01 17 PlewEl Ple d’aquest dimarts va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la moció presentada pel grup municipal de Sí Se Puede (SSP) de suport a les persones afectades per les clàusules terra.
El consistori va coincidir en considerar que les anomenades “clàusules sòl” són un exemple clar d'opacitat i d'abús del mercat financer dins dels contractes hipotecaris.

Aquestes clàusules han estat denunciades en moltes ocasions per activistes, moviments socials i associacions de consumidors, atès que imposen un índex mínim per al pagament d'interessos relacionats amb el crèdit hipotecari, de forma que si l'índex de referència baixa per sota d’un determinat nivell, la persona afectada no pot gaudir d'aquesta reducció dels interessos.

El ple va acordar, en primer lloc, sol·licitar al Banco de España l'aplicació immediata de les seves competències en matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres per assegurar la correcta gestió de la devolució dels imports generats per les clàusules sòl, així com de la supervisió activa i permanent per evitar que es repeteixin vulneracions de drets a futur.

En segon lloc, el Ple va acordar instar l' Agència Catalana de Consum i la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria i Nutrición a proporcionar tots els mitjans de suport tècnics i jurídics necessaris per a defensar els drets de les persones afectades per les clàusules sòl.

En tercer lloc, la moció va aprovar instar l'Ajuntament a facilitar espais de treball i suport a les entitats locals autogestionades que donin suport de forma gratuïta a les persones afectades per les clàusules sòl, i reforçar els serveis municipals de defensa del consumidor i d'orientació jurídica, amb recursos específics que facilitin el procés de devolució dels imports derivats de les clàusules sòl a les persones afectades dins del municipi. En aquest punt, des del govern es va avançar que aquest servei es podria prestar des de l’Oficina d’Habitatge, ubicada al Centre cívic l’Estació i que també es podria disposar d’espais a l’Hotel d’Entitats, en el cas que fos necessari.

La moció aprovada també insta el Govern de la Generalitat i el Govern de l'Estat espanyol a obrir comissions d'investigació per realitzar un estudi seriós que determini l'impacte de l'aplicació de clàusules il·lícites com la clàusula sòl, en concret, i d'altres clàusules relacionades amb l'activitat de les entitats financeres.

Altres acords de Ple

-Al ple d’aquest dimarts 17 de gener es va donar compte dels decrets d’alcaldia de revocació de les delegacions a la regidora Eva Mata.

-Així mateix, al ple es va donar compte de la renúncia del regidor Josep Marrassé a seguir formant part del grup municipal d’ERC i de la seva condició de regidor no adscrit.

-El ple va donar compte del decret d’alcaldia relatiu a l’aprovació del pressupost municipal prorrogat per l’any 2017.

-El ple va aprovar (amb el vot favorable del govern, PxC, C’s, PP, SSP i el regidor no adscrit i l’abstenció d’ERC i SP) la concessió de bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a diversos sol·licitants pel manteniment de façanes.

-El punt 7 de l’ordre del dia, la moció presentada per ERC en relació a la millora de la recollida selectiva de residus, va ser retirada de l’ordre del dia per petició del grup proposant.

-Per últim, ERC va presentar un text alternatiu a la moció inicial que havia presentat a favor de la gestió directa del servei de neteja viària i platges. Finalment, la proposant va retirar els punts 2, 3 i 4 i només es va sotmetre a votació el primer punt de la moció, que demanava iniciar els tràmits legals que siguin necessaris per determinar la forma de gestió més eficient i sostenible del servei de neteja viària i platges en el termini que legalment sigui necessari.
La primera votació del punt va rebre 8 vots a favor (ERC, SSP, SP i PxC), 8 en contra (Govern) i 5 abstencions (C’s i PP). En la segona votació, va quedar rebutjada amb el vot de qualitat de l’alcalde.©2019 Ajuntament del Vendrell