Què és i per a què serveix?

La cèdula d'habitabilitat la lliura el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta fitxa és informativa.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà

Com i on es pot presentar?

Agència de l'Habitatge de Catalunya
Servei Territorial de Tarragona
Carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14
43005 TARRAGONA
Telèfon: 977 24 70 36

Consell Comarcal del Baix Penedès
Pl. del Centre, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 71 71

On es pot trobar més informació?

Llistat arquitectes i arquitectes tècnics al Vendrell
Departament de Medi Ambient i Habitatge: Cèdula d'habitabilitat

Observacions

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya també gestiona la Desqualificació d'habitatges de protecció oficial.

 

 

Què és i per a què serveix?

Quan es concedeix una llicència d'obres, el/la promotor/a està obligat/ada a dipositar una fermança com a garantia de que els residus generats aniran a parar a un gestor de residus autoritzat. Aquesta fermança es pot dipositar en metàl·lic o mitjançant un aval.
Un cop ha finalitzat l'obra i s'han dipositat els residus a l'abocador corresponent, es pot sol·licitar la devolució de la fermança prèviament dipositada.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol promotor/a d'obra que hagi dipositat prèviament la fermança per gestió de residus.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. DI de l'interessat.
3. Fotocòpia del certificat del gestor de residus.
4. Original de la Carta de pagament de la fermança en metàl·lic o aval bancari.
5. Fotocòpia del certificat final d'obra.
6. En el cas de fermança dipositada en metàl·lic, emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució de fermança per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o document on constin les dades bancàries.
7. Original i fotocòpia del DI del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució.
2. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
3. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.
Serveis Econòmics (Tresoreria).

Quin sentit té el silenci?

Negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Dipòsit de fermança per gestió de residus
Retorn / devolució de fermança

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud devolució de fermança

 

 

Què és i per a què serveix?

Autorització per adequar l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i la sortida de vehicles d'un garatge.
El model de gual per a l’accés de vehicles a garatges serà d’un dels tipus que s’indica en la documentació gràfica adjunta a l’apartat descarregar documents (d'acord amb l'article 306 del Pla general d'ordenació urbana).
Resten prohibits altres models, i no s’admet la col·locació de fustes, formigó o similars damunt de la rigola o de la calçada.
La construcció dels guals, d’acord amb els articles 23, 33 i 125 del Pla general d’ordenació urbana, requereix la sol·licitud de llicència d’obres menors.
Les obres de construcció del gual han d’anar a càrrec del propietari de la parcel·la a la que doni servei.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que sigui titular d'una plaça d'aparcament individual o d'una casa unifamiliar amb garatge, o qualsevol comunitat de veïns (representats o no per un administrador) que disposin d'aparcament comunitari.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica fent constar amb detall les obres que es volen fer.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Plànol de situació (el facilita el SAC).
5. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat de "descarregar sol·licituds") i declaració de l'alta censal a Hisenda (certificat o model 036) o del rebut de l'IAE al corrent de pagament, o bé la manifestació de la responsabilitat del titular de la llicència d'obra en la mateixa instància específica.
6. Fotocòpia del pressupost de l’obra.
7. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
8. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Reial decret 1627/1997, del 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
- Decret 135/1995, de 24 de márç de desplegament de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques d'aprovació del codi d'accessibilitat.
- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa urbanística i de l'ICIO.
3. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta notificant la resolució, és a dir, la llicència d'obres.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de gual: alta
Llicència de gual: canvi de nom
Sol·licitud per pintar la vorera quan hi ha concedit un gual

Observacions

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra menor

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Models de gual

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

Què és i per a què serveix?

Els ciutadans poden presentar les seves queixes pel mal estat dels solars tant si són privats com públics.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica (fer constar la referència cadastral del solar o terreny)
2. Original del document identificatiu del sol·licitant.
3. Plànol de situació.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals) 
- Article 189.1 de la Llei 2/2002 de 14 de març d'Urbanisme.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis intervenen?

Departament d'Urbanisme.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

El requerit pot presentar al·legacions a la resolució davant de l'Ajuntament.

Observacions

- L'Ajuntament requereix al titular del solar la seva neteja.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud per neteja de solars i terrenys

 

 

Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per fer obres majors consistents en obra nova de magatzems i/o naus industrials.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. 2 exemplars del projecte bàsic i 2 del projecte d'execució, en el qual haurà de constar, a més a més, fotografies en color del terreny a edificar, en les què es vegi clarament el nivell natural del terreny respecte les finques termeneres, i plànol topogràfic de la finca a edificar.
5. 1 còpia en suport informàtic del projecte bàsic que comprengui tant la documentació escrita com els plànols. El format del contingut del CD o DVD pot ser dxf o pdf.
6. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda.
7. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons RD 1627/97, visat.
8. L'assumeix de direcció d'obres del tècnic o tècnics competents.
9. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
10. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

2 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.
3. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència d'obra.
2. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència de primera utilització

Llicència d'obres menors: auxiliars de la construcció (instal·lació de grues torre i d'altres)

Observacions

- Una vegada acabada l'obra, previ al seu ús, cal demanar la llicència de primera ocupació, d'acord amb el que determina l'article 90 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, i l'Ordenança Fiscal Municipal número 8, article 6.e), acompanyant la documentació que s'assenyala en la fitxa informativa "Llicència de primera ocupació".

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell