Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per fer obres majors consistents en obra nova d'habitatges unifamiliars, addicions de planta, obres que comportin modificacions estructurals, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. 2 exemplars del projecte bàsic i 2 del projecte d'execució visats i signats pel tècnic competent, els quals, en el cas d'habitatges de nova planta, haurà de contenir fotografies en color on es vegi el nivell natural del terreny i respecte als veïns termeners, així com plànol topogràfic.
5. 1 còpia en suport informàtic del projecte bàsic que comprengui tant la documentació escrita com els plànols. El format del contingut del CD o DVD pot ser dxf o pdf.
6. Direcció facultativa original dels arquitectes i arquitectes tècnics intervinents a l'obra (no és el mateix que el control de qualitat).
7. Control de qualitat, que redacta l'aparellador (còpia).
8. Full d'estadística de l'habitatge emplenat. El demana la Generalitat i el facilita l'arquitecte.
9. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda.
10. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, en funció del pressupost.
11. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
12. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

2 mesos.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.
3. Si manca aportar documentació, carta de requeriment de documentació.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència.
2. Resguard de pagament de l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de Reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres majors: construcció de piscina particular o comunitària de nova instal·lació o legalització.
Llicència d'obres majors: habitatges plurifamiliars, blocs d'habitatges, habitatges en filera (a partir de dos),...
Llicència d'obres menors: auxiliars de la construcció (instal•lació de grues torre i d'altres)
Llicència de primera ocupació

Observacions

* El projecte bàsic ha de justificar el compliment de l'ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua.

* Si el titular de la llicència és una persona física, es podrà fer responsable de les obres sempre i quan les faci per a ell mateix, a nivell particular. En aquest cas, ha de fer constar la seva responsabilitat a la instància i no cal que presenti la declaració de l'Alta Censal de la Delegació d'Hisenda.

* Es pot demanar bonificació quan es tracti de rehabilitacions del nucli antic, el seu atorgament i quantia ho tramita el Servei de Gestió Tributària.

* Les obres d'adaptació (supressió de barreres arquitectòniques), demanades per la persona que les necessita, tenen bonificació.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud per llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell