El Vendrell, 5 d’abril de 2024

L'Ajuntament del Vendrell ha estat seleccionat per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE) en la Primera Convocatòria del Programa d'Ajuts per a Projectes Singulars de Renovació de les Instal·lacions d'Enllumenat Exterior Municipal.

Aquest aconseguiment és significatiu ja que la convocatòria es va dur a terme sota un procés de concurrència competitiva, en el qual l'Ajuntament del Vendrell va presentar un projecte que va rebre una excel·lent valoració, assolint una puntuació de 80,40 sobre 100. Aquesta qualificació s'equipara a la obtinguda per municipis destacats com l'Ajuntament de Saragossa.

Les actuacions elegibles dins d'aquest programa se centren en la reducció de la potència lumínica de les instal·lacions d'enllumenat existents. Aquest objectiu s'aconseguirà mitjançant la substitució dels equips d'enllumenat actuals per lluminàries de major rendiment, fonts de llum més eficients i/o equips electrònics de regulació i control. Tot això amb la finalitat de reduir la contaminació lumínica de l'entorn en comparació amb l'enllumenat que serà substituït.

En termes de modalitat i quantia de l'ajut, l'Ajuntament del Vendrell podrà accedir a un préstec reemborsable que cobrirà fins al 100% de la inversió elegible del projecte. Aquest préstec s'ofereix a un tipus d'interès del 0,0% i compta amb un termini màxim de vigència de 10 anys. Concretament, l'import sol·licitat és d’ 1.999.832,52€

La decisió d'optar per aquest ajut es va gestar l'any 2023, motivada pels significatius increments en els preus de l'energia durant l'any 2022. S'espera que la inversió realitzada generi estalvis energètics substancials al llarg del temps, la qual cosa permetrà recuperar el muntant invertit en un termini relativament curt.

Aquest projecte representa un compromís sòlid per part de l'Ajuntament del Vendrell amb l'eficiència energètica i la reducció d'emissions, alhora que contribueix a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i preservar el medi ambient local.

L’alcalde del Vendrell ha afegit que “l’eficiència energètica, la sostenibilitat, la seguretat i millora dels nostres carrers son una prioritat i aquests 2 milions ho faran possible”.©2019 Ajuntament del Vendrell