Què és i per a què serveix?

Aquesta taxa s'aplica amb motiu del servei de recollida domiciliària d'escombraries, inclou el seu tractament i la seva eliminació.

Qui ho pot demanar?

La taxa grava a qualsevol persona física o jurídica, titular d'un habitatge.

Quins documents s’han de presentar?

La carta de liquidació corresponent al rebut de pagament de la taxa d'escobraries domèstiques.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

1. En període voluntari, a qualsevol entitat bancària que consti en el tríptic.
2. Si ha passat el període voluntari, amb recàrrec a BASE (Diputació de Tarragona), C/ de Mar, 3 del Vendrell. Telèfon 977 66 01 29.

Quina documentació es lliura?

El justificant de pagament de la taxa d'escombraries.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Improcedent

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud del càlcul de la part proporcional de l'import de la taxa d'escombraries
Taxa d'escombraries comercials

Observacions

* Correspon al titular de l'habitatge pagar aquesta taxa.

* No obstant, aquest podrà reclamar el 100% de la quota al seu llogater, bé per via directa i personal o bé indirectament, facilitant a l'oficina de BASE (Diputació de Tarragona) una autorització bancària del compte corrent del llogater -cosa que ha de fer constar- degudament signada, tenint en compte que en qualsevol cas el rebut sempre es generarà a nom del titular de l'habitatge.

* En el supòsit de canvi de titularitat de l'habitatge és podrà prorratejar la quota trimestralment a cadascun dels titulars, sempre que es demani i es justifiqui la transmissió amb una còpia de l'escriptura de compravenda, manifestació i acceptació d'herència, etc...

* És una taxa periòdica anual.

* Quan es tracta d'un habitatge de nova construcció, podrà passar cert temps fins que des del Servei de Gestió Tributària se li faci la liquidació de la taxa, amb caràcter retroactiu.

* Si l'IBI no té associada una taxa d'escombraries domèstiques i no es tracta d'un habitatge de nova construcció, caldrà que el titular sol·liciti mitjançant sol·licitud general la liquidació de la taxa.

* Si en un local comercial no es desenvolupa cap activitat s'haurà d'efectuar el pagament de la taxa d'escombraries domèstiques enlloc de les comercials.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell