El Vendrell, 27 de maig de 2020

El període de preinscripció a les escoles bressol municipals per al curs 2021-2021 serà de l’1 al 5 de juny i de forma telemàtica. També hi haurà l’opció de realitzar la preinscripció de forma presencial sol·licitant cita prèvia trucant al telèfon de la Regidoria d’Educació 977 66 89 62, o bé enviant un correu electrònic a la següent adreça: ome@elvendrell.net
L’horari d’atenció al ciutadà serà de 9:30 h a 14:00 h.

El procediment de preinscripció telemàtica serà el següent: s’ha d’omplir un formulari (PDF editable) que a partir del dilluns 1 de juny es podrà descarregar clicant en un enllaç dins d’un article del web municipal (www.elvendrell.net) al qual s’hi accedirà mitjançant un bàner destacat.  

El formulari degudament omplert s’ha d’enviar a l’adreça de correu electrònic preinscripciovendrell@gmail.com juntament amb la documentació necessària per validar el procés de preinscripció (escannejada o fotografia):

- DNI pare/mare o tutor/a legal de l’infant
- Llibre de família
- Targeta sanitària (TIS)
- Carnet de vacunacions al dia
- Volant d’empadronament si l’adreça del domicili que apareix a la preinscripció no coincideix amb la del DNI del sol•licitant
- Certificat d’empresa conforme hi ha una situació laboral activa. El certificat haurà de contenir i especificar, a més a més, quina és la jornada laboral.
- A efectes de barem:
Carnet de família nombrosa o monoparental
Document o certificat conforme un membre de la unitat familiar pateix una discapacitat física, psíquica o sensorial, superior al 33%

Calendari de la preinscripció 2020-21
Presentació de sol·licituds: de l’1 al 5 de juny
Llistes provisionals amb el barem: 10 de juny
Reclamacions: 15 de juny
Resolució de les reclamacions: 17 de juny
Sorteig en cas de desempats: 22 de juny
Llista definitiva d’admissió: 25 de juny
Període de matriculació: del 29 de juny al 3 de juliol

Requisits imprescindibles

Pare i mare en situació laboral activa i sense possibilitat de conciliació.
Alumne amb necessitats educatives especials del tipus A o B, amb informe de l’EAP o dels Servei Social que especifiqui les necessitats d’escolarització de l’infant atenent consideracions de socialització i estimulació.

Oferta
Les circumstàncies actuals no permeten disposar d’una oferta real. En la situació actual, segons les indicacions de PROCICAT i el Ministeri de Sanitat, els grups classe de les escoles bressol només poden tenir un màxim de 5 infants per aula.
En funció de l’evolució de les mesures de desescalada, de les indicacions sanitàries i de les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, aquesta oferta pot anar variant.
S’estudiarà cada una de les preinscripcions presentades i, a partir del compliment dels requisits imprescindibles, es realitzarà un barem provisional que servirà per ordenar les preinscripcions i determinar la seva admissió en una escola bressol municipal.
Els lactants (0 a 1 any), ara per ara – potser més endavant canvia la situació–, no podran assistir a l’escola.

- Escola bressol municipal El Puig, amb 5 aules autoritzades amb un màxim de 25 alumnes. Oferta de grups inicial: 2 aules d’1 a 2 anys i 3 aules de 2 a 3 anys.

- Escola bressol municipal Ralet, Ralet, amb 5 aules autoritzades amb un màxim de 25 alumnes. Oferta de grups inicial: 2 aules d’1 a 2 anys i 3 aules de 2 a 3 anys.

- Escola bressol municipal Mestral, amb 4 aules autoritzades amb un màxim de 20 alumnes. Oferta de grups inicial: 2 aules d’1 a 2 anys i 2 aules de 2 a 3 anys.

- Escola bressol municipal El Botafoc, amb 4 aules autoritzades amb un màxim de 20 alumnes. Oferta de grups inicial: 2 aules d’1 a 2 anys i 2 aules de 2 a 3 anys.

- Escola bressol municipal El Riuet de Coma-ruga, amb 4 aules autoritzades amb un màxim de 20 alumnes. Oferta de grups inicial: 2 aules d’1 a 2 anys i 2 aules de 2 a 3 anys.©2019 Ajuntament del Vendrell