Què és i per a què serveix?

Tot negoci genera un rebut d'escombraries comercials a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica titular d'un negoci i/o activitat ubicat/da al municipi, o qualsevol persona que actuï en representació d'aquesta.

Quins documents s’han de presentar?

Tramitació al mateix Ajuntament quan es liquida la llicència d'obertura, cal especificar els m2 del local.

1. Sol·licitud general (en el cas de prorratejos).
2. Original i fotocòpia de la declaració de l'alta censal a Hisenda (imprès 036).
3. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.
5. Original i fotocòpia del rebut de l'IBI, escriptura o contracte de lloguer del local.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

El mòdul es liquida per unitat i any, aplicant-se les tarifes segons l'epígraf de l'activitat i els metres quadrats del local.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

1. Liquidació.
2. Si s'escau, còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

- Formen part d'un padró i les dades provenen de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

- Les altes són prorratejables, és a dir, es pagaran a partir del trimestre en què causen l'alta censal (imprès 036).

- Les baixes són prorratejables, és a dir, a partir del trimestre que ha causat baixa de l'IAE, si ja ha pagat el rebut de tot l'any, té dret al retorn dels trimestres no vençuts. Hauran de portar la baixa censal (imprès 036).

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell