El Vendrell 21 de gener de 2021

A l'ordre del dia de la propera sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, que serà el 25 de gener de 2021, a les 13 h, de forma mixta, telemàtica i presencial, hi ha el següent punt que és de caràcter públic per tractar-se d'un assumpte de competència delegada pel Ple:

1. Aprovació d’imposició de sanció prevista a l'article 7.3 b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol consistent en no disposar de l'assegurança corresponent del gos potencialment perillós.GJUR2020000084

 ©2019 Ajuntament del Vendrell