Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell atorga la bonificació o l'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Traccció Mecànica a aquells vehicles que compleixin unes determinades condicions i a les persones que tenen una minusvalidesa que disposin d'un vehicle per al seu ús exclusiu o estigui destinat al seu transport, amb els requisits establerts legalment.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que tingui una minusvalidesa reconeguda o que disposi d'un vehicle elèctric o híbrid, o un vehicle històric, o un vehicle amb una antiguitat superior a 25 anys.
Els tractors, remolcs i maquinària agrícola també gaudiran de beneficis fiscals, prèvia petició de la persona interessada.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general o específica (segons el cas).
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. En el cas d'exempció per minusvalidesa caldrà aportar:
- original i fotocòpia de la Resolució per la qual es qualifica el grau de discapacitat, emesa pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, on consti si la minusvalidesa té caràcter definitiu o provisional, i el període de validesa en aquest últim cas.
- manifestació signada pel titular del vehicle on s'especifiqui que aquest serà conduït per ell mateix o es destinarà al seu transport.
- per poder gaudir de l'exempció, el titular del vehicle haurà de ser únicament la persona minusvàlida.
Aquesta exempció s’aplicarà mentre es mantinguin aquestes circumstàncies.
A aquests efectes es considera persona amb minusvalidesa qui tingui aquesta condició en grau igual o superior al 33%.
Aquesta exempció no serà aplicable als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d’un vehicle simultàniament.
5. En el cas de bonificació pels vehicles històrics caldrà aportar: original i focotòpia de la certificació de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat.
6. En el cas de bonificació pels vehicles amb una antiguitat superior a 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació, caldrà aportar: original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle i qualsevol altra documentació que certifiqui aquest fet. En cas de no conèixer la data de fabricació, es tindrà en compte la data de la primera matriculació i, en el seu defecte, la data en què es va deixar de fabricar el model, sempre que el subjecte passiu de l’impost sigui soci d’una entitat o associació sense finalitat de lucre, degudament inscrita a la Direcció General d’Esports, dedicada al col.leccionisme de vehicles històrics i que aquesta acrediti que el vehicles només circulen en ocasions extraordinàries.
7. S’estableix una bonificació del 50% en la quota de l’impost pels vehicles elèctrics o híbrids com a conseqüència de les seves característiques i incidència en el medi ambient. Per acreditar aquest fet, caldrà aportar: original i fotocòpia de la fitxa tècnica o permís de circulació.
8. En el cas de bonificació pels tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària agrícola, caldrà aportar: original i foctocòpia de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any, però s'ha de tenir en compte que els beneficis fiscals tindran efecte a partir de l'exercici fiscal següent al que es sol·liciten, al no tenir efecte retroactiu.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

 Temps de resposta

6 mesos

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

Catalogació de vehicles històrics

Observacions

- Les sol.licitud les han de tramitar les persones interessades. En cas de no fer-ho, s'haurà d'acreditar la representació.
- Per gaudir de beneficis fiscals serà requisit imprescindible que l’obligat tributari al moment de presentar la corresponent sol·licitud, es trobi al corrent de pagament de totes les exaccions municipals.
- Amb caràcter general, tenen efectes a l'exercici següent a la seva sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'exempció de l'IVTM per minusvalia

Sol·licitud general (altres casos)

Model d'autorització

 

 

Què és i per a què serveix?

Amb la targeta auxiliar de transpot públic municipal es pot accedir gratuïtament a l'autobús municipal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que compleixi els requisits contemplats en l'apartat d'observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Original del document d'identitat del sol·licitant.
3. Volant d'empadronament familiar emès per l'Ajuntament del Vendrell.
4. Original i fotocòpia de l'última declaració de la renda de les persones físiques (IRPF) de tots els membres de la unitat familiar.
5. Si no es fa la declaració de la renda, cal adjuntar el document de dades fiscals emès per l'Agència Tributària. Vegeu les adreces a l'apartat Observacions. En el cas que la persona sol·licitant no pugui desplaçar-se, el departament de Serveis Socials podrà tramitar aquest document, prèvia autorització (vegeu l'apartat "descarregar sol·licituds").
6. Certificat o justificant d'ingressos, prestacions econòmiques públiques o privades i retribucions emès per l'INSS o del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, de tots els membres de la unitat familiar.
7. Original i fotocòpia de la resolució judicial d'aliments, si s'escau.
8. Original i fotocòpia dels darrers rebuts de l'IBI que sigui propietat de qualsevol membre de la família.
9. Informe de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar.
10. 2 fotografies.
11. Certificat de béns (emès per l'Ajuntament del Vendrell)
12. Original i fotocòpia del justificant acreditatiu del grau de disminució, només en el cas de disminució.
13. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Indeterminat

Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
- Targeta auxiliar de transport públic municipal

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Serveis Socials

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Carnet/targeta de Gent Gran

Observacions

Requisits:
1. Residir i estar empadronat al Vendrell.
2. Ser pensionista i tenir entre 55 i 65 anys d'edat o tenir un reconeixement de disminució de l'ICASS de la Generalitat de Catalunya, igual o superior al 65%, independentment de l'edat.
3. No ser propietari de cap bé immoble que no sigui l'habitatge habitual.
4. La unitat familiar ha de tenir uns ingressos provinents de remuneració salarial o d'altres fonts que no superin l'import mensual d'una vegada i mitja el salari mínim interprofessional SMI.

Adreça a Tarragona de la Delegació de l’Agència Tributària:

Rambla Nova, 93.
43071 Tarragona
Tel. 977 25 70 00
Fax. 977 23 69 52

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Autorització Agència Tributària

        Autorització de cessió de dades personals

Model d'autorització

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Ajut que dóna l'Ajuntament del Vendrell a través de la Regidoria de Serveis Socials pel transport escolar.

Qui ho pot demanar?

Els destinataris de les beques del transport públic municipal hauran de reunir els següents requisits:
1. Estar empadronat i ser resident al municipi del Vendrell.
2. Estar escolaritzat en un dels centres d’educació obligatòria del municipi del Vendrell (Centres d’educació infantil, primària i secundària).

Quins documents s’han de presentar?

1. Documentació requerida per la treballadora social en la qual es justifiqui la situació econòmica de l'interessat.
2. Autorització deutes tributaris amb l'AEAT i la Seguretat Social

Quina normativa regeix?

Decret 27/2003 de 21 de gener, de l'Atenció Social Primària.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant el període escolar.

Com i on es pot presentar?

S'ha de sol·licitar dia i hora amb la treballadora social.

Ajuntament del Vendrell
Departament de Serveis Socials
Carrer Quarter, 4 segona planta
Telèfon 977 16 64 16
Fax       977 16 64 05

Quina documentació es lliura?

1. Carnet de transport escolar

Quins serveis hi intervenen?

Departament de Serveis Socials
Serveis educatius

Quin sentit té el silenci?

Veure observacions.

Observacions

* En el cas que es requereixi documentació i no sigui presentada, el silenci administratiu comporta la denegació de la sol·licitud.

 

 

Què és i per a què serveix?

L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fa efectiu al moment de recollir la llicència d'obres concedida.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que tingui sol·licitada una llicència d'obres i compleixi algun dels requisits per optar a la bonificació o exempció.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona interessada.
3. Original i fotocòpia de la carta notificadora de la concessió de la llicència d'obres.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
Consulteu l'apartat d'Exempcions.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any 

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                         
En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica s'haurà d'omplir i enviar el Formulari de cita prèvia SAC

(Presencialment no s'atendrà a ningú que no hagi demanat la cita prèvia a través del formulari del SAC).

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Al recollir la llicència.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei d'Obres.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres menors: arranjament de façanes d'edificis

 

 

 

Consulteu horaris

©2019 Ajuntament del Vendrell