04 27 visita membres jutjats 01wL’Ajuntament del Vendrell té a punt el protocol per a la intervenció en matèria d’ocupacions en què ha treballat en els darrers mesos, amb la implicació de les regidories de Policia Municipal, Serveis Socials i Habitatge, per tal d’ajudar aquelles famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

Aquest document s’ha redactat amb la voluntat de plasmar les diferents accions que es venen duent a terme des de l’Ajuntament i que parteixen d’una diferenciació entre els casos en què les persones ocupants volen revertir la seva situació, d’aquells casos en què no ho volen fer.

L’objectiu final del protocol és donar resposta o, si més no, planificar com s’ha d’actuar davant del fenomen de les ocupacions irregulars. S’intenten cercar possibles respostes per a les persones o famílies afectades dins del marc actual i s’estableix un protocol de treball transversal, entre els departaments de l’Ajuntament que intervenen en aquests temes. Alhora, també s’estableixen canals de comunicació bidireccionals amb altres agents implicats, aprofitant sinèrgies de treball conjuntes. En aquest sentit, per exemple, aquest protocol es va presentar la passada setmana a la Jutgessa degana dels Jutjats del Vendrell.

Cal dir que el protocol ha de donar resposta, d’una banda, a les persones que pateixen la falta d’habitatge i, de l’altra, a les persones que es troben el seu habitatge ocupat o que pateixen actituds incíviques, mala convivència veïnal, problemes d’inseguretat, etc.

En el protocol es defineixen, en primer lloc, els agents que intervindran en el procés i que configuren la taula de coordinació en matèria d’ocupacions. En segon lloc, es concreta el circuit d’atenció i diverses mesures per tractar de resoldre determinades situacions d’ocupació. S’hi distingeixen les fases de detecció, primera acollida, atenció, informe, resolució i concreció de les diferents accions a emprendre. I en tercer lloc s’han establert compromisos per tal de garantir els subministraments bàsics.

L’Ajuntament diferenciarà qui ocupa per necessitat i qui ho fa per viure aprofitant-se de la ineficiència del sistema. Als primers, els oferirà ajuda per regularitzar la seva situació i, en el segon cas, es posarà en contacte amb el propietari perquè presenti la demanda al més aviat possible. Si hi ha problemes de convivència o manca de respecte, serà el consistori qui emprengui accions legals al·legant problemes de seguretat.

Tot i això, l’ocupació irregular no es pot aïllar de la resta de polítiques d’habitatge, la vinculació de les quals fa que es pugui afrontar amb més solidesa i seguretat les actuacions davant de les ocupacions. Així doncs, aquest protocol planteja abordar les polítiques d’habitatge buit des de diverses perspectives: com es motiva la mobilització d’aquests habitatges, quins incentius poden oferir les administracions per aconseguir incrementar els habitatges destinats a polítiques socials i com els habitatges buits entren en conflicte amb el manteniment de l’estat del parc d’habitatge del municipi, amb la degradació que poden patir o els riscos que comporten per a les persones que els habiten o per a la resta de conciutadans.©2019 Ajuntament del Vendrell