El Vendrell, 1 de març de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 28 de febrer un ple ordinari, una sessió que va començar amb la condemna de l’alcalde i de tots els portaveus dels grups municipals a l’atac de Rússia contra Ucraïna i amb una declaració de solidaritat amb el poble ucraïnès.

En la sessió es va arribar als següents acords:

-El ple va aprovar per 15 favor (Govern, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 6 abstencions (SP-ERC) una declaració Institucional assumint el compromís de lluita contra el frau de l'Ajuntament del Vendrell. Una declaració en la què l'Ajuntament del Vendrell es compromet a adoptar una política de tolerància zero amb el frau, establint un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, si s’escau, esmenar-ne les conseqüències. Aquesta declaració, segons va explicar el regidor d’Hisenda i Règim Intern, Baltasar Santos, és preceptiva per a les administracions que són beneficiàries de fons europeus Next Generation.

-El ple va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 24 i 31 de gener i 7, 14 i 21 de febrer de 2022.

-El ple va donar compte de la contractació laboral temporal pel procediment de màxima urgència durant el mes de febrer de 2022 per atendre les necessitats de personal a la Residència d’avis de la Muntanyeta.

-El ple va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball per adequar el complement específic del lloc de Secretària a l’import anual de 66.052,98 euros, amb 13 vots a favor (Govern, ), 7 en contra (SP-ERC i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (JxV).

-El ple va aprovar, per unanimitat, la modificació del Pla estratègic de subvencions 2020-2022 per tal d’incorporar noves subvencions.

-El ple va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 01P/2022, que segons va explicar el regidor de Recursos Humans, ve motivada per proveir les partida per assumir l’increment del salari dels empleats públics del 2% prevista per aquest 2022 per 18 vots a favor 1 en contra (Primàries Catalunya) i 2 abstencions (JxV i Podem El Vendrell).

-El ple va aprovar l'inici de l'expedient per a l'elaboració i redacció d'un Reglament del servei de l'escoles bressol municipals i la constitució una Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament del servei de l’escoles bressol municipals per 15 vots a favor (Govern, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 6 abstencions (SP-ERC). El punt va incorporar una esmena in voce dels grups de l’oposició en el sentit de que un representant de cada grup i la regidora no adscrita també formin part de la Comissió d’Estudi.

-El ple va aprovar per unanimitat l'aplicació als empleats públics de la Corporació de l'increment retributiu del 2 per cent, per aplicació del que disposa l'article 19 i següents de la LPGE 2022, amb efectes de l'1 de gener de 2022, vinculat a l'aprovació de la transferència de crèdit.

-El ple va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de PSC de reconeixement a les dones vendrellenques per 14 vots a favor (Govern, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita).

Aquesta comptava amb els següents acords: Que l’Ajuntament del Vendrell recolzi i fomenti la investigació en clau de gènere; Proposar a la Comissió de nomenclàtor de l’Ajuntament del Vendrell que estudiï la proposta de dedicar espais públics a dones. 3. Obrir als grups municipals la possibilitat d’augmentar aquesta proposta inicial de dones. 4. Revisar i actualitzar el “Reglament d’honors i distincions” de l’Ajuntament del Vendrell per adaptar-lo a l’actualitat i proposar que M. Agna Guimerà i Saló, Maria Julivert i Aulés, Teresina Martorell i Fons, Anna Serra, Olga Tereeva Pavlova, Àngels Garriga i Martín siguin considerades filles il•lustres del Vendrell.

Abans de la votació d'aquest punt, la regidora de Podem El Vendrell i els regidors i regidores de SP-ERC van abandonar la sessió de Ple com a protesta, en considerar que el regidor Alfons Herrera havia faltat el respecte a la regidora Verónica Moreno en un moment del debat plenari.

Atès que els punts de l'ordre del dia que quedaven eren propostes dels grups de l'oposició, que havien abandonat la sessió, aquests van quedar finalment sobre la taula per debatre'ls en un proper ple i l’alcalde va donar la sessió de ple finalitzada.

 



©2019 Ajuntament del Vendrell