El Vendrell, 18 d’agost de 2023

L’Ajuntament del Vendrell prioritzarà les inversions en tot el cicle de l’aigua per aconseguir una gestió integral, eficient i sostenible

L’aigua és un recurs escàs, sobretot a la zona mediterrània i en un context de canvi climàtic; per això cal avançar cap a una gestió integral de l’aigua, des de la seva font original (subterrània o de l’Ebre, en el nostre cas) fins al seu retorn a Medi Natural per iniciar de nou el cicle.

En aquesta gestió integral hi ha tota una infraestructura de: captació, abastament, transport, sanejament, reciclatge i retorn al medi natural que s’ha de gestionar amb criteris d’eficiència i sostenibilitat, i de la que son competents, a més de l’Ajuntament, el Consorci d’Aigües de Tarragona i l’Agència Catalana de l’Aigua.

Tal com ha explicat avui la regidora de Medi Ambient, Núria Rovira, en el mandat anterior es va planificar aquesta gestió integral amb l’elaboració del: Pla de Conservació de l’Aigua, orientat cap a garantir-ne l’abastament i augmentar l’eficiència en l’ús de l’aigua, el programa de mesures dels Espais Fluvials de la riera de la Bisbal i, col·laborant amb l’ACA, en la diagnosi de la qualitat ecològica de la riera de la Bisbal a tota la conca.

El pla de conservació de l’aigua té com a objectiu moderar el consum d’aigua, reduir les pèrdues o el malbaratament d’aigua, millorar l’eficiència en l’ús i augmentar-ne la seva reutilització. El Sistema Municipal de Proveïment d’Aigua està format per una xarxa de 345 km i distribueix l’aigua a partir de 5 dipòsits de capçalera, quatre d’ells s’alimenten amb l’aigua importada del CAT i un d’aigua de pou. La majoria de punts de subministrament són de tipus domèstic, 87%, amb la presència significativa de 1.568 d’industrials, 125 de municipals potables, 85 d’agrícoles i 19 de turístics.

D’aquests plans i estudis es conclou que:
● l’abastament d’aigua a la comarca de les 4 masses d’aigua subterrànies està molt tensionat, per quantitat o qualitat.
● l’opció de la reutilització ara mateix és inexistent amb la depuradora d’aigües residuals de Santa Oliva.
● El torrent del Lluc ha de tornar a ser un curs intermitent d’aigua, que és el que naturalment li correspon, i per això és imprescindible reutilitzar l’aigua de l’EDAR de Santa Oliva.
● reduir les pèrdues d’aigua, concentrant els esforços al sistema d’abastament en alta i al Vendrell central, que és el més antic, que presenten uns índexs per sobre dels valors òptims.

I que s’han de fer font a tres reptes principals:
● la gestió combinada dels recursos hídrics, l'aigua procedeix dels aqüífers i del CAT.
● la necessària millora de l’eficiència en la distribució, és a dir, no és necessita més captació, sinó utilitzar eficientment l’aigua de la que ja disposa.
● un consum racional i eficient, hi ha usos proveïts amb aigua potable que podrien ser substituïts per aigua reciclada.

A partir d’aquests conclusions, ja s’està actuant per transformar el model de gestió de l’aigua, com per exemple: licitant les obres del nou dipòsit del Nou Vendrell per garantir l’abastament (500 mil euros), amb el projecte executiu per substituir la canonada en alta entre el dipòsit de Tomoví i el Molí del Blanquillo (1.4 milió d’euros) on es concentren les pèrdues principals de tot el sistema d’abastament i amb la 5a connexió, que portarà l’aigua del CAT (Ebre) fins al dipòsit principal de l’aigua de pou per garantir l’abastament a tot el municipi (400 mil euros).
I en coordinació amb l’ACA i el Consell Comarcal s’està treballant per convertir l’actual Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) en una Estació d’Aigües Regenerades (ERA) i reciclar l’aigua. Igualment, està previst la substitució de les canonades en baixa de la zona marítima (passeig marítim i Av. Palfuriana).
En paral·lel, l’Ajuntament del Vendrell ha entrat a formar part del cercle de comparació intermunicipal de DIBA per poder tenir uns indicadors fixes i estandaritzats i tenir referències d’altres municipis, de diferents tipologies residencials, de diferents sistemes de gestió (directa o indirecta) i anar prenent les decisions que toquin. Els primers resultats es presentaran a l’octubre-novembre.

En resum, la regidora de Medi ambient, Núria Rovira, conclou que “hem de provocar un canvi cultural; passar d’un aprofitament inconscient de l’aigua a reciclar l’aigua i donar-li dues i tres vides abans de que retorni al medi natural”.©2019 Ajuntament del Vendrell