l'atorgament de la bonificació i hauran d'acreditar el grau de minusvalidesa.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell