Què és i per a què serveix?

Quan es produeix el canvi de nom d'un habitatge, d'un local etc, i per tant de les escombraries, tenint en compte la data efectiva del canvi, la persona interessada pot sol·licitar el prorrateig de la taxa. Si ja ha efectuat el pagament per l'import total, pot demanar la devolució de la part proporcional de la taxa.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

* Si no s'ha efectuat el pagament:
1. Sol·licitud general.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. En el cas d'escombraries domèstiques, original i fotocòpia de l'escriptura de canvi de titularitat.
5. En el cas d'escombraries comercials, original i fotocòpia de la baixa de l'Impost d'Activitats Econòmiques d'Hisenda o qualsevol altre documentació justificativa de la baixa de l'activitat.

* Si s'ha efectuat el pagament i es sol·licita la devolució de la part proporcional de la taxa:
1. Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Rebut original pagat.
5. En el cas d'escombraries domèstiques, original i fotocòpia de l'escriptura de canvi de titularitat.
6. En el cas d'escombraries comercials, original i fotocòpia de la baixa de l'Impost d'Activitats Econòmiques d'Hisenda o qualsevol altre documentació justificativa de la baixa de l'activitat.
7. Emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o document on constin les dades bancàries.
8. Si el motiu de la devolució és per l'enderroc de l'habitatge, caldrà presentar original i fotocòpia del certificat d'enderroc emès pel tècnic corresponent.

Quina normativa regeix?

- Llei General Pressupostària 47/2003, de 26 de novembre, art. 25, prescripció de les obligacions.
- Reglament general de desenvolupament de la llei 58/2003, de 17 de desembre, en matèria de revisió en via administrativa.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

6 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució mitjançant correu certificat o notificació electrònica.
2. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
3. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Taxa d'escombraries domèstiques
Sol·licitud de devolució / retorn d'ingressos

Observacions

* Es retornarà a l'interessat el rebut original, mitjançant correu ordinari, a l'adreça que indica la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general
Sol·licitud de devolució d'ingressos
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell