01 29 ple pressupost1 webAhir, 27 de febrer, va finalitzar el termini de presentació d’al·legacions al pressupost del 2019 que es va aprovar de forma inicial al Ple celebrat el passat 29 de gener. Pel fet de no haver-se presentat cap al·legació, queda aprovat de forma definitiva.

 

El pressupost del 2019, en el seu consolidat (Ajuntament i Organismes Autònoms), ascendeix a 61.452.118 euros, que representa un increment del 5,1% respecte al del 2018. Aquest increment s’explica principalment per l’ingrés de 5 milions d’euros com a aportació de la nova empresa mixta d’aigües recentment constituïda.

 

En l’apartat d’ingressos, pel que fa a tributs, només hi haurà una variació del 3% de l’IBI a causa de la revisió cadastral, que no s’havia fet des del 1997. Tot i això, la pressió fiscal del Vendrell continua estan per sota de la mitjana comparant-la amb la d’altres municipis semblants al nostre. D’altra banda, cal destacar que l’evolució de la variació de l’índex de tributs municipals, respecte al 2015, sempre ha anat per sota de l’IPC d’Espanya. En el cas del 2019 l’índex de tributs del Vendrell se situa en 102,99 mentre que l’IPC es calcula que serà de 105,68.

Pel que fa a l’estalvi corrent, en el pressupost del 2019 es situa al voltant dels 8 milions d‘euros: 7,6 dels quals es destinen a amortització del deute. La resta de l’estalvi es destinarà a nous préstecs per a inversions. Aquesta operació de refinançament és possible per trobar-nos per sota del 110% d’endeutament.

En concret, l’evolució del deute financer es situa en una previsió de 42,49 milions d’euros per aquest 2019, continuant així amb la rebaixa substancial i progressiva dels últims anys. L’any 2012, per exemple, el deute era de 89 milions d’euros. Sobre aquest punt, cal remarcar el fet que aquest exercici el nivell d’endeutament de l’Ajuntament es podrà situar al 79%, 31 punts per sota del 110%. En els darrers tres anys s’hauran amortitzat 14,4 milions d’euros i el coeficient d’endeutament s’haurà reduït en 34 punts. Seguint aquesta tendència, es preveu que al 2020 l’endeutament se situï per sota del 75%, la qual cosa permetria finançar noves inversions sense la tutela d’administracions superiors.

Del capítol d’inversions d’aquest 2019, amb gairebé 8 milions d’euros, destaca novament la reserva de 2 milions d’euros per a la possible anul·lació de la modificació del contracte de l'Escola de Música. L’altra inversió important, d’1,3 milions d’euros, és la remodelació dels carrers Prat de la Riba i Doctor Robert, per l'ampliació de l'illa de vianants. El pressupost també inclou una partida de 1.317.000 per a millores a instal·lacions esportives. D’altra banda, també es contemplen 630.000 euros per a continuar amb el projecte del fons europeu FEDER per Coma-ruga i 615.733 euros per a Urbanisme. D’aquests últims, una part es destinen a un pagament anual d’una finca de Coma-ruga adquirida fa 10 anys, que als estius es fa servir d’aparcament, i una altra per a l’aportació de l’Ajuntament a un nou FEDER que se sol·licitarà per al desplegament de carrils bici.

A banda del capítol d’inversions, el pressupost per a l’exercici 2019 incorpora previsions per a altres actuacions com ara l’ampliació del servei de neteja; la recollida selectiva en comerços, l’increment de salaris, noves contractacions de personal, accions de la Capital de la Cultura Catalana 2020, la permuta del local de BASE i la bonificació de l’IBI d’habitatges amb lloguers socials, entre d’altres.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell