Què és i per a què serveix?

La bonificació és la reducció de l'import de la quota de l'impost, en aquest cas, de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Es concedirà una bonificació a la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, hereva d'un bé immoble, que compleixi els requisits necessaris per poder obtenir la bonificació. Veure observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Volant de defunció del difunt transmitent.
4. Volant d'empadronament de l'hereu adquirent.
5. Original i fotocòpia del document que origina la transmissió de l'immoble (escriptura...)
6. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

En el moment en què es declara la transmissió a l'Ajuntament.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

 Quina documentació es lliura?

Al moment:
- Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
- La carta de pagament de la plus vàlua ja els arribarà bonificada.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): informació general
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): exempcions

Observacions

* Caldrà adjuntar a la sol·licitud de bonificació la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Es concedirà una bonificació entre el 50 i el 90 per cent de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció
d'aquest. La convivència s’acreditarà mitjançant inscripció en el Padró Municipal d’Habitants.

El percentatge de bonificació a aplicar en funció del valor cadastral de l’habitatge habitual tramès és el següent:
- Fins a 75.000€: 90%
- De 75.001€ a 100.000€: 75
- Més de 100.000€: 50%
El concepte d’habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

* En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l'immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dintre d'aquest termini.

* El no-compliment d'aquest requisit determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la corresponent autoliquidació.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell