11 21 plewEl Ple ordinari d’aquest dimarts va donar compte de l’informe de morositat i del període mitjà de pagament del tercer trimestre del 2017, que s’ha situat en 107,38 dies. L’alcalde va justificar l’increment del termini de pagament aquest trimestre ja que s’ha hagut de pagar el deute pendent, d’1.3M€, provinent de la liquidació de la societat El Vendrell Esports i Lleure. En aquest sentit, Martí Carnicer va avançar que, per tant, es preveu que en el proper trimestre el període de pagament a proveïdors tornarà a millorar.

El Ple també va ratificar, per unanimitat, l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2017 d'aprovació del Pla Local de Joventut (2017-2020), que serà l’eina de referència per donar resposta a les necessitats de les persones joves que viuen al municipi i l’instrument que ha d’ajudar a ordenar i definir les actuacions municipals en matèria de joventut, implicant els agents socials del territori.

Al ple també es va donar compte del canvi en la designació del nou portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya, que serà Araceli Bundó. A la sessió també es va procedir al seu nomenament com a representant del seu grup en diversos òrgans col·legiats (Comissió informativa de serveis Centrals, Hisenda i especial de Comptes; Patronat municipal Hospital Asil del Santíssim Salvador i Comissió municipal de Salut). Aquest punt es va aprovar amb 19 vots a favor i 2 abstencions (SP).

La sessió ordinària d’aquest dimarts va incorporar, després d’aprovar-ne la urgència, un nou punt a l’ordre del dia, referent a l’acord per a l’aplanament de l’Ajuntament a la demanda formulada per la Comunitat de Propietaris de l’Edifici Jaume Carner, 40 i que suposa el pagament de 22.061 euros a favor d’aquesta Comunitat. Aquests diners corresponen a les quotes de la comunitat de les places d’aparcament titularitat de la Corporació i pendents de pagament de les liquidacions dels exercicis 2015 i 2016.

Cal recordar que l’Ajuntament del Vendrell i la Comunitat de Propietaris d’aquest edifici mantenen un litigi, des de fa anys, pels coeficients de participació. En aquest sentit, l’alcalde va avançar ahir al Ple, que tot i acatar el pagament d’aquestes liquidacions pendents, l’Ajuntament del Vendrell iniciarà un procediment via judicial per aconseguir modificar els coeficients i fer-los més proporcionats i equilibrats. Aquest punt del Ple es va aprovar per 17 vots a favor (govern+PxC+C’S+PP+ERC) i 4 abstencions (SSP i SP).

En l’apartat de propostes i mocions, el Ple va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució presentada per Esquerra Republicana de Catalunya per demanar al registre mercantil de Tarragona l’auditoria dels comptes de Parven 93 SL de l’exercici 2017. En aquest punt, l’alcalde va sortir de la sala per no participar en el debat i la votació, per raons d’abstenció, ja que és familiar directe de l’administrador únic de Parven.

Per últim, el ple d’aquest dimarts va aprovar, per unanimitat, la moció presentada per ERC amb motiu del Dia contra la violència envers les dones. Els acords de la moció estableixen que l’Ajuntament del Vendrell manifesta el rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una greu vulneració dels drets humans fonaments; la moció encoratja també a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol manifestació de violència; insta a vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència masclista i a treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones i impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la ciutadania, de forma especial als centres d’educació.©2019 Ajuntament del Vendrell