zona escolarwDurant el curs 2017-2018 es van registrar 122 casos d’absentisme escolar repartits en 4 centres d’educació secundària (representen un 7%). En acabar el curs, i després de la intervenció coordinada dels professionals que formen part del projecte contra l’absentisme escolar, la xifra es va reduir a un 3% (53 alumnes).

El terme absentisme escolar fa referència a la no assistència a classe de manera no justificada per part de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria (fins els 16 anys) al centre educatiu on està matriculat.

La intervenció que s’ha fet durant aquest curs passat ha aconseguit resultats molt positius però cal potenciar alguns aspectes clau: la conscienciació per part de les famílies i la creació de noves estratègies en matèria de prevenció.

Per a aquest nou curs s’ha previst continuar amb la campanya de sensibilització sobre la importància d’anar a escola. Es posarà a l’abast dels alumnes i de les famílies uns tríptics informatius sobre les conseqüències de les faltes d’assistència i de com actua l’Administració en cas d’absentisme escolar.

L’absentisme és un fenomen complex, ja que acostuma a ocultar problemàtiques socials molt més complicades que necessiten una intervenció coordinada dels professionals corresponents. Per aquest motiu es va crear la Comissió Municipal d’Absentisme escolar, i des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell es va redactar un protocol amb la finalitat de garantir el compliment de l’escolaritat obligatòria al municipi del Vendrell, en el qual tots els organismes implicats actuen d’una manera conjunta i coordinadament per tal de buscar estratègies per a prevenir i disminuir l’absentisme escolar a secundària.

Les parts que intervenen en aquest projecte són els centres educatius, l’Àrea d’Educació i l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell, els Equips d’Atenció Psicopedagògica, els Serveis Socials Bàsics, la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i Inspecció Educativa, i per descomptat les famílies afectades.

L’objectiu és reduir l’absentisme, fer una detecció precoç per tal de poder fer una intervenció eficaç i garantir el dret fonamental dels infants i joves a una escolarització complerta.©2019 Ajuntament del Vendrell