El Vendrell, 30 de març de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dimarts 29 de març un ple ordinari.

Però abans de començar, la regidora Verónica Moreno (Podem El Vendrell) va demanar que el regidor Alfons Herrera (PSC) es disculpés pels fets del darrer Ple ordinari del mes de febrer. El regidor Alfons Herrera va expressar unes disculpes que no van ser acceptades per la regidora Verónica Moreno i va prendre la decisió de no seguir al Ple.

En solidaritat amb la regidora del grup Podem El Vendrell, els regidors i les regidores de Primàries Catalunya, Junts pel Vendrell i Som poble-ERC, i la regidora no adscrita, també van decidir marxar del Ple.

Després d’un recés de cinc minuts, es va reprendre la sessió plenària, en la qual es va donar compte de:

-les actes de Junta de Govern Local dels dies 28 de febrer i 7, 14 i 21 de març de 2022;

-de l'informe de Morositat i Període Mitjà de Pagament corresponent del 2021 al 3r trimestre (8,41) i al 4t trimestre (5,60);

-i de l’aprovació dels marcs pressupostaris 2023-25.

I per unanimitat amb la presència dels 11 regidors i regidores del govern municipal es van aprovar els punts següents:

-De forma provisional, la Modificació Puntual del PGOU núm. 53, referida a la finca del carrer Francesc de Goya, 16.

-De forma inicial, la Modificació Puntual núm. 52, referida a l'àmbit de la UA-34 Mas Astor.

-El conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes urbanístiques i/o de conservació a favor de la Diputació de Tarragona.

-De forma provisional, la reducció de les tarifes de l'aparcament de la Plaça Pep Jai a 2 euros per hora i a partir de la 3a hora una tarifa plana de 6 euros per a la resta del dia. Aquest punt va entrar per urgència a l’ordre del dia.

-I la proposta de resolució presentada pel grup municipal d'AVP-FIC per dedicar el Parc dels Enamorats a Ucraïna.

Els altres punts de l'ordre del dia que eren propostes i mocions dels grups de l'oposició, que havien abandonat la sessió, van quedar finalment sobre la taula.©2019 Ajuntament del Vendrell