01 16 alcalde02wAquest matí, a la Sala de Plens, l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha fet una compareixença de premsa per detallar els motius de la retirada de delegacions a la regidora Eva Mata, que es va anunciar el passat 11 de gener.

L'alcalde ha reiterat que "l’element bàsic que ha determinat la retirada de delegacions a la regidora Eva Mata ha estat la deslleialtat institucional en la seva actuació com a membre de l’equip de govern de l’Ajuntament del Vendrell.

Per consideració i un cert fair play, la setmana passada vam preferir emprar aquestes expressions en lloc d’altres més malsonants". "Així es va dir en la comunicació pública que es va fer el passat dimecres", ha afegit Carnicer, "on vam oferir  explicacions i comentaris de tipus general, ja que pensàvem que aquesta era la millor manera després d’una relació de més d’un any i mig". 

L'alcalde ha explicat que "no tothom ha tingut en aquest procés la mateixa perspectiva i hem vist com ERC, públicament, ha intentar tergiversar el plantejament, negant per una banda la deslleialtat amb unes suposades actuacions del govern i especialment de l’alcalde, que convé deixar clares, i per l’altra, atribuint aquesta decisió a la negativa del govern a un suposat i “miraculós” exercici de municipalització de la neteja de carrers que pretenia portar a terme l’esmentada regidora".

Per aquest motiu s'ha fet pública una nota de premsa: d'una banda, en ella es reitera que la base essencial de la decisió de retirar les delegacions a la regidora Eva Mata és l’actuació deslleial d'aquesta, aportant referències i dades addicionals a les de la primera comunicació per tal de completar l’explicació i les raons que es varen donar en aquell moment. I de l'altra, s'aborda el tema de la municipalització i també s'exposen els dubtes que aquest planteja al govern, tot i reiterant que la decisió en sí mateixa no ha format part de les consideracions que s’han tingut en compte en el moment de retirar les delegacions. Una altra cosa, segons l'alcalde, "son els mètodes i les formes que ha emprat la regidora en la preparació". 

Martí Carnicer ha deixat clar que la nota de premsa, excepcionalment llarga, "és conseqüència de la voluntat de transparència de l’Ajuntament i de la necessitat de que tots els ciutadans coneguin les circumstàncies i els detalls del debat que s’ha produït, tal com se’ns ha reclamat també per part d’alguns sectors".

 

ELS ELEMENTS DE DESLLEIALTAT

1 – Pressió per a la contractació a dit d’una persona de confiança d’ERC vinculada a la gestió dels residus

En l’acord que va donar lloc a l’actual govern es va dir que no hi hauria càrrecs eventuals de confiança. Des de molt aviat la regidora va insistir en la necessitat de contractar una persona determinada com a suport a les tasques en la regidoria. Sense cap tipus d’acord, i de la mà de la regidora, aquesta persona va estar actuant dins de l’àrea fins que es van donar instruccions en sentit contrari.

Posteriorment, la regidora va proposar la contractació directa com a professional de la mateixa persona, proposta que no va ser acceptada.

Finalment, va haver-hi acord en preparar un concurs obert per a qualsevol professional o empresa que pogués col·laborar en el seguiment i control del serveis. Les diferents propostes elaborades per la regidoria per avançar en aquest sentit van ser rebutjades pels serveis tècnics de l’ajuntament per no estar ajustats a la legalitat vigent. Malgrat disposar de l’acord polític la regidoria no ha impulsat la licitació d’aquest contracte de seguiment. Segurament perquè el resultat final podria no ser la contractació de la persona que ella desitjava.

Finalment aquesta mateixa persona ha estat nomenada assessor d’ERC a l’Ajuntament sense cap cost per l’Ajuntament del Vendrell.

En tot aquest temps el moment més crític es va produir quan la regidora va intentar una pressió addicional a l’alcalde, que col·loquialment podríem qualificar de xantatge, que va donar lloc al document que s’adjunta. (Veure Document 1)

En aquest document es deixa clara la voluntat de l’alcaldia d’actuar únicament en el marc de la legalitat i s’insta a la regidora a fer les denúncies que consideri adients en el cas de tenir coneixement d’actuacions irregulars.

No hi ha hagut resposta per part de la regidora.

La insistència en la contractació directa sense concurs d’aquesta persona per part de la regidora ha arribat fins a dates recents per mitjà de diferents fórmules: Petició d’increment del salari de la regidora (per fer front a les despeses de l’esmentat assessor ) o bé petició de contractació per mitja d’EcoBP. Totes aquestes peticions han estat denegades.

 

2 - No compliment dels terminis acordats per la recollida selectiva comercial

Davant d’algunes diferències de criteri en relació a la recollida dels residus en establiments comercials, es va mantenir una reunió entre l’Ajuntament (Alcalde i regidora), Consell Comarcal (Presidenta i tècnic ) i l’empresa Eco BP (Gerent) per acordar uns terminis i condicions que permetessin iniciar la recollida selectiva en alguns establiments comercials en el termini més breu possible. En aquesta reunió es va acordar un procediment, l’inici del qual va quedar situat dins del mes de gener del 2017.

Posteriorment, la regidora, sense cap tipus de comunicació amb l’alcaldia, va fer arribar a l’empresa que no donava per bons aquells acords i efectuava un nou plantejament, que essencialment mantenia en les seves propostes inicials que demoraven l’inici de la recollida fins el mes de maig.

Aquests terminis es van reproduir en un document d’ERC del mes de desembre i ara formen part d’una proposta que anirà al proper ple.

 

3 - Efectes de la proposta de finalització de l’acord de vigilància i manteniment de l’àrea de Tomoví, que comporta el desnonament d’una família.

El 14 de novembre del 2016 la Junta de Govern, a proposta de la regidora, va prendre un acord (Veure Document 2) de finalització de l’acord de vigilància i manteniment de l’àrea de Tomoví, que comportava el desnonament d’una família, sense avisar d’aquesta circumstància a la resta de membres de la Junta.

Posteriorment va intentar traspassar el problema a l’Àrea de serveis socials. Va ser necessària la intervenció de l’alcalde per garantir a la família que es preservarien els seus drets socials.

 

4 - Treball paral·lel en contra d’acords de la Junta de Govern: canalització de l’aigua de la Riera de la Bisbal

El 21 de novembre de 2016, després del debat corresponent, la Junta de Govern va acordar (Veure Document 3), per majoria, donar suport a la petició de la Junta de l’Associació de Veïns de Sant Salvador en el sentit de que les aigües depurades que baixen per la Riera de la Bisbal no arribessin a la platja i que l’ACA, prèvies les modificacions que s’escaiguessin, posés en funcionament l’interceptor que es va construir el seu moment per evitar aquest efecte.

La regidora, que va discrepar d’aquest acord, ha seguit mantenint contactes amb les altres administracions que segueixen comportant un nivell de conflictivitat molt alt.

La regidora ha efectuat encàrrecs de projectes i actuacions que contradiuen l’acord de la junta de govern.

5 - Trencament de l’acord obtingut per la selecció d’un soci per l’empresa mixta d’aigües

El procés de selecció d’un soci privat per Aigües de Tomoví ha estat llarg i s’ha intentat, en tot moment, portar-lo amb molta cura per evitar al màxim els risc de possibles recursos.

Quan el procediment estava avançat, i ja es coneixia la proposta de la mesa de la licitació, diferents grups polítics han demanat entrevistar-se amb l’empresa proposada. Un d’ells va ser el grup d’ERC.

Després de la trobada, ERC va manifestar el seu acord polític amb la proposta.

En canvi, en la votació en el ple la regidora s’absté i fa una intervenció relativament dura sobre la qüestió, trencant així l’acord que s’havia formulat, sense que s’hagués produït cap explicació pel canvi de criteri.

6 - Ocultació de documentació: informe sobre la validesa de la proposta de municipalització.

Per tal d’avaluar la proposta de municipalització efectuada per la regidora, el 12 de setembre, a proposta de la mateixa regidora, es va seleccionar a l’empresa Datambient Assessors SL.

Aquesta empresa ha elaborat i entregat a la regidoria tres documents:

-        Un primer esborrany amb data 19 d’octubre.

-        Un segon esborrany amb data 16 de desembre.

-        Un informe definitiu amb data 6 de gener.

Malgrat diferents peticions directes de l’alcaldia a la regidora, aquesta no ha fet arribar cap d’aquests escrits ni a l’alcaldia ni al departament de contractació de l’Ajuntament.

Del primer dels escrits se n’obté una còpia per sol·licitud directe de contractació a l’empresa el dia 21 de novembre(un mes després de que el disposés la regidora).

El segon esborrany es coneix a partir d’un escrit del president de la secció local d’ERC, que l’entra pel registre general el dia 19 de desembre com a suport d’una proposta.

Finalment, el document definitiu (Veure Document 4) es coneix a partir d’un requeriment directe de l’alcaldia a l’empresa redactora el dia 13 de gener de 2017.

7 - La manca de confiança impossibilita el treball conjunt

Una de les responsabilitats de l’alcaldia es mantenir el consens en l’actuació del govern. Això, que sempre és important, encara esdevé més fonamental en la situació política del govern municipal del Vendrell on el govern està en minoria dins de la composició política del plenari.

Les situacions que s’han descrit i d’altres semblants que s’han generat a partir de l’actuació totalment deslleial de la regidora han anat creant un clima en el que tots dels regidors del govern veien com la regidora Eva Mata no contribuïa al consens global en les actuacions, sinó que actuava en funció dels seus propis interessos partidistes, obstaculitzant i impedint l'avanç en l'actuació del govern al mateix temps que donava lloc a interferències en les tasques d’altres regidors.

 

_______________________________________________________

 LES DADES DE LA MUNICIPALITZACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA

 

1 – Introducció

La regidora va presentar una proposta de gestió directa (municipalització) del servei de neteja de carrers. Com ja s’ha explicat, per tal d’objectivar el debat, i a proposta de la pròpia regidora, s’acorda encarregar a una empresa externa (Datambient) un informe sobre la proposta.

 

2 - La proposta de la regidora

La síntesi de la proposta segons la documentació entregada és:

7 Raons per recuperar la gestió directa del serveis

 

  1. 1.    Es manté el cost del servei
  2. 2.    Augmenta la plantilla
  3. 3.    Increment de sou d’un 4,2 %
  4. 4.    Millors condicions laborals
  5. 5.    Renovació de maquinària cada 5 anys (Renting)
  6. 6.    Reducció del cost de manteniment
  7. 7.    Noves instal·lacions

Tal com es diu en l’informe de Datambient :

Si prenem com a base la taula presentada a la pàgina 14 de l’informe, la dada més rellevant és la gran diferència de personal entre la proposta de municipalització i el servei actual.

És a dir, la millora econòmica més rellevant es produiria en les partides de personal.

Segons recullen alguns mitjans de comunicació en la roda de premsa efectuada el passat dia 11 de gener, ERC parlava d’un decalatge (entenem que feia referència a aquesta millora) de fins a 600.000 €.

 

3 – L’Informe de Datambient (Document 4)

A continuació es transcriuen algunes de les dades i frases que es poden trobar en la versió definitiva de l’informe efectuat per aquesta empresa:

Com es pot veure, en resulten uns costos de personal totals molt similars als presentats a la proposta.

Cal tenir en compte que a aquests costos, en tots dos casos i com ja preveu l’informe analitzat, s’haurien de sumar altres partides que la nova proposta de servei no té en compte:

 

 Substitucions per vacances

 Absentisme

A continuació s’ha passat a calcular el número de treballadors que FCC té anualment (sense el reforç d’estiu) treballant a la contracta a partir de la proposta de FCC presentada a l’informe. En total surten 32,4 persones i no 22,5 com s’exposa a la taula de la pàgina 14. En concret hi ha 2,5 maquinistes i 6 operaris més dels exposats a l’informe.

El càlcul de detall de l’estalvi produït en la partida de “Personal” sembla que seria pràcticament nul, amb una assignació de personal i un cost d’ambdues propostes molt semblant.

 

Amb aquestes notes queda clar que el pretès estalvi en despeses de personal no existeix i que, essencialment, la proposta de la regidora parteix de l’error d’haver oblidat la inclusió de les substitucions que cal fer.

En un altra apartat l’informe segueix:

 

En la proposta presentada de municipalització no es té en compte cap despesa general, el que implica que l’Ajuntament ha de poder absorbir en la seva estructura administrativa actual el cost de gestió dels serveis de neteja.

Hi ha un estalvi real en les partides de IVA i Benefici Industrial.

En l’informe es reconeix que no s’han inclòs les despeses generals. La més rellevant d’aquestes depeses correspon a la gestió de personal, que és molt elevat, ja que es tracta d’una plantilla amb molta mobilitat. També cal tenir en compte que el procés de gestió de personal en l’administració publica és molt més lent i costós que en l’empresa privada.

En la taula 1 de la pàgina 5 de l’informe es fa una avaluació global de les diferències de cost d’ambdues propostes de 45.120 €.

Hom pot comprovar que aquesta xifra res té a veure amb la que han fet pública des d’ERC i que, a més, es veuria reduïda, i probablement superada, pels costos de gestió de personal i altres generals que la proposta de la regidora tampoc tenia en compte que, en el cas d’una administració publica, superarien àmpliament aquesta xifra.

 

4 – Altres referències a considerar

A més de tot el procés formal que comportaria la possible municipalització, que en cap cas es pot “ventilar” en una moció en el plenari, que no compleix els requisits que una proposta d’aquest tipus exigeix, cal tenir en compte alguns aspectes rellevants.

El més important d’ells és el tema del personal:

-     La normativa de la llei de pressupostos impedeix l’ampliació de plantilles.

-     Tot i que es superés aquest escull hi ha molts dubtes en que la subrogació fos possible. De fet Jordi Colomer i Missé, persona coneguda per la seva posició favorable a les municipalitzacions en el document “Situació i oportunitats de remunicipalització dels serveis públics” del passat 29 de novembre del 2016 reconeix que una de dificultats és :

 

Subrogació de les treballadores (no procedeix al haver d'aplicar-se la pública concurrència per accedir a qualsevol lloc de treball públic de l'estatut de l'empleat públic)

En el sector públic no hi pot haver pactes de cessió de treballadores. Segons l'article 55 de l'estatut bàsic de l'empleada pública, totes les ciutadanes tenen dret a l'accés a l'ocupació pública d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat

Les administracions, entitats i organismes públics han de seleccionar el seu personal seguint criteris de: publicitat de les convocatòries, transparència, imparcialitat, independència, etc.

 

-    Si es produís la municipalització, en el cas més favorable, els treballadors de l’actual contracta s’integrarien com a interins i, per tant, podrien quedar acomiadats quan es donés el nou concurs de provisió de les places.

-     Els sindicats representatius del personal de la contracte de neteja de carrers ja han fet arribar a l’Ajuntament la seva frontal oposició a la municipalització del servei.

-     A més, cal considerar les limitacions que en aquest aspecte té l’Ajuntament del Vendrell derivades de les condicions del pla d’ajust i la de les limitacions de l’increment de plantilles que impossibilitaria la necessària ampliació del departament de personal per fer front al fort increment que suposaria una plantilla com la de neteja de carrers amb un gran nivell de mobilitat.

 

5 – La posició d’ERC

Malgrat totes aquests dificultats i sense que s’hagi produït cap valoració conjunta dels esmentats documents, com ja s’ha comentat, ERC (que no la regidora), entra pel registre públic de l’Ajuntament una proposta de gestió directa que no té en compte els resultats de l’informe ni tampoc les recomanacions que es fan en el mateix.

 

6 – Informe de la secretària de l’Ajuntament.

S’adjunta informe (Veure Document 5) de la secretària que considera que la moció presentada el grup municipal d’ERC contravé la legislació aplicable.

 

7 – La posició del govern.

ERC atribueix al govern un tracte de favor i unes determinades connivències amb l’actual empresa concessionària.

Per desmentir rotundament aquestes afirmacions només cal recordar que el febrer del 2016 el ple municipal va donar per finalitzat l’actual contracte de neteja de carrers, desestimant l’alternativa de pròrroga que s’havia plantejat en algun moment. Aquesta decisió ha estat recorreguda en els tribunals per l’empresa concessionària.

La intenció del govern és preparar un nou plec de condicions tècniques i econòmiques que permeti millorar de forma sensible la situació de la neteja en el nostre municipi. Serà un concurs públic el que determini quina serà l’empresa concessionària.

 

DOCUMENTS ANNEXOS:

 

Document 1 - Carta de l'acalde a la regidora Eva Mata

Document 2 - Acord de JGL relatiu a la finalització de l'acord de vigència i manteniment de l'àrea recreativa de Tomoví, que comporta el desnonament d'una família.

Document 3- Acord de JGL sobre la impermeabilització d'un tram de la Riera de la Bisbal abans de l'arribada de l'interceptor.

Document 4 - Informe sobre la viabilitat de la proposta de municipalització del servei de neteja viària i platges.

Document 5- Informe de la secretària en relació a la moció presentada pel grup municipal d'ERC en data 11 de gener de 2017 per ser presentada al proper ple de l'Ajuntament a favor de la gestió directa del servei de neteja viària i platges.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell