Què és i per a què serveix?

Llicència que dóna l'Ajuntament per la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions següents:

- Els de nova planta

- Les ampliacions dels existents

- Els sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació

Qui ho pot demanar?

Les persones promotores o representant autoritzat del promotor de les obres emparades en la corresponent llicència urbanística. Sempre que es compleixin els requisits següents:
a) Que l’obra hagi estat executada integrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s’escau,les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
b) Que l’estat d’execució de les obres permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l’edifici o la construcció no acabada.
c) Que la seva utilització i ocupació i l’acabament de les obres no s’interfereixi mútuament de manera greu.

Quins documents s’han de presentar?

Model de sol·licitud normalitzada amb els documents següents:

1.Original del Certificat de final d‘obra expedit pel director facultatiu de l’obra, en què hi consti:

a) La data de finalització,

b)Que les obres s’han executat de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat, si s’escau, les modificacions i les condicions de la llicència atorgada.

c)Que l’edificació parcial està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat i es compleixen els requisits establertes a l’article 43 del Decret 64/2014, de 13 de maig,pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística..

3. Fotografia del edifici, el seu entorn i els vials confluents.

4. Còpia de la sol·licitud de llicència de gual, pels edificis que disposin d’aparcament.

5. Justificant de pagament de la taxa.

6. Sol·licitud d’alta de l’Impost de bens immobles (IBI- model 902N) només per edificis subjectes a llicència urbanística autoritzada abans de l’u de gener de 2012. A partir d’aquesta data l’alta s’efectua d’ofici.

Quina normativa regeix?

Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. I Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència de Primera Ocupació.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Per poder sol·licitar la primera ocupació cal tenir posat a la casa el número de policia i la lletra, si s'escau, prèvia consulta a l'Ajuntament, per tal de posar-lo correcte i si es tracta de diferents habitatges, la identificació per bloc, escala, planta pis i porta, si es tracta d'habitatges plurifamiliars.

IMPORTANT:
Cal indicar telèfon de contacte i correu electrònic per tal de donar dia i hora per la inspecció que, per tal d'agilitzar el tràmit, es fa per telèfon.

Descarregar sol·licituds

Llicència de primera ocupació i utilizació parcial dels edificis i les construccions

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell