El Vendrell, 6 de febrer de 2020

Amb la voluntat de fomentar i promoure valors i actituds cíviques entre tota la ciutadania, l’Ajuntament del Vendrell s’ha marcat com a objectiu la reactivació del Consell Municipal per la Convivència i el Civisme. Aquesta iniciativa és una aposta més per treballar conjuntament administració i societat civil, perquè només amb coresponsabilitat és possible incrementar el respecte a l’entorn urbà i el compromís amb el compliment de les normes cíviques i de bon veïnatge.

Una de les accions que s’estan duent a terme per posar de nou en marxa aquest òrgan consultiu és cercar la complicitat i la col·laboració del teixit associatiu del municipi.

Per aquest motiu, del 5 al 23 de febrer es pot contestar l’enquesta que s’ha enviat a les més de 210 entitats inscrites en el Registre Municipal d’Entitats perquè aquestes, alhora, la puguin fer arribar a tots els seus associats. En l’enquesta que s’ha enviat a les entitats, d’una banda, es pregunta per les fortaleses i mancances del municipi en el marc de la convivència i el civisme i alhora, se les convida a formar part del Consell.

Segons ha explicat la regidora de Policia Municipal, M. Luz Ramírez, el procés que se seguirà serà fer en primer lloc una diagnosi d’aquestes fortaleses i mancances; després fer una anàlisi de dades per part de la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i, finalment, convocar i constituir el Consell, previsiblement al mes de març.

Les funcions del Consell seran col·laborar en l’elaboració de programes municipals sobre la convivència i el civisme; formular propostes i emetre informes i suggeriments, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, en matèries relacionades amb la convivència i el civisme, fer el seguiment del Pla de convivència i civisme aprovat per l’Ajuntament, entre altres.

En el Consell hi poden formar part representants de cada grup municipal; un/a representant de cada associació de veïns; un/a representant de les entitats de tota mena i tècnics assignats per l’Ajuntament sense vot. Per ser membre del Consell caldrà contestar l’enquesta. En concret, es crearan dos grups de treball, un de convivència i un altre de civisme i després s’iniciarà l’exercici de les seves funcions treballant sobre el resultat de l’anàlisi de l’enquesta.

M.Luz Ramírez ha recordat que “només amb coresponsabilitat és possible incrementar el respecte a l’entorn urbà i el compromís amb el compliment de les normes cíviques i de bon veïnatge”.©2019 Ajuntament del Vendrell