04 24 ple aprovacio pressupost ricard vinyals web xarxes socials 300El Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar ahir en la sessió de ple ordinària del mes d’abril el pressupost de la Corporació i de la plantilla de personal per a l’exercici 2018.

Amb els vots a favor del govern i dels grups municipals del Partit Popular i de Plataforma x Catalunya, el pressupost va quedar aprovat inicialment i ara quedarà exposat al públic durant quinze dies. L’alcalde va recordar l’oferiment de consens dels comptes que s’ha fet en l’últim mes a tots els grups de l’oposició, però va posar de relleu que únicament el PP i PxC van fer arribar propostes per incorporar-les al pressupost. Martí Carnicer va explicar que les propostes del Partit Popular sí que s’han pogut incloure, però no les de PxC, atès les diferències polítiques mantingudes durant tota la legislatura.

 

El govern del Vendrell va portar a aprovació un pressupost consolidat de 58,4 milions d'euros, un 3% més que l’any passat. Un increment que ve donat principalment per la previsió que es puguin ingressar 5 milions d’euros com a aportació de la nova empresa d’aigües que s’ha de constituir.

 

Pel que fa a l’estalvi corrent, el pressupost del 2018 es manté estable i es situa al voltant dels 8 milions d‘euros, que es destinen a amortització del deute. En concret, l’evolució del deute financer es situa en una previsió de 49 milions d’euros per aquest 2018, continuant així amb la rebaixa substancial i progressiva dels últims anys. L’any 2012, per exemple, el deute era de 89 milions d’euros. Sobre aquest punt, l’alcalde va remarcar el fet que aquest exercici el nivell d’endeutament de l’Ajuntament es podrà situar per sota del 110% i, per tant, això obrirà la possibilitat de poder tornar a sol·licitar autoritzacions per demanar préstecs per a noves inversions.

Del capítol d’inversions d’aquest 2018, un dels més alts dels últims anys, en destaca la reserva de 2,2 milions d’euros per a la possible anul·lació de la modificació del contracte de l'Escola de Música. L’altra inversió important, d’1,6 milions d’euros, és la remodelació dels carrers Prat de la Riba i Doctor Robert, per l'ampliació de l'illa de vianants. El pressupost també inclou una partida de 750.000 euros per a millores de la xarxa d'aigües i una de 685.000 euros per a millores en diverses instal·lacions esportives, com per exemple, l'arranjament de la pista d'atletisme del Patronat Municipal i la construcció d'una coberta per la pista exterior del Club d'Esports Vendrell. D’altra banda, també es contemplen 670.000 euros per a continuar amb el projecte del fons europeu FEDER per Coma-ruga i 465.000 euros per a Urbanisme, una part dels quals es destinen a un pagament anual d’una finca de Coma-ruga adquirida fa 10 anys i que als estius es fa servir d’aparcament. També es reserven 200.000 euros per als pressupostos participatius; 170.000 per a executar el camí de les Madrigueres, 175.000 euros per a la renovació de l’aire condicionat de la Residència d’avis de La Muntanyeta i 150.000 per posar les càmeres de control de vehicles a l'illa de vianants.  

A banda del capítol d’inversions, el pressupost per a l’exercici 2018 incorpora previsions per a altres actuacions com ara l’ampliació del servei de neteja; la recollida selectiva en comerços, un projecte d’obertura dels patis a les escoles, el programa pilot de transport a la demanda o diverses millores en les prestacions del servei de benestar animal, entre d’altres.

 

Altres acords del Ple

-El ple va donar compte de l’aprovació dels marcs pressupostaris a mig termini de tres exercicis a partir del pressupost en vigor, és a dir, 2019,2020 i 2021, en aplicació del que disposa l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

-El ple va donar compte de la liquidació del pressupost 2017.

-El ple va donar compte de l’informe de morositat i del període mitjà de pagament, que es situa en 54 dies.

-La proposta d’aprovació i abonament d’una relació de factures de l’any anterior que quedaven per pagar per un import total de 350.628,82 € va quedar aprovada per 10 vots a favor (Govern+PP) i 9 en contra (PxC, Cs, SSP, ERC).

-El ple va aprovar inicialment les bases generals del Concurs de Pintura i del Concurs de Fotografia del Vendrell, amb 13 vots a favor (Govern+SSP+PP+ERC) i 6 abstencions (PxC+Cs).

-El ple va aprovar el desistiment de l’Ajuntament en el recurs contenciós administratiu número 168/2016 contra la resolució que confirmava la imposició d’una multa, atès que no es va fer correctament la comunicació a la persona sancionada. El punt es va aprovar per 18 vots a favor i 1 abstenció (ERC).

-El ple va aprovar declarar d'especial interès i utilitat municipal les activitats econòmiques que desenvolupa la Generalitat de Catalunya a la finca de l’Alberg de Santa Maria del Mar de Coma-ruga atès i per aquest motiu, s’aprova una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost de Béns Immobles, amb efectes de l'exercici 2016. Aquest punt va quedar aprovat per 13 vots a favor (Govern+PxC+SP+SSP+PP+ERC) i 3 abstencions (Cs).

-El ple va aprovar la desestimació de la sol·licitud de bonificació i de devolució de les quotes de l’impost de construccions per la Comunitat de Propietaris Edifici Víctor Manuel, de Coma-ruga, per reparació d’esquerdes al voladís dels balcons i pintar la façana per estar presentada fora de termini. -Així mateix, la proposta de sol·licitud de bonificació de la quota de l’impost sobre construccions a la Comunitat de Propietaris Puig i Llagostera 1-7 per la construcció d’una rampa per estar presentada fora del termini. Aquests dos punts van quedar aprovats per 13 vots a favor (Govern+PxC+PP) i 5 abstencions (Cs+SSP+ERC).

 

Propostes i mocions

-El ple va aprovar per unanimitat la proposta presentada pel grup municipal de Som Poble per tal que el servei de neteja viària i el de confecció de nòmines i assessorament laboral siguin gestionats de forma més eficient.

-El ple va aprovar per unanimitat la moció presentada ple grup municipal de Sí Se Puede sobre l’aprovació d'una comissió impulsora per redactar el Reglament del "Consell Municipal de Nens i Nenes" , la Carta dels Drets del Nen i la Nena i el Pla Municipal de la Infància del Vendrell i la sol·licitud del segell de reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància.

-La moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per donar suport a la festa de Sant Jordi com a patrimoni cultural immaterial de la Humanitat en el marc de la Unesco va quedar aprovada per 17 vots a favor (Govern+ Cs+PxC+SP+PP+ERC) i 2 abstencions (SSP).

-La moció presentada pel grup municipal de Sí Se Puede per a la ratificació del conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre les persones treballadores de la llar va quedar aprovada per 18 vots a favor (Govern+Cs+PxC+SSP+SP+ERC) i 2 abstencions (PP).

-La moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per a la millora del disseny, usabilitat i catàleg de serveis de la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell va ser aprovada per unanimitat.  

-La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de denúncia a la criminalització dels Comitès de Defensa de la República (CDR) per part de l’aparell de l’estat espanyol va ser aprovada per 10 vots a favor (Pdcat+J.Marrasé+SP+SSP+ERC+Camil·la Barnadas+Rafel Gosalvez), 8 en contra (Cs+PxC+PP) i 2 abstencions (Kenneth Martínez i Martí Carnicer).

El Ple va tenir l’absència del regidor de Som Poble, Alfredo Valdivielso.

 

Foto: Ricard Vinyals

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell