El Vendrell, 30 d’abril de 2024


L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 29 d’abril una sessió de ple ordinària.

Es van aprovar les actes de les sessions anteriors del 25 de març i 13 d’abril de 2024.

Es va donar compte de les actes de la Junta de Govern Local del 18 i 25 de març i del 2 i 15 d’abril de 2024, així com de diversos Decrets d’Alcaldia.

També es va donar compte al Ple de la liquidació del pressupost del 2023; de l’informe dels acords contraris a les objeccions, omissió fiscalització, anomalies ingressos i dels comptes a justificar i avançaments caixa fixa 2023; dels expedients de modificació de crèdit 03IR/2024 de l’Ajuntament del Vendrell, 01IR/2024 de la Fundació Pública Deu Font i 01IR/2024 del Patronat Municipal Hospital Asil; dels informes definitius de control financer 2023, i de l’informe resum dels resultats del control intern 2023.

Tot seguit, es va arribar als acord següents:

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 en contra (Som Poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar l’acceptació de la proposta d’adjudicació realitzada per la Mesa de contractació, el dia 15 de març de 2024, i adjudicar el contracte del servei de neteja viària del municipi del Vendrell a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE, SAU.

-Amb 10 vots a favor (Som Poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 11 abstencions (govern -PSC i PP-), es va aprovar iniciar el procediment per a la revisió d’ofici dels articles 26 i 28 de l’Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l’Ajuntament del Vendrell per als anys 2009-2011.

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-) i 10 abstencions (Som Poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar la inadmissió a tràmit de l’escrit de revisió d’ofici presentat per parts interessades. 

-Amb 15 vots a favor (govern -PSC i PP- i Som Poble-ERC), 2 en contra (Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 3 asbtencions (Vox i En Comú Podem), es va aprovar l’acord regulador dels preus públics. En la votació d’aquest punt hi va haver l’absència del regidor Àlex Barrera (PP).

-Amb 11 vots a favor (govern -PSC i PP-), 3 en contra (Vox i Primer El Vendrell) i 7 abstencions (Som Poble-ERC, En Comú Podem i Fem Vendrell), es va aprovar el pressupost 2024 relatiu a la gestió de residus de la comarca del Baix Penedès.

-Per unanimitat, es va aprovar la declaració de Bé Cultural d’Interès Local el Pont de França.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució del grup municipal Som Poble-ERC-AM per a la reactivació i creació d’un nou model de Mercat Municipal al Vendrell.

-Amb 2 vots a favor (Vox) i 18 en contra (govern -PSC i PP-, Som Poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), no va prosperar la moció presentada pel grup municipal Vox per al condicionament del cementiri.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució del grup municipal Fem Vendrell per impulsar una campanya institucional contra la violència a l’esport.

-Amb 9 vots a favor (Som Poble-ERC, Vox, Primer El Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 10 en contra (govern -PSC i PP-), no va prosperar la proposta de resolució presentada pels Grups  Municipals Som Poble–ERC–AM, Primer El Vendrell, En Comú Podem–Plataforma Sumem Platges–Confluència i Fem Vendrell per a la suspensió temporal d’obertura de nous supermercats al Vendrell de més de 300 metres quadrats.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pels Grups Municipals Som Poble–ERC–AM, Primer El Vendrell, En Comú Podem–Plataforma Sumem Platges–Confluència i Fem Vendrell perquè en la futura gestió dels equipaments esportius municipals, un cop finalitzi l’actual contracte, es garanteixi la prestació d’activitats exclusives per les persones amb discapacitat i dependència i que la resta d’activitats siguin inclusives i pugui participar-hi el conjunt de la població del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució per a la preservació de la Torre del Telègraf Òptic i la dignificació del seu entorn situada en la vila del Vendrell, impulsada per els grups municipals de Primer el Vendrell, Fem Vendrell i En Comú Podem–Plataforma Sumem Platges–Confluència en nom de la Federació Xarxa Vendrellenca.

A partir del punt 17 hi va haver l’absència del regidor Alfonso González (Som Poble-ERC) i a partir del 18 de la regidora Marta Tobella (PSC).


Vídeo acta de la sessió plenària:
https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals: ídeo acta de la sessió plenària: https://www.rtvelvendrell.cat/valoracions-dels-grups-municipals-del-ple-ordinari-dabril/

 ©2019 Ajuntament del Vendrell