El Vendrell, 30 de novembre de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 29 de novembre un ple ordinari, en el qual es va arribar als següents acords:

-Amb 11 vots a favor (Govern), 7 en contra (SP-ERC i Primàries Catalunya) i 1 abstenció (JxV), es va aprovar l’esborrany de l’acta del la sessió anterior. Primàries Catalunya i SP-ERC van mostrar disconformitat en l’acord del punt relacionat amb l’Assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració.

-Per unanimitat, es va aprovar designar l’actual representant del grup municipal de Podem El Vendrell, Verònica Moreno Polonio, en els diferents Organismes dels que l'Ajuntament és part integrant.

-Per unanimitat, es va aprovar l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Vendrell i Santa Oliva, signada en data 9 de novembre de 2021 pels seus respectius representants i per la representació de la Generalitat de Catalunya.

-Per unanimitat, es va aprovar l'acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals del Vendrell i Calafell.

-Per unanimitat, es va aprovar la modificació de la constitució de la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte del Pla de verificació d'activitats per al municipi del Vendrell amb motiu dels canvis recents en el comandament de la Policia Municipal.

-Amb 19 vots a favor (Govern, SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (JxV) es va aprovar de forma inicial el plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial el Reglament del pressupost participatiu.

-Amb 15 vots a favor (Govern, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 6 abstencions (SP-ERC), es va aprovar de forma inicial el text del Reglament d'organització i funcionament de Ràdio i Televisió el Vendrell. SP-ERC va abstenir-se perquè segons el seu criteri hi ha aspectes que queden pendents de resoldre.

-Amb 13 vots a favor (Govern, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), 7 en contra (SP-ERC i Primàries Catalunya) i 1 abstenció (JxV), es va aprovar de forma provisional de l'ordenança fiscal núm. 35: Reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa - Epígrafs 9 i 11: Preu públic pels serveis del Patronat Municipal Pau Casals i Cànon per la prestació de serveis i activitats per la societat municipal Prosceni El Vendrell, S.L. SP-ERC i Primàries Catalunya no van estar d’acord en l’import d’un preu públic que apareix en un annex de l’expedient i van votar en contra, tot i que el govern va explicar que es tractava d’una errada i que aquest annex no era objecte de votació.

-Amb 11 vots a favor (7 del Govern, 3 de SP-ERC i 1 de JxV) i 1 abstenció (Podem El Vendrell), es va aprovar la bonificació de l' Impost sobre béns immobles a favor de les entitats La Lira Vendrellenca, Pastorets del Vendrell, Asociación de Residentes y Propietarios de Comarruga 1958, Hermandad Nazarenos de Nuestro Padre Jesús, El Gremi de la Construcció del Baix Penedès i El Club de Tennis Comarruga Atlètic, declarant d'especial interès o utilitat municipal les activitats econòmiques que desenvolupen a les seves respectives seus per concórrer circumstàncies socials, culturals, o de foment de l'ocupació. 9 regidors/es no van votar per ser socis/sòcies d’algunes d’aquestes entitats.

-Amb 19 vots a favor (Govern, SP-ERC, JxV i regidora no adscrita) i 2 abstencions (Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va acordar la no resolució del contracte subscrit per l’Ajuntament del Vendrell amb l’empresa Acvil Aparcamientos, SL, sobre la concessió de l’explotació d’un aparcament subterrani per a vehicles automòbils a tres plantes subterrànies de l’aparcament situat entre els carrers del Doctor Güixens i de la Cerdanya i l’avinguda de Jaume Carner del Vendrell.

-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 9 en contra (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), van quedar rebutjades les al·legacions presentades per no ajustar-se als requisits legals i es va aprovar de forma definitiva el Pressupost de l’Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms per a l’exercici 2022.

-Amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), 11 en contra (Govern) i 1 abstenció (regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per impulsar una auditoria externa del servei d'enllumenat públic. El govern va explicar que aquest servei ja té un control tècnic permanent per part de l’Ajuntament.

-Amb 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i la regidora no adscrita) i 11 en contra (Govern), es va rebutjar la proposta de resolució presentada per Som Poble-ERC-AM per demanar que l'Ajuntament del Vendrell consideri com a servei públic essencial el programa d'educadors de carrer i el Casal Jove, amb l'objectiu de poder dotar-se del personal necessari per atendre les necessitats al Vendrell en aquest àmbit, en la qual es marcava el termini de l’any 2022. El govern va presentar una esmena al mateix text que no inclou aquest  termini del 2022, que es va aprovar amb 11 vots a favor (Govern), 7 en contra (SP-ERC i Primàries Catalunya) i 3 abstencions (JxV, Podem El Vendrell i regidora no adscrita).

-Per unanimitat, es va aprovar una moció amb motiu del 25 de Novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, que va ser presentada per tots els grups municipals i la regidora no adscrita, excepte Primàries Catalunya, que al començament del ple va anunciar que es retirava com a proposant però que votaria igualment a favor, i Podem El Vendrell, perquè no tenia representació en el moment de presentar-la.

-La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal d’excloure de l'Assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l'administració la defensa dels presumptes assetjadors sexuals va ser rebutjada amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), 11 en contra (Govern) i 1 abstenció (regidora no adscrita). Sobre aquest punt, el govern va presentar una esmena de substitució per reclamar a l'ACM que revisi la clàusula sobre assetjament sexual que incorpora la pòlissa, que es va aprovar amb 14 vots a favor (Govern, JxV, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 7 en contra (SP-ERC i Primàries Catalunya).

-La proposta de resolució presentada  pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l’Ajuntament del Vendrell s’adreci al Ministeri perquè exigeixi a l’empresa constructora FCC la correcció dels vicis ocults que impedeixen el correcte funcionament del sistema de bombeig de la plaça de Sant Salvador es va rebutjar amb 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 11 en contra (Govern). Sobre aquest punt, el govern va presentar una esmena de substitució de donar suport al govern en la posada en funcionament d'aquest sistema en col·laboració amb el Ministeri amb 11 vots a favor (Govern), 9 en contra (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (regidora no adscrita).

-La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que l’Ajuntament del Vendrell requereixi a l’empresa Aigües del Vendrell el compliment immediat del Reglament d’ús de la llengua catalana, a la qual està obligada segons el plec de condicions de la concessió del servei, va ser rebutjada amb 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 11 en contra (Govern). Sobre aquest punt, el govern va presentar una esmena de substitució per posar en coneixement de l’empresa la necessitat de millorar el servei existent per seguir garantint de manera eficient l’ús del català en les seves comunicacions, que es va aprovar amb 11 vots a favor (Govern), 7 en contra (5 de SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya) i 1 abstenció (regidora no adscrita). La regidora de Podem El Vendrell i una regidora de SP-ERC es van negar a votar l’esmena del govern per mostrar disconformitat en la forma de presentació d’aquest tipus d’esmenes.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pels grups municipals de PSC, Cs i AVP-FIC de suport a la proposta presentada per les Associacions de voluntaris de Protecció Civil a Catalunya perquè els sigui concedida la Creu de Sant Jordi.

Fins al punt 10 no es va comptar amb l’assistència de la regidora no adscrita Mar Galeano i Verònica Moreno va prendre possessió com a regidora del grup municipal Podem El Vendrell en el punt número 2.

Junts pel Vendrell va decidir retirar de l’ordre del dia la seva proposta per a la rehabilitació de ferms i paviments de l’avinguda Brisamar abans que es produís una votació amb una esmena de substitució del govern.©2019 Ajuntament del Vendrell