Què és i per a què serveix?

És un tribut municipal i directe que es manifesta a conseqüència de la transmissió del domini d'un bé immoble (pis, casa, traster, etc.) per compravenda, herència, donació, etc., sempre i quan s’hagi produït un increment de valor en la transmissió (guany patrimonial). També amb motiu de la transmissió de qualsevol dret real limitatiu de la propietat del qual es pugui gaudir.
Amb efectes 10/11/2021, s’ha produït un canvi en la normativa de l’impost i els contribuents tenen tres opcions de tributació:
1) Mètode per defecte: a efectes de calcular la base imposable, s’apliquen, sobre el valor cadastral a la data de meritament, els coeficients aprovats pel RDL 26/2021, de 9 de novembre.
2) Opcional a instància de l’interessat: la base imposable serà la resultant de la diferència entre els valors de venda i adquisició que constin en les escriptures corresponents, sempre i quan es demostri que és inferior a la resultant d’aplicar el mètode per defecte (1).
3) No subjecta: es determinarà la no imposició quan, a instància de l’interessat es demostri que no hi ha hagut increment de valor com a resultat de comparar les escriptures de venda i adquisició.

 

Podeu accedir al simulador de plusvàlues des d'aquí. 
(Cal tenir en compte que els coeficients aplicats són els vigents a la data de la simulació)

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actui en representació d'aquesta, que hagi transmés o adquirit un bé.

Quins documents s’han de presentar?

Si es tria la opció 1):
1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Original i fotocòpia del document que origina la transmissió.
4. Fotocòpia del darrer rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI).

Si es tria l’opció 2) o 3):
1. Sol·licitud general
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant titular de la finca.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
4. Original i fotocòpia dels documents corresponents a la transmissió (escriptura recent) i a l’adquisició (escriptura antiga) de l’immoble.
5. Fotocòpia del darrer rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

- (Actualitzat a 10/11/2021): RDL 26/2021, de 9 de novembre i STC de 26/10/2021.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. S'enviarà la liquidació per correu certificat o mitjançant notificació electrònica (si la persona interessada ho fa constar a la sol·licitud) per fer el pagament en les entitats bancàries indicades a la liquidació.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu si es presenta recurs.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

* L'import resultant de la liquidació es podrà fer efectiu en qualsevol de les oficines bancàries següents:

- Caixabank
- Bankia
- Banc de Sabadell
- BBVA
- Banco Santander

* La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi l'acreditament de l'impost:

a) 30 dies en actes "inter vivos".
b) 6 mesos quan es tracti d'actes per causa de mort, prorrogables fins a 1 any a sol·licitud de la persona interessada, presentant el certificat de defunció.

*Bonificació de l'impost:  Per informació més detallada de la bonificació consulteu l'Ordenança a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

 

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell