El Vendrell, 28 de desembre

El Ple extraordinari i urgent celebrat aquest passat dijous 24 de desembre ha aprovat definitivament les ordenances fiscals per al 2021 amb 11 vots a favor (Govern) i 10 en contra (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita).

En primer lloc s’ha sotmès a votació el caràcter d’urgència de la sessió, que ha quedat ratificada amb 15 vots a favor (Govern+ JxV+Podem El Vendrell+Primàries+regidora no adscrita) i 6 en contra (SP-ERC).

Pel què fa a les ordenances, el ple ha estimat l’al·legació presentada pel grup municipal ERC – Som Poble – AM i en conseqüència, ha retirat de l’expedient de modificació de les ordenances fiscals (i del corresponent acord del Ple) la part corresponent a l’Epígraf 17. “Preu pel transport públic”, de l’ordenança fiscal núm. 35, reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d’autorització administrativa.


D’altra banda, s’han desestimat la resta d’al·legacions presentades per un ciutadà en representació de l’entitat Xarxa Vendrellenca.

En concret, el ple ha aprovat les modificacions de les següents Ordenances Fiscals:

-Núm. 2: Impost sobre Béns Immobles.

-Núm. 12: Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals i assimilats a aquests.

-Núm. 13: Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.

-Núm. 35: Reguladora de preus públics i cànons o tarifes subjectes a règim d’autorització administrativa

Segons s’ha explicat des del govern, l’impost principal, l’IBI, manté els valors cadastrals congelats per decisió del Govern de l’Estat, incrementarà el tipus en 3 centèsimes, de l’1,11 a 1,14.

Igualment, es preveu un increment de l’IBI dels pisos buits propietat dels bancs i grans tenidors per gravar l’especulació amb l’habitatge, i un increment de la taxa dels anomenats pisos turístics, ajustant-la al gravamen dels municipis de l’entorn. També s'inclou una bonificació per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques i incentivar així les energies renovables.

L’escombraries domèstiques incrementaran un 3,8% per mantenir la cobertura de la taxa d’abocador que es paga a la Generalitat de Catalunya. El govern municipal, amb la implementació del sistema de recollida porta a porta, vol assolir els nivells que obliga l’UE i que en futurs exercicis els ciutadans paguin d’acord amb el volum de residus que generin.

Per contra, es preveu una reducció del 25% de la taxa d’escombraries comercials per a aquelles activitats tancades durant l'Estat d'Alarma, mesura que s’uneix als ajuts per a autònoms i pimes aprovats pel govern municipal amb un pressupost de 220.000€, i a la rebaixa del preu de la publicitat en un 50% per a les empreses locals a Ràdio Televisió el Vendrell per ajudar el teixit comercial i empresarial local.

Segons el govern, les modificacions de les ordenances que s’han sotmès a votació vénen motivades per la necessitat de mantenir els nivells de cobertura dels serveis municipals i fer front a les noves necessitats provocades per la pandèmia de la Covid-19.

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell