Pla de mobilitat urbana del Vendrell 2015-2020

 

En sessió ordinària del 24 de desembre de 2015, el Ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar de forma definitiva el Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Actualment està en tràmit la publicació de l'aprovació definitiva al BOPT.

Publicació DOGC núm. 7054 de 8 de febrer de 2016

 

Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell 2015-2020.

Publicació BOPT núm.128 de 4 de juny de 2014.

Publicació DOGC núm.6662 de 11 de juliol de 2014.

 

Document I: Pla de Mobilitat Urbana

D1.Anàlisi 

D2.Diagnosi

D3.Objectius (D'acord amb Directrius Nacionals de Mobilitat)

D4.Propostes

D5.Programa

 

Document II: Informe de sostenibilitat ambiental

 

Document III: Memòria ambiental

 

Document IV: Pacte per la Mobilitat del Vendrell

 

CONVOCATÒRIES

ACTES

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ SEGONS LEGISLATURA

 

Consell Territorial de la Mobilitat (CTM) -Creació i regulació

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix a l’art. 9.5 la possibilitat que en el procés d’elaboració dels plans de mobilitat urbana resti garantida la participació d’un consell territorial de la mobilitat.

Els consells territorials de mobilitat es defineixen com els òrgans de consulta i participació dels ciutadans i dels diferents agents representatius dels organismes i les entitats vinculats amb aquesta matèria. Així mateix, s’estableix que “la composició i el règim orgànic i funcional dels consells territorials de mobilitat han d’ésser determinats per l’ens promotor corresponent de manera que el nivell de participació cívica i social que els sigui propi resti garantit”.

L'Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària de 19 de març de 2013, va pendre l'acord de creació de l'Òrgan del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell, i va aprovar el Reglament de funcionament, tots dos acords publicats al BOPT de Tarragona núm.78 del 4 d'abril de 2013:

Creació de l'Òrgan del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell

Reglament del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell 

 

PROCÉS PARTICIPATIU i resum d'accions prèvies desenvolupades per a l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, amb la col.laboració del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell.

 

Tornar - Pla de Mobiltat Urbana

 

Llei de la mobilitat

La Llei 9/2003, de la mobilitat és la norma que estableix els principis i els objectius als quals ha de respondre una gestió de la mobilitat de les persones i del transport de mercaderies adreçada a la sostenibilitat i la seguretat.

Els plans de mobilitat urbana, són el document bàsic per configurar les estrategies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. (Veure article 9).

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat

 

Directrius nacionals de mobilitat

La Llei 9/2003, de la mobilitat també estableix i jerarquitza els diferents instruments de planificació de la mobilitat que han de bastir el desenvolupament de la norma; entre les quals, les directrius nacionals de mobilitat són l’instrument de més rang i “constitueixen el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de mobilitat d’aquesta Llei” (art. 6.1). L’aplicació d’aquests objectius s’ha de dur a terme “mitjancant l’establiment d’orientacions, criteris, objectius temporals, propostes operatives i indicadors de control” (art. 6.1).

La funcio de les directrius nacionals de mobilitat és configurar un filtre entre la diagnosi de la situació actual dins de l’àmbit corresponent i el programa d’actuacions derivat del Pla de mobilitat. 

Els plans de mobilitat urbana han de traçar les seves propostes i evaluar seguint les directrius nacionals de mobilitat.

Decret 362/2006, de 3 d'octubre, pel qual s'aproven les Directrius Nacionals de Mobilitat

 

Llei d'avaluació ambiental

La Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes

L’avaluació ambiental és indispensable per a la protecció del medi ambient. Facilita la incorporació dels criteris de sostenibilitat en la presa de decisions estratègiques, a través de l’avaluació dels plans i els programes. I a través de l’avaluació de projectes, garanteix una adequada prevenció dels impactes ambientals concrets que es puguin generar, alhora que estableix mecanismes eficaços de correcció o compensació.

 

Reglament del Consell Territorial de la Mobilitat del Vendrell 

Aprovat en sessió ordinària de 19 de març de 2013 i publicat al BOP Tarragona núm.78 del 4 d'abril de 2013

 

Tornar - Pla de Mobiltat Urbana

Documentació agregada:

 

Document D1 - Memòria i annexos

 

Annexos i plànols per separat:

 

Anexos

 

Plànols

El Pacte per la mobilitat es configura com l'eina de treball per definir el nostre model de mobilitat i per determinar com és la vila que volem per a nosaltres i per a les generacions venidores.

El Pacte per la mobilitat és sobretot la voluntat de fixar el model de mobilitat que volem per als propers anys a la nostra vila, el qual haurà de contenir uns criteris acceptats per tots els integrants del Pacte.

La pluralitat en la manera de concebre la dinàmica de la mobilitat al nostre municipi, i la necesitat d'arribar a un compromís entre tots els agents implicats per tal de definir el repartiment en l'ús de l'espai públic, suposen que la consecució d'aquest Pacte signifiqui, sobretot, un èxit en la voluntat de caminar plegats (administració, associacions i representants de la societat civil), per tal de definir quin és el model de mobilitat que volem per a les nostres places i carrers.

Veure acord renovació Pacte per la mobilitat del Vendrell

Veure document - Pacte per la mobilitat del Vendrell

 

Tornar - Pla de Mobiltat Urbana

©2019 Ajuntament del Vendrell