10 25 ple2wEl ple d’aquest dimarts va aprovar una proposta de l’equip de govern per tal d’estudiar emplaçaments alternatius entre solars de titularitat pública i privada situats a les proximitats del perímetre del triangle que conforma l’illa de vianants (carretera de Valls, avinguda de la Riera de la Bisbal i avinguda de Jaume Carner) que permetin configurar un sistema provisional d’aparcaments dissuasius.

Així mateix, el ple també va aprovar vetllar perquè el futur POUM integri la concreció dels emplaçaments dels aparcaments dissuasius en el marc de les futures estratègies de renovació urbana.

La proposta incorporava una petició que havia fet arribar l’entitat Xarxa Vendrellenca al govern, i que també estableix la possibilitat de combinar i integrar els possibles aparcaments en aquests terrenys amb altres usos, com els cívics o esportius.

D’altra banda, i dins de la mateixa proposta, el ple també va aprovar dur a terme un procés participatiu per definir el contingut i els usos cívics complementaris que han de concórrer a l’àmbit del futur parc del Botafoc. Cal recordar que al pressupost d’aquest exercici ja s’havia previst una partida de 400.000 euros per a l’adequació de l’espai públic situat al sector Botafoc confrontat amb l’avinguda de la Riera de la Bisbal. El govern considera que abans de tirar endavant qualsevol projecte, és adequat consultar amb la ciutadania i les entitats les seves prioritats pel que fa als usos de l’espai. En el ple d’aquest dimarts, i dins de l’expedient de modificació de crèdits, ja es va incloure una previsió de 15.000 euros per posar en marxa aquest procés participatiu.

El punt va quedar aprovat per 15 vots a favor (Govern+ Ciutadans+ Plataforma per Catalunya), 4 en contra (Som Poble i Sí Se Puede) i 2 abstencions (Partit Popular).

Futur embrió d’una nova Biblioteca pública a Coma-ruga

El ple va aprovar per unanimitat la proposta de la Regidoria de Cultura per acceptar les condicions proposades pel Servei de Biblioteques de la Generalitat per tal d’optar a un Punt Avançat de Servei de la Biblioteca Pública. La voluntat és poder adequar l’espai de l’antiga escola bressol ubicada al Centre cívic de Coma-ruga per destinar-lo a un Punt de Servei Avançat de la Biblioteca pública Terra Baixa, atenent a la petició per part dels veïns d’aquests barris de poder disposar d’un servei de sala de lectura i estudi que els eviti els desplaçaments fins a la biblioteca del Vendrell.

La regidora de Cultura, Eva M. Serramià, ha explicat que aquest equipament podria posar-se en marxa per la Setmana Santa de l’any vinent, obriria 5 dies a la setmana i disposaria de personal de la plantilla de la Biblioteca. La voluntat és que aquest equipament fos l’embrió d’una futura biblioteca municipal que poguessin gaudir la població escolar, els veïns i visitants dels barris marítims.

L’Ajuntament congela les ordenances fiscals pel 2017 a excepció de la creació d’una nova taxa del cementiri

El Ple d’aquest dimarts va aprovar una nova taxa del Cementiri Municipal per a l’any 2017, essent aquesta la única novetat pel que fa als tributs municipals per al proper exercici, ja que l’alcalde, Martí Carnicer, va avançar la decisió del govern de congelar-los.
La nova taxa del cementiri obligarà a les persones que hagin comprat o comprin un nínxol a pagar 25 euros a l’any en concepte de manteniment. Aquesta taxa vol compensar els desequilibris que s’estaven produint en el pressupost del cementiri, ja que el manteniment d’aquest espai es pagava en bona part amb els ingressos que s’obtenien de les compres de nínxols, unes compres que han anat disminuint considerablement en els últims anys.
Aquest punt va quedar aprovat per 14 vots a favor (Govern+ PxC+PP), 4 en contra (SSP + SP) i 3 abstencions (C’s).

 

Altres acords del Ple

-Durant el Ple d’aquest dimarts va prendre possessió del càrrec el nou regidor del grup municipal del Partit Popular, Miguel Ángel Cilleruelo, que substitueix l’exregidora Elisabet Rodríguez, que recentment va presentar la seva renuncia per motius personals.

-El ple va donar llum verda a la proposta per disposar l’adscripció al tram retributiu alt del lloc de treball d’un caporal de la policia local. Es va aprovar per 14 vots a favor (Govern+ PxC i PP) i 7 abstencions (C’s+ SSP+SP).

-La sessió va aprovar la proposta de convalidació dels acords adoptats en relació a l’expropiació de la finca ubicada a l’Avinguda Palfuriana, 110, de Coma-ruga, coneguda com a Cal Marti. L’alcalde va recordar que l’Ajuntament va comprar l’any 2008 aquesta finca que s’utilitza de forma provisional com a aparcament, per 3 milions d’euros, a pagar en 15 anys. Recentment, en revisar l’expedient, l’interventor ha detectat que l’informe de valoració només estava subscrit per un taxador privat i no per un tècnic públic, com exigeix la normativa. Ara s’ha esmenat aquesta mancança i es convalida l’expedient. El punt es va aprovar per 17 vots a favor (Govern+ C’s+PxC+PP), 2 en contra (SP) i 2 abstencions (SSP).

-El ple va aprovar dues esmenes d’error de transcripció d’acords adoptats per la Corporació en el passat mes de setembre referits a la bonificació d’impostos.

-La sessió va aprovar la proposta de delegació de la recaptació en període executiu de costes judicials a la Diputació de Tarragona per 14 vots a favor (Govern+ C’s+PP),3 en contra (PxC) i 4 abstencions (SSP i SP).

 

Resum de propostes de resolució i mocions

-La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya perquè l’Ajuntament deixi de denominar oficialment com a “Barris Marítims” o com a “Barris Marítims del Vendrell” a Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs i s’hi refereixi exclusivament pels seus propis noms va quedar rebutjada per 12 vots en contra (PSC, CiU i Josep Marrasé, d’ERC, i SSP), 4 a favor (PxC i Eva Mata, d’ERC) i 5 abstencions (C’s+ SP).

-La proposta presentada pel grup municipal de Som Poble per impulsar el Pla d’Aparcaments municipal seguint els criteris i les determinacions que estableix el Pla de Mobilitat Urbana es va aprovar per 18 vots a favor (Govern+ C’s+SSP+SP+PP) i 3 en contra (PxC). El punt també contempla que es garanteixi la participació dels veïns i veïnes i la resta d’agents socials i econòmics de la vila en l’elaboració d’aquest Pla d’Aparcaments.

-La proposta de resolució del grup municipal de Sí Se Puede per iniciar l’expedient de modificació del Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal es va aprovar per unanimitat.

-També per unanimitat de tots els grups va quedar aprovada la proposta de SSP sobre les urbanitzacions de Mas Borràs i Mas Astor, que acorda elaborar un informe tècnic per avaluar el nivell de serveis bàsics d’aquests dos nuclis.

-El Ple d’aquest dimarts també va aprovar, per unanimitat, la moció presentada per l’equip de govern i PxC de millora d’accessibilitat als trens per la línia R4, en el sentit de sol·licitar a RENFE que hi incrementi el nombre de trens adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

-La moció del govern i dels grups de C’S, SSP, PP per sol·licitar a la Xarxa Santa Tecla que comparegui a la Comissió de Salut de l’Ajuntament per informar sobre la situació del projecte executiu del nou CAP del Botafoc també va quedar aprovada, i s’hi va sumar PxC que va retirar una moció pròpia en la mateixa línia. D’aquesta segona es va incorporar també que se sol·liciti a la Conselleria de Sanitat, al Servei Català de la Salut i al Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès que s’accelerin els tràmits per la via d’urgència per a la construcció del nou CAP del Botafoc. El punt va quedar aprovat per 19 vots a favor (Govern, C’S, PxC, SSP i PP) i 2 abstencions (SP).

-La moció presentada pel grup municipal de PxC per sol·licitar a RENFE i a ADIF que l’estació de tren de Sant Vicenç de Calders passi a denominar-se “Sant Vicenç de Calders-Coma-ruga” va quedar aprovada per 15 vots a favor (Govern+ C’s+PxC) i 6 abstencions (SSP, SP i PP).

-La moció presentada pel grup municipal d’ERC per a la defensa del dret de les dones al treball en igualtat d’oportunitats, retirant els punts 1r i 2n del text, va quedar aprovada per 16 vots a favor (Govern+ PxC+SSP+SP) i 5 abstencions (C’s+PP).

-Per últim, la moció presentada pel grup municipal del Partit Popular per impulsar un pla de renovació i manteniment de la via pública va quedar aprovat per unanimitat. El text recull que s’elaborarà un inventari de les reparacions pendents i un calendari d’execució atenent a la seva urgència i necessitat, que haurà de fer públic per a coneixement de la ciutadania.©2019 Ajuntament del Vendrell