zona escolar webEl curs passat es van registrar 93 casos d’absentisme escolar repartits en 4 centres educatius de secundària. L'Ajuntament continuarà incidint en la seva intervenció per reduir aquesta xifra.

El terme absentisme escolar fa referència a la no assistència a classe de manera no justificada per part de l’alumnat en edat d’escolarització obligatòria al centre educatiu on està matriculat. Es tracta d’un fenomen complex, ja que acostuma a ocultar problemàtiques socials molt més complicades que necessiten una intervenció coordinada dels professionals corresponents. Per aquest motiu, es va crear la Comissió Municipal d’Absentisme Escolar i, des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament del Vendrell, es va redactar un protocol amb l’objectiu de garantir el compliment de l’escolaritat obligatòria al municipi, en el qual tots els organismes implicats actuen d’una manera conjunta i coordinadament per tal de buscar estratègies per prevenir i disminuir l’absentisme escolar a secundària.

Les parts que intervenen en aquest projecte són els centres educatius, les regidories d’Educació i de Joventut de l’Ajuntament del Vendrell, els Equips d’Atenció Psicopedagògica, els Serveis Socials Bàsics, la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Inspecció Educativa i les famílies afectades.

La intervenció que s’ha fet durant aquest curs passat ha aconseguit resultats molt positius, però cal potenciar alguns aspectes clau: la conscienciació per part de les famílies i creació de noves estratègies en matèria de prevenció.

Per a aquest curs s’ha previst continuar amb la campanya de sensibilització sobre la importància d’anar a escola. Es posarà a l’abast dels alumnes i de les famílies uns tríptics informatius sobre les conseqüències de les faltes d’assistència i de com actua l’Administració en cas d’absentisme escolar.©2019 Ajuntament del Vendrell