03 31 PlewEl ple del passat divendres va donar compte de la liquidació del pressupost municipal 2016, que es tanca amb un resultat d’un superàvit de 4,77 milions d’euros, gairebé el doble del de l’exercici 2015. La liquidació del 2016 es tanca també amb un romanent de tresoreria disponible de 8,1 milions d’ euros i un deute financer de 67.91 milions d’euros, 8 milions menys que l’any 2015.

Aquesta xifra situa el percentatge d’endeutament a l’exercici 2016 en el 141%, quan el 2015 era del 159%. L’alcalde s’ha mostrat satisfet per aquesta reducció, tot i que ha apuntat que encara queda camí per arribar al 110% marcat per la llei.

-El ple va donar compte de l’informe de morositat i del període mitjà de pagament del 4rt trimestre del 2016. Actualment el promig es situa a 60 dies i l’objectiu és reduir-lo a 30 dies per complir els criteris del Ministeri d’Hisenda. Cal dir que el càlcul del Ministeri no té en compte els trenta primers dies des de l’entrada de la factura.

-El ple va donar compte dels marcs pressupostaris a mig termini 2018-2020.

-El ple va donar compte dels informes dels acords adoptats malgrat l’existència d’objeccions de la Intervenció relatius a l’exercici 2016. En aquest punt el govern va presentar una nota informativa sobre la situació de la contractació a l’Ajuntament del Vendrell (veure nota adjunta), que conclou que aquest és plenament conscient de la necessitat de continuar treballant en la millora de la contractació. També posa de manifest que en cap cas s’ha determinat cap perjudici per l'Ajuntament (aquesta contingència només podria donar-se en el cas del contracte de l’Escola de Música si les resolucions judicials fossin contràries a l’Ajuntament) i que s’està treballant de forma intensa per posar-se al dia al més ràpidament possible. El govern també assegura que la perspectiva raonable és que a durant l’any 2017 es continuï el procés de licitació dels contractes pendents i que es pugui normalitzar la situació de la majoria d’ells.

-El ple va aprovar la proposta per verificar el text refós del Pla parcial del sector 20 “La Muntanyeta Nord”, una zona que va canviar els seus usos per ampliar-hi l’activitat comercial i els promotors de la qual havien d’incorporar diverses modificacions a petició de la Comissió territorial d’Urbanisme. El punt es va aprovar per 15 vots a favor (Govern, PxC, C’S i PP), 2 en contra (SP) i 3 abstencions (SSP i ERC).

Propostes i mocions

-La proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de dotar les platges de tres zones d’esbarjo per a gossos perquè els veïns i visitants puguin gaudir lliurament de la seva mascota es va aprovar per unanimitat. La proposta demanava que s’habilitin zones d’esbarjo per a gossos a les platges com ara a Sant Salvador a un dels solars adjacents o als voltants de l’avinguda Parlament de Catalunya; a Coma-ruga, al carrer Garrafó, i una altra a la zona del Francàs, i que aquests espais estiguin dotats d’una font per a les mascotes. El text també recull que si als espais descrits no pogués ser possible es buscaran a la major brevetat altres espais idonis per fer una zona d’esbarjo per a gossos. El text també acorda que s’estudiï la possibilitat de delimitar un espai a la platja en temporada baixa amb la mateixa finalitat.

-La proposta presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya per fer un estudi de situació en tots els àmbits del servei de transport urbà i interurbà d’autobús a la vila es va aprovar amb 19 vots a favor (Govern, PxC, C’S, SSP, SP i ERC) i 2 abstencions (PP). La proposta també conclou que una vegada es tingui l’estudi, es creï una comissió de treball on hi siguin tots els grups del Ple per avaluar i aprovar les solucions als problemes existents.

-La proposta presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a favor de la celebració del referèndum, de condemna a la politització de la justícia i de suport als càrrecs electes es va aprovar amb 11 vots a favor (ERC, SSP, SP, Regidor no adscrit, PDeCAT i Camil·la Barnadas i Rafel Gosalvez del PSC), 9 en contra (PxC, C’s, PP i Kenneth Martínez del PSC), i una abstenció (Martí Carnicer).

-La moció presentada pel grup municipal de Ciutadans de denúncia i eradicació del transfuguisme a l’Ajuntament del Vendrell va quedar aprovada per 14 vots a favor (Govern, C’S, PP i ERC) i 7 en contra (PxC, SSP i SP). La moció acorda manifestar el compromís de tots els grups municipals amb el pacte antitransfuguisme, assumint els preceptes que conté l’Acord sobre el codi ètic de conducta política en relació amb el transfuguisme en les corporacions locals, així com el Codi de Bon Govern aprovat per la Diputació de Tarragona; adquirir el compromís de tots els grups municipals d’impedir la utilització de trànsfugues per constituir, mantenir activament o canviar les majories de govern de les institucions públiques i condemnar per part de tots els grups municipals del consistori tots els casos de transfuguisme de Catalunya.

-La moció presentada per l’equip de govern i els grups municipals de Plataforma per Catalunya, Ciutadans i Sí Se Puede en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana es va aprovar per unanimitat.
La moció acorda instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de modificació del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a l’esmentada Sentència del TC.

-La moció presentada per l’equip de govern per declarar i defensar un model de capitalitat compartida a la Vegueria Penedès que reconegui en igualtat de condicions i de tracte institucional les quatre capitals comarcals de la Vegueria va quedar rebutjada per 11 vots en contra (PxC, C’S, SSP, PP i ERC) i 10 vots a favor (Govern i SP).

-La moció presentada pel grup de Ciutadans per impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius del Vendrell i adhesió a la declaració “Kids Saves lifes” es va aprovar per unanimitat. Aquesta ha acordat impulsar la formació bàsica en tècniques de reanimació als alumnes d’entre 12 i 18 anys, en coordinació amb els diferents centres educatius del Vendrell, a través de les regidories de Salut i Ensenyament.

-La moció presentada pel grup municipal de Som Poble per l’elaboració d’un pla local de joventut popular i participatiu es va aprovar per unanimitat de tots els grups.
La moció acorda replantejar els espais de participació presencials per a l’elaboració del nou Pla Local de Joventut del Vendrell, cercant la participació del màxim nombre de persones joves i de perfils diversos d’aquest col·lectiu; desenvolupar mecanismes de participació virtual, com ara una enquesta jove online, i impulsar un procés participatiu presencial amb agents vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut, entre altres.

-La moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya sobre la gestió integral de les piscines cobertes del Vendrell va quedar aprovada per 11 vots a favor ( PxC, C’S, SSP, SP i ERC) i 10 abstencions (Govern i PP). La moció estableix que l’Ajuntament del Vendrell, contracti a una empresa externa perquè realitzi una auditoria del compliment estricte del contracte entre El Vendrell Esports i Lleure SLM i Aqualia pels serveis oferts a les piscines municipals cobertes del Vendrell, verificant cadascuna de les factures aplicades.©2019 Ajuntament del Vendrell