El Vendrell, 30 de novembre de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts 29 de novembre un ple ordinari.

Es van excusar les absències de les regidores Bárbara Peris (AVP-FIC) i Gisela Arbós (Som poble-ERC).

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 10, 17, 24 i 31 d’octubre, i 7 i 14 de novembre de 2022; dels Decrets d’Alcaldia, i de les contractacions laborals a l’Hospital Asil i dels nomenaments de personal de l’Ajuntament.

Amb una abstenció (JxV) es va aprovar la incorporació de cinc punts més a l’ordre del dia.

Es va prendre coneixement de la renúncia de Lluís Navarrete Garcia del grup municipal Som poble-ERC-AM al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

I es va arribar als acords següents:

Amb 13 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 5 en contra (3 vots de Som poble -ERC, JxV i Primàries Catalunya), es van desestimar les al·legacions presentades i es va aprovar de forma definitiva el Pressupost del 2023. (Més informació: https://www.elvendrell.net/ajuntament/pressupostos/any-2023)

Amb 12 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC i regidora no adscrita) i 6 en contra (3 vots de Som poble -ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va deixar sense efecte l’acord del ple del passat 17 d’octubre, es van desestimar les al·legacions i es va aprovar de forma definitiva l’establiment del servei públic de titularitat municipal de neteja viària, d’acord amb la memòria justificativa i els documents complementaris adjunts, que es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta .

Per unanimitat, es va aprovar de forma provisional la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana Municipal número 54 per permetre l’ampliació de l’Institut Escola Coma-ruga.

Amb 17 vots a favor (7 vots del PSC, Som poble ERC, Cs, JxV, Primàries Catalunya; Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (1 vot del PSC per conflicte d’interessos), es va aprovar la suspensió de l'atorgament de llicències d'obra de nova edificació, reforma, rehabilitació o enderroc a les finques on es troben les construccions i delimitacions dins l'àmbit entre la Riera de la Bisbal i la plaça Germans Trillas, definit a la documentació gràfica.

Per unanimitat, es va aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Vendrell i Bellvei.

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (JxV), es va aprovar de forma inicial el Pla de verificació d’activitats.

Amb 16 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, JxV i regidora no adscrita), 1 en contra (Primàries Catalunya) i 1 abstenció (Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial la modificació de l’Ordenança reguladora de les construcció de piscines d’ús particular, per a un estalvi d’aigua, per distanciar-les de les tanques dels veïns i per agilitzar la tramitació.

Amb 15 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 3 abstencions (3 vots de Som poble-ERC), es va aprovar l’atorgament de medalles a diversos membres del cos de la Policia Municipal.

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 1 abstenció (Podem El Vendrell), es va aprovar l’esmena del punt A.2, de l’apartat FASE DE CONCURS, dels criteris generals que han de regir els processos selectius d’estabilització.

Amb 12 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC i regidora no adscrita), 4 en contra (3 vots de Som poble -ERC i Podem El Vendrell) i 2 abstencions (JxV i Primàries Catalunya), es va aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament i Organismes Autònoms amb efectes d’aplicació per a l’exercici 2023.

Per unanimitat, es va aprovar l’aplicació de l’increment addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic previst en l’article 23 del Reial Decret-Llei 18/2022, de 18 d’octubre.

Amb 15 vots a favor (6 vots del PSC, Som poble-ERC, Cs, JxV, Primàries Cataluna i regidora no adscrita) i 3 abstencions (2 vots del PSC per conflicte d’interessos i Podem El Vendrell), es van aprovar en bloc i per unanimitat un conjunt de bonificacions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Al finalitzar la part resolutiva de l’ordre del dia, es va incorporar una Declaració sobre el 25-N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, proposada per Podem El Vendrell a la qual s’hi va sumar el conjunt del plenari.

Abans d’iniciar la part de control de l’ordre del dia, la regidora Eva Mata (Som poble-ERC) es va desconnectar de la sessió, que la seguia de forma telemàtica.

Amb 16 vots a favor (7 vots del PSC, Som poble-ERC, Cs, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (1 absència del PSC a la sala en el moment de votació), es va aprovar la proposta presentada per Som poble-ERC per adoptar mesures d’estalvi energètic sobre l’enllumenat durant la campanya de Nadal al municipi del Vendrell. El govern ha explicat que en aquesta campanya és complicat aplicar aquesta mesura, però que es treballarà per fer-ho en la propera.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada per Som poble-ERC per regular la recol·lecció dels productes agrícoles dels terrenys de titularitat municipal i afavorir el seu aprofitament i l’espigolament amb finalitats socials sense ànim de lucre.

Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pels grups municipals Podem El Vendrell, Som poble-ERC i Primàries Catalunya per demanar una alternativa al pas de mercaderies per la línia ferroviària pel municipi del Vendrell.

Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada per Primàries Catalunya de reconeixement de la lluita de les dones iranianes amb acords afegits per part de Som poble-ERC.

Amb 13 vots a favor (Govern, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita), 3 en contra (Som poble-ERC) i 1 abstenció (Podem El Vendrell) es va aprovar la moció presentada per Primàries Catalunya per prendre una sèrie de mesures sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials.

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell