07 04 Ple cartipaswEl Ple extraordinari celebrat ahir dijous a la tarda a l'Ajuntament del Vendrell ha donat el vistiplau a una part del cartipàs municipal per aquest mandat 2019-2023. En concret, el Ple va fer l’assabentament de diversos decrets d’Alcaldia respecte les delegacions als regidors i regidores municipals.

En concret, es van fer els següents:

 

 

Baltasar Santos Fernández:

-Secretaria
Contractació
Assessoria jurídica

-Hisenda:
Serveis Econòmics
Gestió Tributària, Tresoreria i Recaptació

-Persones i Coneixement
-SAC
-Padró d’habitants

Rubén Gràcia Maiques:

-Informàtica
-Administració electrònica
-Joventut i Infància

Silvia Vaquero Martín:

-Educació

Christian Soriano García:

-Festes
-Politiques de gènere, igualtat i drets LGTBIQ
-Participació ciutadana
-Comunicació i Transparència

Núria Rovira Costas:

- Medi Ambient i Sostenibilitat
- Àrees Recreatives i camins

En aquest ple també es van revocar les delegacions genèriques efectuades a favor de la regidora Núria Rovira per motius de tràmit jurídico-administratiu, que s’han de resoldre abans de fer-li de nou les delegacions.

Montserrat Martín Gibert:

-Salut
-Serveis Socials
-Gent Gran

Alfons Herrera Mimbrero:

-Aigua
-Enllumenat
-Neteja de carrers
-Via pública
-Neteja d’edificis
-Manteniment d’edificis

 

D’altra banda, el Ple es va donar per assabentat del decret d’Alcaldia respecte la designació dels membres i delegació de competències de l’Alcalde a la Junta de Govern Local. Aquesta estarà presidida per Kenneth Martínez i els vocals seran Christian Soriano, Baltasar Santos, Silvia Vaquero i Montserrat Martín, del PSC, i Severiano Matamoros , de l’AVP-FIC.

Al Ple també es va donar compte del nomenament dels tinents d’alcalde, que seran Christian Soriano i Severiano Matamoros.

La sessió d’ahir dijous també va designar els representants per a cadascun dels Patronats i Consells Municipals: Patronat Municipal Hospital-Asil: Montserrat Martín; Consell Municipal de la Gent Gran: Montserrat Martín i Consell Escolar Municipal: Silvia Vaquero.

El Ple també va servir per fer la constitució oficial dels grups municipals i per establir la periodicitat de les sessions del Ple de l’Ajuntament. En concret, es va aprovar que les sessions ordinàries que celebrarà la Corporació Municipal tindran caràcter mensual i es duran a terme el tercer dilluns de cada mes, si no és festiu, a les 18 hores, ex¬cepte el mes d'agost en el què no se celebrarà.

El punt va quedar aprovat amb 13 vots a favor (PSC, AVP, Cs, Primàries i Podem) i 7 abstencions (SP-ERC i JxCAT).

El Ple també va acordar crear les següents Comissions Informatives de caràcter permanent: la de Serveis Centrals, Hisenda i especial de comptes; la de Territori, Medi ambient i Promoció econòmica i la de Serveis bàsics i Serveis a les persones. El punt va quedar aprovat per 13 vots a favor (PSC, AVP, Cs, Primàries i Podem) i 7 abstencions (SP-ERC i JxCAT).

Així mateix, el Ple va aprovar delegar en la Junta de Govern Local les competències plenàries següents: processal (l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència del ple; hisenda (establiment, fixació, regulació i modificació dels preus Públics), personal (l’autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l’ens local per un segon lloc o activitat en el sector públic) i sancionador (tinença de gossos potencialment perillosos).

El punt va quedar aprovat per 11 vots a favor (PSC, AVP i Cs) i 9 vots en contra (SP-ERC, JxCAT, Primàries i Podem). El vot en contra d’aquests grups polítics es va basar en la seva disconformitat en la delegació de diverses competències del Ple a la Junta de Govern, ja que consideren que aquest fet resta transparència a la gestió de l’Ajuntament en matèries com ara la contractació. Per part del govern es va matisar que aquesta delegació permet agilitzar els tràmits i que no resta transparència, ja que, segons es va explicar, tots els temes es debaten en les respectives comissions informatives i al mateix temps la documentació dels punts de la junta de govern és consultable per tots els grups polítics.

En aquesta sessió, el grup municipal de JxCAT va estar representat únicament pel regidor Josep Mercadé, ja que la regidora Eva M. Serramià va anunciar el passat dimecres la seva renúncia a l’acta de regidora i la seva absència en aquest Ple. Respecte a aquesta qüestió, queda pendent saber quin membre de la llista electoral passarà a formar del grup municipal de JxCAT.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell