Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per fer obres majors consistents en obra nova de blocs d'habitatges, conjunt d'habitatges en filera, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. 3 exemplars del projecte bàsic i 2 del projecte d'execució visats i signats pel tècnic competent, en el qual hi haurà de constar a més a més: plànol topogràfic de la finca a edificar i fotografies en color del terreny que es vol edificar on es vegi clarament el seu nivell natural i respecte de les finques termeneres.
5. 1 còpia en suport informàtic del projecte bàsic que comprengui tant la documentació escrita com els plànols. El format del contingut del CD o DVD pot ser dxf o pdf.
6. L'assumeix de direcció d'obres.
7. Control de qualitat, que redacta l'aparellador (còpia).
8. Full d'estadística de l'habitatge emplenat. El demana la Generalitat i el facilita l'arquitecte.
9. Document d'acceptació de l'obra per part del contractista signat (el trobareu a l'apartat "descarregar sol·licituds"), i Declaració de l'Alta Censal a Hisenda.
10. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons RD 1627/97, visat.
11. Projecte tècnic sobre les infraestructures comuns de telecomunicacions en els edificis per a l'accés dels serveis de telecomunicacions signat per tècnic titulat competent en matèria de telecomunicacions, visat pel Col.legi corresponent en edificis en règim de Comunitat de Propietaris (Propietat horitzontal).
12. Per a les activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100 m2 i fins a 2500 m2, incloses en l'annex 3 del Decret 136/1999 pel que s'aprova el reglament general del desplegament de la Llei 3/1998 d'intervenció integral de l'administració ambiental, modificat pel Decret 143/2003, al sol.licitar la llicència d'obres s'haurà d'acompanyar un projecte tècnic d'activitats informat favorablement i sense condicions per una EAC, el qual informe haurà de contemplar el compliment de la normativa aprovada per aquest Ajuntament sobre garatges i d'acord amb els criteris d'interpretació que té establerts, en el Pla general d'ordenació urbana.
13. Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició, signat per un gestor de residus autoritzat (consulteu els gestors de la comarca a l'apartat "descarregar sol·licituds").
14. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

- Taxa: a raó del 0,95% del pressupost d'execució material de l'obra, amb un import mínim de 3 euros

- Impost: la tarifa a aplicar serà el 4,00% sobre el pressupost d'execució material de l'obra. Si el pagament es vol fraccionar a terminis, es cobraran interessos de demora amb el tipus d'interès que marquin els pressupostos de l'Estat.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

2 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.
3. Carta de requeriment de documentació, si s'escau.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Llicència d'obra.
2. Resguard de pagament de l'Impost sobre Construccions, instal·lacions i obres.

Quins serveis hi intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de Reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres majors: habitatges unifamiliars, addició d'una planta, modificacions estructurals,...

Llicència d'obres menors: auxiliars de la construcció (instal•lació de grues torre i d'altres)

Llicència d'obres menors: connexió al clavegueram

Observacions

- El projecte bàsic ha de justificar el compliment de l'ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua.

- Es pot demanar una bonificació del 95 % per obres adaptació per minusvalidesa, s'ha de presentar el certificat corresponent. També es pot demanar una bonificació del 95 % per eliminar barreres arquitectòniques en els locals, (per fer rampes ...)

- Als efectes de l'activitat de garatge, esmentat en l'últim paràgraf de la documentació a aportar, presentar la comunicació ambiental un mes abans de l'inici de l'activitat, segons el que disposen els articles 41 de la LLIIAA i 73 a 78 del Decret 136/1999.

- Una vegada enllestida l'obra, caldrà demanar llicència de primera ocupació dels habitatges, dels locals comercials i l'aparcament.

D’acord amb l’article 81.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, la sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar, de manera motivada, en el termini d’un mes (obra menor) i dos mesos (obra major) a comptar des que la persona interessada ha presentat a l’Administració la documentació completa exigida per les normes urbanístiques del Pla General o per altres ordenances municipals.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud llicència d'obra major

Document d'acceptació de l'obra per part del contractista

Model d'autorització

Gestors de Residus de la comarca del Baix Penedès

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell