Què és i per a què serveix?

L'exempció de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost sempre i quan el ciutadà afectat compleixi els requisits necessaris per la seva aplicació.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica que compleixi els requisits necessaris per poder obtenir l'exempció d'aquest impost. Veure l'apartat d'observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa del motiu d'exempció.
4. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

En el moment de la transmissió.

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo     
                        
Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): informació general
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): bonificacions

Observacions

* Caldrà adjuntar a la sol·licitud de bonificació la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Exempcions:

1. Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.

2. Els corresponents increments de valor quan la obligació de satisfer-lo recaigui sobre les persones o entitats següents:

a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com llurs Organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a aquestes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f)Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.

3. Els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims 10 anys, no ha estat inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de l’impost.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell