El ple ordinari del mes de febrer celebrat el dilluns 17 de febrer va arribar als següents acords:

-Donar compte de l’informe de morositat i del període mitjà de pagament del 4t trimestre del 2019, que és de 10,30 dies.

-Aprovar, per unanimitat, l'expedient tramitat per declarar com a Bé Cultural d'Interès Local la Vil·la Casals - Museu Pau Casals.

-Adherir-se a les addendes del conveni de col·laboració de data 10/6/2010, subscrit entre el Consorci Localret i Telefònica de España, SAU, pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya, signades el 11/6/2012 i 30/3/2015, respectivament. El punt es va aprovar per 15 vots a favor (Govern + Primàries Catalunya+Junts pel Vendrell+Podem El Vendrell) i 6 abstencions (Som Poble-ER-AM).

-El Ple va acordar adherir-se a la petició, de la presidenta de colles sardanistes, de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per al senyor Joan Morros Jansà. Aquest punt va rebre 19 vots a favor (Govern + Som Poble-ERC-AM + Primàries Catalunya + Podem El Vendrell) i 2 abstencions (Junts pel Vendrell).

-Aprovar 4 bonificacions de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres d'arranjament de façanes d'immobles. Uns punts que van ser aprovats amb 20 vots a favor (Govern+Som Poble-ERC-AM + Junts pel Vendrell+Primàries Catalunya) i 1 abstenció (Podem El Vendrell).

-Aprovar inicialment el Pressupost de la Corporació i dels seus Organismes Autònoms així com de les societats limitades, i aprovació de la plantilla i modificacions de la RLT corresponents a l'exercici 2020. El punt va quedar aprovat amb 13 vots a favor (Govern+ Junts pel Vendrell) i 8 en contra (Govern+Som Poble-ERC-AM+ Primàries El Vendrell + Podem El Vendrell).
En el seu consolidat (Ajuntament i Organismes Autònoms) el pressupost d’aquest any ascendeix a 58.117.338 euros, que representa un descens de 3 milions d’euros respecte al del 2019, que s’explica principalment perquè l’any passat el pressupost comptava amb un ingrés especial de 5 milions d’euros com a aportació del cànon de l’aigua. Pel que fa al capítol d’inversions, aquest 2020 pujaran a 4,93 M€. En paraules del regidor d’Hisenda, la voluntat del govern és que sigui un pressupost “que aposti per la inclusió social, la transformació urbana, la convivència i l’estabilitat pressupostària”.


-Aprovar, per unanimitat, la proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació de la figura del Síndic del ciutadà del Vendrell sota els principis de participació ciutadana. En primer lloc, en un termini de 9 mesos s’haurà de presentar al Ple el Reglament regulador del Síndic/a del ciutadà/na, que haurà d’aprovar-se per unanimitat. I un cop aprovat el Reglament pel Ple, en el termini màxim d’un mes, s’iniciarà el procediment per l’elecció i nomenament del Síndic/a segons quedi recollit en el Reglament.

-Aprovar per unanimitat la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar que s'arregli el paviment de la Rambla, afegint-hi dues esmenes presentades de Som Poble-ERC-AM: fer una llista de desperfectes en espais públics i fer un protocol per garantir la qualitat del manteniment i reparació de la via pública.

-Rebutjar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de coordinar i organitzar cursos de socorrisme per a joves. Aquest punt va rebre 11 vots en contra (Govern), 1 abstenció (Podem El Vendrell) i 9 a favor (Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell i Primàries).

-Aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per implementar mesures relacionades en els terminis de concessió d'obres majors.

-Aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell de rebuig a la supressió dels jutjats de violència contra la dona.

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell