ajuntamentwL’Ajuntament del Vendrell ve duent a terme, des de la legislatura passada, un procés de revisió i actualització dels contractes de serveis que havien extingit la seva vigència. Un procés que es va iniciar amb l’adjudicació dels contractes de major importància econòmica, i que l’any 2013, va donar lloc a l’adjudicació dels serveis de manteniment dels elements de la via pública, l'entorn urbà i de la senyalització vial del terme municipal del Vendrell i manteniment dels espais verds i dels jocs infantils.

Aquest procés ha tingut continuïtat amb l’adjudicació de serveis com els de manteniment de l’enllumenat públic, manteniment d’edificis, neteja d’edificis, serveis de telefonia o vestuari de la policia municipal, entre d’altres, per esmentar els que representen un major cost econòmic per l’ajuntament.

Tot i així, des del gener del 2016, els informes dels tècnics municipals han posat de relleu la necessitat de regularitzar de forma adient l’aprovació d’aquells contractes que encara no s’havien posat al dia en el seu procés de licitació.

Aquesta formalització s’està portant a terme mitjançant un treball intens del departament de contractació per efectuar noves licitacions.

Al mateix temps, d’acord amb els informes tant jurídics com dels tècnics dels serveis afectats, en aquells casos en que no s’ha produït encara la licitació es procedeix a la convalidació de les despeses efectuades, sempre segons les previsions de la normativa vigent i d’acord amb les indicacions rebudes en aquest sentit per la secretaria com per la intervenció municipal.

Un cop tancats els comptes del 2016 està previst, tal com ja es va anunciar en una passada comissió informativa, fer una informació consolidada i àmplia de tots els decrets de convalidació que ja han estat comunicats en el plenari.

De forma sorprenent, el 13 de febrer del 2017 el delegat del Govern de l’Estat a Catalunya ha interposat recurs contenciós administratiu contra un conjunt de decrets de l’alcaldia en el que, d’acord amb el procediment que s’ha descrit, es convalidaven aquestes despeses.

Seguint la previsió de la normativa, l’Ajuntament del Vendrell ha comunicat aquest fet a tots els contractistes afectats per aquest recurs, sense que això tingui un altre significat que el de posar-ho en el seu coneixement per si volen fer algun tipus d’actuació, segons es preveu en la llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

L’Ajuntament del Vendrell vol reiterar, per a la tranquil·litat de tothom, el seu convenciment d’haver actuat conforme a la llei i la seva voluntat de defensar davant dels tribunals la correcció de tots i cada un dels procediments que han estat objecte de recurs.©2019 Ajuntament del Vendrell