Què és i per a què serveix?

La llicència de gual suposa l'autorització per a l'us restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles d'un garatge.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que sigui titular d'una plaça d'aparcament individual o d'una casa unifamiliar amb garatge, o qualsevol comunitat de veïns (representats o no per un administrador) que disposin d'aparcament comunitari.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica de llicència de guals i acta de manifestació i declaració, on s'haurà d'indicar el tipus d'ús del gual, és a dir, càrrega-descàrrega, comunitari etc...
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. En el cas de vivenda unifamiliar: fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI.
5. Quan es tracti d'un bloc de pisos: original i fotocòpia de l'escriptura on consti el garatge i el número de places d'aparcament (escriptura de divisió horitzontal).
6. Plànol de situació indicant exactament l'entrada i/o sortida de vehicles (el facilita l'Ajuntament).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

45 dies aprox.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència de gual.
2. Liquidació.

A les dependències de la Policia Municipal (Departament de Via Pública):
1. Placa de gual (veure apartat d'observacions)

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributaria
Departament de Via Pública

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: baixa
Llicència de gual: canvi de nom
Sol·licitud de placa de gual per vella, pèrdua o robatori

Observacions

* Als 30-35 dies hàbils següents a la data que consti en el registre d'entrada de la sol·licitud, el departament responsable notificarà la liquidació i la llicència de gual a la persona interessada.

* L'interessat haurà d'anar a recollir la placa de gual a les dependències de Via Pública, a l'edifici annex a la Policia Municipal (Ctra. Calafell, 1-3) i presentar el seu document d'identitat i el justificant de pagament de la llicència. 

L'horari de recollida de la placa serà de dilluns a divendres de 8 h a 14 h i dilluns a la tarda de 16 h a 19 h.

* En el cas de pàrquings comunitaris:

Si volen pagar els rebuts de manera individualitzada, hauran de fer la sol·licitud a part i adjuntar:
- l'acta de la comunitat conforme tots els propietaris estan d'acord, la relació de propietaris on consti el nom, el document d'identitat, un telèfon de contacte, l'adreça fiscal i les places de les quals són titulars.
- l'escriptura de divisió horitzontal o notes registrals de les places d'aparcament.

Aquesta individualització, però, serà per als propers exercicis. L'alta s'ha de pagar sencera a nom de la comunitat de propietaris.

* Si una Comunitat de Propietaris necessita més d'una placa de gual, perquè tenen una porta d'entrada i una altre de sortida per exemple, serà necessari que en el moment de sol.licitar la llicència de gual adjunti un plànol de situació de la finca assenyalant aquestes característiques particulars i que s'indiquin expressament en la sol·licitud.

* Les Comunitats han de presentar fotocòpia de l'escriptura de l'entitat destinada a pàrquing o bé de l'escriptura de declaració d'obra nova o de divisió horitzontal on consti la superfície o número de places de pàrquing. En cas que no ho tinguin ho han de demanar al registre de la propietat o al promotor de l'obra.

* Bonificació de la taxa: Gaudiran d’una bonificació de fins al 100% les persones amb minusvalidesa (condició legal en el mateix grau o superior al 33%), sent titulars d’habitatges unifamiliars que es trobin gravades per una unitat en l’esmentada taxa, o bé, siguin titulars d’una única plaça d’aparcament en aparcaments comunitaris, sempre i quan hi tinguin la residència habitual.
Les persones interessades podran sol·licitar davant l’Administració l’atorgament de la bonificació i hauran d’acreditar el grau de minusvalidesa.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'alta de gual

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell