06 29 Ple webEl ple ordinari d’aquest dijous va donar compte de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona, en la qual dóna la raó a l’Ajuntament del Vendrell per haver anul·lat, el març del 2015, la del contracte de l’Escola Municipal de Música Pau Casals en detectar que donava com a resultat un increment desproporcionat de les quotes anuals acordades i que suposava un greu perjudici per a l’Ajuntament.

 

Cal recordar que amb la modificació, el cost de l’obra s’incrementava de 4.6 milions d’euros fins a 6,4 milions d’euros i el termini d’execució quedava en 35 anys. El cost total, però, afegint-hi els càlculs de manteniment i interessos, pujava fins als 44,5 milions d’euros, una xifra del tot desproporcionada. A més, des del punt de vista formal, s’havia comprovat com a l’expedient de modificació de l’any 2009 s’havien omès dos tràmits essencials: no hi constava cap informe del que era interventor municipal en aquell moment, que era obligat pels efectes econòmics que es causaven, ni tampoc no es va demanar informe a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, un tràmit que és obligat per llei quan la modificació és superior al 10% o a 6M€, com és en aquest cas.

Per aquests motius, el Ple va decidir iniciar l’expedient de revisió d’ofici per declarar nul de ple dret l’acord del 2009 en què s’aprovava la modificació. L’empresa adjudicatària va presentar recurs i, ara, la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona l’ha desestimat. L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, va mostrar la seva satisfacció per veure com l’actuació de l’Ajuntament ha estat avalada pels tribunals, tot i que va explicar que l’empresa encara pot presentar recurs al TSJC i al Tribunal Suprem.

El ple d’aquest dijous també va portar a debat diversos temes relacionats amb el personal de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms. D’una banda, el ple va aprovar iniciar els tràmits necessaris per a la redacció d’una nova Relació de Llocs de Treball (RLT) sota criteris de racionalitat, economia i eficàcia per a l’organització del personal de l’Ajuntament del Vendrell. I és que la darrera RLT publicada és de l’any 2013 i calia actualitzar-la. El punt es va aprovar amb 19 vots a favor (Govern+PxC+C’s+SSP+SP+PP) i una abstenció (ERC). La sessió també va aprovar la proposta de designació de representants de la Corporació en les Comissions de seguiment de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament del Vendrell, amb 15 vots a favor (Govern+PxC+C’s+PP) , 2 en contra (SSP) i 3 abstencions (SP i ERC). També relacionat amb l’àmbit laboral, un altre dels punts de la sessió aprovat, en aquest cas per unanimitat, va ser un text refós entre la moció inicial presentada pels grups municipals de SSP i SP i les esmenes del govern pactades amb els representants dels treballadors de l’Ajuntament en el sentit de garantir, igualar i millorar les condicions de treball del personal laboral i funcionari i conèixer les necessitats reals dels treballadors i treballadores. Entre altres qüestions, la moció acorda elaborar una relació de llocs de treball real on cada treballador tingui la retribució segons el lloc que està desenvolupant actualment; eliminar definitivament en tots els treballadors la classificació en trams, complir el conveni col·lectiu vigent o designar a la Comissió de seguiment de l'Ajuntament formada per tècnics i polítics i representants dels treballadors com a òrgan col·legiat perquè vetlli pel compliment d’aquests acords.

En un altre àmbit, el ple va desestimar les al·legacions formulades pel grup municipal del PxC per tal de deixar sense efecte l’aprovació inicial del Reglament de la Comissió Municipal de Salut i els seus membres. El ple va aprovar rectificar el nomenament actual de la secretària per l’actual titular de la plaça Tècnica de Salut, i va fer l’aprovació definitiva del Reglament de la Comissió Municipal de Salut de l’Ajuntament del Vendrell i els seus membres. El punt es va aprovar amb 17 vots a favor (Govern+C’s+SSP+SP+PP+ERC) i 3 en contra (PxC).

En l’apartat de propostes i mocions, el Ple va aprovar, per unanimitat de tots els grups municipals, la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de donar solucions i més suport de l’Ajuntament al col·lectiu del taxi. En concret, aquesta demana, entre altres, que l’Ajuntament agilitzi els tràmits administratius del Taxi; que s’instal·lin o s’acordi amb Adif la instal·lació de marquesines a les parades de taxi i que es revisi la taxa del dret de reserva de gual i que l’Ajuntament defensi els drets del taxi d’una manera més prioritària davant l’intrusisme.

En aquest punt del Ple, es va incorporar per urgència una moció a proposta del govern, en relació a la demanda de solucions per l’alta sinistralitat a la carretera N-340, on el passat dimecres hi va haver un nou accident mortal -al pas de la N340 al Vendrell- en què va perdre la vida un ciclista. El ple va aprovar manifestar el seu sentiment pel dolor de les víctimes i les seves famílies, adreçar-se al Ministeri de Foment del Govern Central i al Departament d’Interior del Govern de la Generalitat reiterant les posicions expressades en l’acord plenari del 30 de setembre del 2014 i instar a l’acord d’una solució ràpida per evitar que es repeteixin situacions com la que ha donat lloc a aquest accident. El punt es va aprovar per 17 vots a favor (Govern+PxC+C’s+SSP+PP) i 3 abstencions (SP i ERC).

La moció d’ERC, Som Poble i Si es Pot contra l’acord de constitució d’una societat mixta per a la gestió del servei d’aigua amb Aqualia va quedar desestimada per 12 vots en contra (Govern+ C’s+PP) i 8 a favor (PxC+SSP+SP+ERC).

El ple va aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal de Sí Se Puede i el govern municipal per instar a la Conselleria d’Ensenyament per reduir les ràtios a les escoles i instituts. Entre altres, es va acordar instar a mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius, excepte quan ho justifiqui raons pedagògiques o de capacitat del centre; adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base de 20 alumnes a P3 o disminuir les ràtios en l’etapa de secundària.

També per unanimitat, el Ple va aprovar la moció d’ERC per tal de trobar solucions a les inundacions dels barris marítims de Coma-ruga i Sant Salvador. Entre altres, es va acordar dur a terme un estudi complet de la viabilitat tècnica i econòmica de la construcció d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials, com a mesura per reduir l’impacte de les pluges a la zona de l’avinguda Brisamar de Coma-ruga. Un tema en què, segons el regidor de Territori, ja s’hi està treballant.

En canvi, la moció d’ERC a favor d’impulsar la xarxa de camins del municipi com un element per a apropar a la gent a l’entorn natural es va retirar de l’ordre del dia per poder-la treballar amb més profunditat.

A la sessió es va excusar l’absència del regidor no adscrit, Josep Marrasé.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell