03 27 Foto PlewEn el Ple ordinari celebrat ahir dimarts es va acordar donar compte de l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal per l’exercici 2019, després que el passat 29 de gener s’aprovés inicialment i se sotmetés a informació pública pel termini reglamentari de 15 dies, durant el quals no s’ha presentat cap tipus d’al·legació.

El ple va donar compte dels plans pressupostaris a mig termini de tres exercicis a partir del pressupost en vigor, és a dir, 2020, 2021 i 2022, per aplicació de l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Així mateix, la sessió va donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 31/2018, relatiu a la liquidació del pressupost del 2017.

El ple va aprovar l’abonament d’una relació de factures de l’Ajuntament del Vendrell de l’any 2018 per un import total de 189.140,79 € i una relació de factures, també del 2018, del Patronat Municipal Hospital Asil, per un import total de 36.874,36 €. Aquest punt es va aprovar amb 15 vots a favor (Govern+Cs+PxC+PP+regidora no adscrita, Araceli Bundó) i 4 abstencions (SSP+SP+ERC).

La sessió de ple també va aprovar la delegació de la recaptació en període executiu d’altres ingressos de dret públic en la modalitat de Cànon de Concessió Administrativa a favor de la Diputació de Tarragona. El punt es va aprovar amb 9 vots a favor (Govern+PP), 2 vots en contra (PxC) i 8 abstencions (Cs+SSP+SP+ERC+regidora no adscrita).

El ple també va aprovar la moció de l’equip de govern per encarregar als serveis tècnics de gestió tributària de l’Ajuntament les tasques necessàries per establir quins són els criteris i modificacions que caldria introduir a l’ordenança fiscal de l’IBI per tal que l’Ajuntament pogués establir, si així ho acorda, el recàrrec sobre habitatges desocupats (especialment de grans tenidors, com les entitats bancàries) que es preveu en la redacció de l’article 72 del text refós de la Llei d’Hisendes Locals.

En concret, els tècnics hauran de fixar els criteris que permetin concretar el què es considera un habitatge desocupat. Això ha estat possible, segons l’alcalde, perquè el govern central va establir fa pocs mesos que són els ajuntaments els que poden definir aquests criteris i incorporar-los a la corresponent ordenança municipal. Aquest treball és rellevant en municipis com el Vendrell que, per tractar-se d’un municipi turístic, té un volum molt important d’habitatges de segona residència que en cap cas s’han de veure afectats per aquesta modificació fiscal. Tampoc aquest recàrrec hauria d’afectar a les noves construccions.

Un cop els criteris estiguin fixats, va explicar l’alcalde, l'Ajuntament podrà incloure a les ordenances fiscals un recàrrec de fins al 50% de l'IBI per a aquells que tinguin habitatges desocupats. Un recàrrec que, segons s’ha dit, està pensat sobretot per penalitzar els grans tenidors d’immobles, que es considera que redueixen significativament l’accés a un habitatge digne de moltes persones. El punt es va aprovar per unanimitat.

La moció presentada pel grup municipal de Si Se Puede per sol·licitar a l’equip de govern la redacció i l’aprovació d’una nova ordenança municipal de tinença i protecció d’animals va ser aprovada també per unanimitat. La moció acorda que s’ha de convocar els agents socials implicats, tècnics/ques i grups municipals per elaborar de forma participativa la nova ordenança i que aquesta ha d’establir els preceptes del decret llei del Parlament de Catalunya incloent la classificació de les infraccions així com les corresponents sancions.

Així mateix, la moció presentada pel grup municipal de Si Se Puede a proposta de la Xarxa Vendrellenca per garantir la mobilitat a les instal·lacions de l’estació ferroviària del Vendrell gestionades per Adif també es va aprovar per unanimitat dels grups municipals. En concret, la moció vol fer incidència en un dels problemes que pateix l’estació de Rodalies de Vendrell en matèria d’accessibilitat, que es dona quan el sistema d’ascensors fa fallida. Quan això passa, les persones amb mobilitat reduïda, les que porten un cotxet, o les que tenen d’altres dificultats per baixar escales es topen que no poden accedir a les andanes per agafar el tren direcció Barcelona, o be sortir de l’estació si han arribat a des de Sant Vicenç a Vendrell per que no existeix un sistema alternatiu per creuar la via.

Per aquest motiu la moció acorda demanar a RENFE que estudiï les solucions tècniques per resoldre aquesta problemàtica i, alhora, instar al departament de Transport de la Generalitat a establir un protocol d’actuacions per garantir el bon funcionament dels ascensors de les estacions de tren de tota Catalunya per assegurar el dret a tenir accés al transport ferroviari.

El ple va tenir l’absència del regidor Rafel Gosálvez (Govern) i Ruben Suan (SP).©2019 Ajuntament del Vendrell