El Vendrell, 7 de juliol de 2023

L’Ajuntament del Vendrell ha celebrat avui dues sessions de ple extraordinari.

A la primera sessió, de caràcter urgent, s’ha arribat als acord següents:

Amb 16 vots a favor (Govern -PSC i PP-, Som poble-ERC i En Comú Podem) i 4 abstencions (Vox, Primer El Vendrell i Fem Vendrell), s’ha aprovat de forma inicial el Pla de prevenció d’incendis forestals del Vendrell.

Amb 18 vots a favor (Govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), s’ha aprovat manifestar la voluntat de seguir desenvolupant el Pla Educatiu d’Entorn mitjançant el conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Vendrell.

Tot seguit, a la segona sessió, s’ha donat compte del decret que estableix el règim de dedicacions i assistències dels regidors i regidores; de la constitució dels grups municipals; del decret que confereix les delegacions genèriques als regidors del grup municipal del PP; del decret d’integració a la Junta de Govern Local, com a vocal, del regidor Àlex Barrera del grup municipal del PP; del decret de nomenament dels membres de cadascuna de les Comissions Informatives; del decret d’esmena del nomenament dels tinents d’alcalde; del decret que delega la facultat de resoldre diferents sol·licituds i expedients al regidor de Serveis Bàsics, i


I s’ha arribat als acord següents:


Amb 11 vots a favor (Govern -PSC i PP-), 5 en contra (Som poble-ERC i Primer el Vendrell) i 4 abstencions (Vox, En Comú Podem i Fem Vendrell), s’ha aprovat l’expedient de modificació de crèdits 02P/2023 per un import total de 3.338.311,99 euros.


Amb 11 vots a favor (Govern -PSC i PP-), 7 en contra (Som poble-ERC, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), s’ha aprovat l’expedient de reconeixement de crèdit 2023/1 i el seu abonament per un import de 87.202,64 euros.


Amb 11 vots a favor (Govern -PSC i PP-), 3 en contra (Vox i Fem Vendrell) i 6 abstencions (Som poble-ERC, Primer el Vendrell i En Comú Podem), s’ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal número 55, per regular l’ús d’estació de servei.


Amb 18 vots a favor (Govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), s’ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla Parcial Les Madrigueres, que té per objecte eliminar l’ús d’estació de servei a la clau TLM d’aquest àmbit.


Amb 11 vots a favor (Govern -PSC i PP-), 9 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell), s’ha aprovat posar el nom de Joaquin Seijo Alzaga a les pistes d’atletisme del Vendrell.


Amb 18 vots a favor (Govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) i 2 abstencions (Vox), s’ha aprovat el conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Vendrell regulador de la cessió d’ús dels espais del viver d’empreses l’Eina, dins del marc del desplegament dels serveis territorials del Penedès.


Per unanimitat, s’ha aprovat fixar com a festes locals per a l’any 2024 els dies 26 i 27 de juliol.


Amb 13 vots a favor (Govern -PSC i PP-, Primer El Vendrell i Fem Vendrell) i 7 abstencions (Som poble-ERC, Vox i En Comú Podem), s’ha aprovat la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2023-2025.


En les dues sessions s’ha excusat l’absència del regidor Albert Rovira (Som poble-ERC).


Vídeo acta de la sessió plenària:
https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell