08 06 Ple ordinariwEl Ple ordinari de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar ahir, per unanimitat de tots els grups polítics, l’acord de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament del Vendrell de data 24 de juliol de 2019 referent a l’establiment d’una jornada ordinària de 35 hores setmanals pels empleats públics de l’Ajuntament del Vendrell i els seus Organismes Autònoms. Aquesta serà vàlida a partir de l’1 de setembre del 2019.

Tal com ja es va explicar públicament fa uns dies en roda de premsa, aconseguir unes millors condicions per al personal de l’Ajuntament és un dels objectius què el govern s’ha marcat com a prioritari en aquest mandat, amb la voluntat que aquest fet reverteixi en una millora dels serveis públics que es presten als ciutadans i ciutadanes del Vendrell.

En l’àmbit de millores laborals, el ple d’ahir també va aprovar una modificació de crèdit, amb 10 vots a favor (Govern: PSC + Cs) i 8 abstencions (SP-ERC+JxV+Primàries), que permetrà la represa i actualització de l’acord de l’any 2014 sobre el sistema de trams salarials. Una aquesta actualització que afectarà a un terç de la plantilla, uns 165 treballadors. De mitjana, el salari d’aquest terç de la plantilla pujarà un 9,11%.


Aquesta modificació de crèdit també permetrà dotar de recursos, entre altres, a partides com el “plan renove” de via pública o les retribucions bàsiques del personal eventual.

Altres acords de ple:

-El ple d’aquest dilluns va fer l’assabentament de diversos decrets d’alcaldia. D’una banda, el què confereix als regidors que es detallen les següents delegacions genèriques:

Rubén Gràcia:
-Transport
-Comerç
-Clubs i Entitats Esportives

Montserrat Martín:
-Habitatge

Alfons Herrera:
-Cementiri

Severiano Matamoros:
-Cohesió Territorial i Platges

Maria Luz Ramírez:
-Policia
-Protecció Civil
-Protecció i Convivència Animal
-Fires i Mercats

Maria del Mar Negro:

-Instal·lacions Esportives
-Activitats Econòmiques
-Emprenedoria-Xarxa Emprenedora

D’altra banda, el ple també es va fer l’assabentament d’afegir com a segona tinent d’alcalde a la regidora M. Luz Ramírez i d’establir l’ordre del tinents d’alcalde, que serà el següent: 1r Christian Soriano; 2a, M. Luz Ramírez i 3r, Severiano Matamoros.

El ple també va quedar assabentat de la nova configuració de la Junta de Govern Local, que queda integrada pels membres següents: President, Kenneth Martínez; Vocals: PSC: Christian Soriano, Baltasar Santos, Sílvia Vaquero i Montserrat Martín; Cs: M. Luz Ramírez i M. Mar Negro i AVP-FIC: Severiano Matamoros.

-El ple va donar compte de l'expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents de l’exercici 2018 al pressupost de l’exercici 2019.

-A la sessió de dilluns també es va posar en coneixement del Ple la Sentència núm. 322/2019 de 14 de maig de 2019, dictada per la Secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d’apel•lació número 262/2017, del procediment ordinari núm. 274/2015. El Tribunal desestima aquest recurs d’apel•lació interposat per la mercantil Parven SL relatiu a la reposició de determinades places d’aparcament dins de la zona d’estacionament subjectes a concessió administrativa. Finalment, doncs, l’Ajuntament no caldrà que compensi les places de pàrquing.

-El ple va aprovar també l’abonament de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament del Vendrell per un import total de 125.280,45 €. Es tracta d’un conjunt de factures que, per diversos motius de forma o terminis no es van pagar en el seu moment, i que ara, després que Intervenció hagi comprovat que són correctes, cal abonar. El punt es va aprovar per 10 vots a favor (govern), 7 abstencions (SP-ERC i JxV) i 1 en contra (Primàries).

-Un dels punts destacats i amb més debat de la sessió va ser l’aprovació de les dedicacions i assistències dels regidors i regidores d’aquesta legislatura, així com les retribucions. La proposta del govern és la de congelar les retribucions que ja es van fixar l’any 2011, quan es van baixar un 20%. En concret, s’ha establert que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva: l’alcalde, dos tinents d’alcalde i cinc regidors. Així mateix, el ple va acordar establir que els membres de la corporació que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva percebran una retribució anual de 46.000 euros bruts i que l’alcalde percebrà una retribució anual corresponent a un regidor amb dedicació exclusiva incrementada en un 15%.
D’altra banda, es fixa que exerciran el seu càrrec en regim de dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 30 hores setmanals a l’Ajuntament dos regidors, al 75%.
Així mateix, es va acordar que els membres de la corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran una retribució proporcional al temps de dedicació, a calcular sobre la que correspon a un regidor amb dedicació exclusiva.

També s’estableix a favor dels membres de la Corporació, que no estiguin en règim de dedicació exclusiva o parcial, el regim d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels següents òrgans col·legiats municipals següent:

a) Per assistència a les sessions del ple i junta de govern 320 euros/sessió.
b) Per assistència a les sessions de les comissions informatives 240 euros/sessió

Aquestes assistències tindran com a sostre, pels regidors que formin part de la junta de govern local, un 50% del sou d'un regidor en dedicació exclusiva; pels regidors que formin part de la junta de portaveus, un 40% del sou d’un regidor amb dedicació exclusiva i per la resta de regidors, un 25% del sou d'un regidor amb dedicació exclusiva.

Els grups de l’oposició es van oposar a la proposta, destacant que els regidors que estan a una dedicació màxima són vuit, quan l'anterior mandat només eren dos, considerant, doncs, que la suma total dels sous és molt més alta que la legislatura anterior. Tant SP-ERC com Podem i Primàries van presentar tres esmenes semblants en les quals es demanava que els sous es reduïssin entre un 18 i un 20%, però totes tres van ser desestimades. Finalment, la proposta de l'equip de govern va ser aprovada amb 10 vots a favor (govern), 7 en contra (Sp-ERC i Primàries) i una abstenció (JxV).

-El ple de dilluns va aprovar també la creació de tres llocs de treball de personal eventual per tal d’assessorar els regidors de l’equip de govern, amb una retribució de 36.000 € bruts anuals cadascun. Des del govern s’ha explicat que es creu necessari fer ús d’aquest personal eventual per tal d’ajudar a millorar l’eficiència de l’Ajuntament. De moment, però, només es crea la figura, i no es fan encara les delegacions. L’oposició considera, en canvi, que no són necessaris els càrrecs de confiança en un govern d’onze regidors. El punt es va aprovar per 10 vots a favor (govern) i 8 en contra (SP-ERC, JxV i Primàries).

- D’altra banda, el Ple va aprovar ahir per unanimitat l’adhesió al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci mitjançant un conveni de col·laboració amb el Departament d’Interior de la Generalitat, que té com a objectiu fer constar que totes les violències sexuals cal eradicar-les i donar criteris operatius als professionals de la seguretat per establir les pautes d’actuació davant d’aquestes conductes infractores. En el cas de l’Ajuntament del Vendrell, l’adhesió a aquest protocol vol ser també un pas més per aconseguir disposar d’un protocol propi i per institucionalitzar un Punt Lila per la propera Festa Major de l’any 2020.

-També per unanimitat, el ple va aprovar inicialment la modificació de l’article 12 dels Estatuts de la societat municipal Prosceni El Vendrell, SLM i la modificació de l’article 14 dels Estatuts de la Societat Municipal El Vendrell Comunicació SLM, de manera que el vot de cada representant dels grups polítics en els Consells d’Administració equivaldrà al nombre de regidors del seu grup en el plenari de l’Ajuntament.

-El ple de dilluns va aprovar inicialment les bases específiques per a la concessió de subvencions esportives de l’Ajuntament del Vendrell per actualitzar-les a la normativa actual. El punt es va aprovar amb 11 vots a favor (Govern+Primàries) i 7 abstencions (SP-ERC i JxV).

Propostes i mocions

-En l’àmbit de propostes i mocions, la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la redacció del projecte constructiu del Parc del Botafoc en base al procés de participació ciutadana que es va celebrar l’any 2017 es va aprovar per unanimitat.

-També per unanimitat es va aprovar la proposta del grup municipal de Junts pel Vendrell per a l’adhesió del Vendrell a la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya per tal d’assolir un model de desenvolupament urbà que sigui sostenible des de tres dimensions: la social, l’ambiental i l’econòmica.

-El ple va desestimar la proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que qui vulgui assistir al ple pugui entrar-hi lliurament sense identificar-se amb el DNI. El punt va rebre 7 vots a favor (SP-ERC, Primàries), 1 abstenció (JxV) i 10 vots en contra (Govern).

-La moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC per a la creació d’un codi de conducta i de bon govern de l’Ajuntament del Vendrell va ser aprovada per unanimitat, tot i que ampliant el termini de 3 a 6 mesos per a la seva realització.

-Per últim, la moció presentada pel grup municipal de Primàries per reactivar el grup de treball de Mobilitat previst en el Consell Territorial de la Mobilitat es va aprovar per unanimitat.

El ple va tenir l’absència del regidor Severiano Matamoros (AVP) i del regidor Òscar Blasco (Podem).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell