En la sessió de ple del 17 de maig de 2016. l'Ajuntament del Vendrell va aprovar declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per fer frau.

En compliment d’aquest acord de ple, aquesta setmana, l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha signat un Decret d’Alcaldia amb els apartats següents:

Primer.- Incorporar una clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals, incloent-hi les entitats que conformen part de l’administració municipal, com empreses públiques i patronats, que estableixi que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

Segon.- En totes les licitacions dels contractes públics municipals les empreses licitadores declararan si compleixen la condició establerta en l'apartat primer.

Tercer.- En els termes establerts per la normativa aplicable, requerir a l'empresa que manifesti tenir relació amb paradisos fiscals sense incórrer en les actuacions il·legals descrites en l'apartat primer, els moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions i donar publicitat en el Perfil de contractant municipal que l'empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.

Quart.- En el supòsit que, formalitzat un contracte públic municipal, es verifiqui la falsedat de la declaració de l'empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal en relació amb les actuacions descrites en l'apartat primer, es considerarà falta greu amb imposició de penalitats i, si s'escau, la resolució del contracte d'acord amb la previsió de l'article 223.f) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprovà el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i s'incoarà expedient de prohibició de contractar segons la previsió de l'article 60.2.c) TRLCSP per incompliment de clàusules essencials del contracte.©2019 Ajuntament del Vendrell