El Vendrell, 2 d’agost de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 1 d’agost un ple ordinari.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 23 i 30 de maig i 7, 13, 20 i 27 de juny de 2022; i dels Decrets d’Alcaldia; de la contractació laboral d’un treballador al Patronat Municipal Hospital-Asil del Santíssim Salvador del Vendrell al mes de juny, i l'aprovació per Junta de Govern Local del Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament del Vendrell.

I es va arribar als acords següents:

Per unanimitat, es va aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Vendrell i Roda de Berà, signada en data 16 de juny de 2022 pels seus respectius representants i per la representació de la Generalitat de Catalunya.

Amb 18 vots a favor (Govern, Som poble-ERC, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 1 abstenció (JxV), es va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Urbana número 55 per regular l’ús d’estació de servei.

Amb 15 vots a favor (Govern, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 5 abstencions (Som poble-ERC), es va acordar presentar el municipi del Vendrell com a capitalitat de la Sardana per l’exercici 2025.

Per unanimitat, es va aprovar a proposta de tots els grups municipals el nomenament de filla predilecta a Maria Carme Cardó i Soler, en agraïment i reconeixement de la seva tasca a la vila amb tot una vida dedicada a l’ensenyament del català.

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC i regidora no adscrita) i 1 abstenció (JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar establir una dedicació exclusiva a favor de l’alcalde, Kenneth Martínez Molina.

Amb 11 vots a favor (Govern), 8 en contra (Som poble-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (regidora no adscrita), es va aprovar inicialment la proposta d’estructura de costos de la licitació del contracte de serveis de neteja viària.

Amb 11 vots a favor (Govern), 2 en contra (JxV i Podem el Vendrell) i 7 abstencions (Som poble-ERC, Primàries Catalunya i regidora no adscrita), es va aprovar inicialment el Reglament de segona activitat de la policia local del Vendrell.

Amb 11 vota a favor (Govern), 7 en contra (Som poble-ERC, JxV, Podem El Vendrell) i 2 abstencions (Primàries Catalunya i regidora no adscrita), es van desestimar els recursos de reposició interposats per les seccions sindicals de la UGT i de CCOO i per una treballadora respecte a l’acord de Ple, del 20 de maig de 2022, relatiu a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball, el qual es confirma en la seva totalitat.

Amb 11 vots a favor (Govern), 7 en contra (Som poble-ERC, JxV i Podem El Vendrell) i 2 abstencions (Primàries Catalunya i regidora no adscrita), es va aprovar inicialment el Reglament de teletreball de l’Ajuntament del Vendrell.

Amb 11 vots en contra (Govern) i 9 vots a favor (Som poble-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), es va rebutjar la proposta de resolució presentada pels grups municipals de Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per tal que l’Ajuntament del Vendrell, el dia posterior a la celebració d’aquest ple, doni les instruccions oportunes per tal que es posi immediatament en funcionament la maquinària de neteja de les platges i es connecti l’aigua de les dutxes.

Junts pel Vendrell va retirar la seva proposta per posar en valor la concessió de la Creu de Sant Jordi a Maria Carme Cardó i Soler, perquè en un punt anterior ja s’havia aprovat a proposta de tots els grups municipals el seu nomenament com a filla predilecta.      

Al ple d’ahir es va excusar el regidor Marc Robert (Som poble-ERC).

Foto: Ramon Costa

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell