09 20 Ple webEl ple d’aquest dimarts va donar conformitat, per unanimitat, a la proposta presentada per l’entitat Xarxa Vendrellenca per tal que l’Ajuntament sol·liciti a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Foment que adoptin les mesures necessàries per disminuir les molèsties produïdes per la proximitat de les infraestructures de transport a la urbanització Torreblanca.

I és que aquesta urbanització, situada a la confluència de la rotonda de la N340 amb l’accés d’entrada i sortida de l’AP7 i la C32, pateix moltes molèsties provocades pels sorolls del trànsit, especialment en algunes zones, com els carrers dels Alps i del Pardal. El ple va acordar que es demanarà al Departament de Medi Ambient que dugui a terme els estudis necessaris per comprovar els nivells de contaminació acústica, i alhora, va incorporar la proposta de Som Poble en el sentit que les mesures antisòniques que s’adoptin vetllin per la integració paisatgística i, alhora, es consensuïn amb els veïns de la zona.

El ple d’ahir dimarts va desestimar l’al·legació presentada pel grup municipal de Ciutadans (C’s) a les bases per a la concessió de subvenció a les entitats culturals del Vendrell, aprovades inicialment el passat mes de juny i, per tant, van quedar aprovades definitivament per 11 vots a favor (Govern i SSP); 7 en contra (C’s, PP i PxC) i 2 abstencions (SP). Cal recordar que C’s sol·licitava un canvi en el redactat de les bases en les nomenclatures de “vegueria” i “Països Catalans” ja que, segons ells, no s’adeqüen a la realitat del territori. Des de la Regidoria de Cultura es considera que aquests termes fan referència a àmbits geogràfics que tenen en comú un seguit de contextos culturals, sociolingüístics i històrics i no a unitats administratives.

També el Ple va fer ahir l’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de terrasses, després de desestimar una única al·legació presentada. L’ordenança permetrà regular, endreçar i afavorir la convivència i l’equilibri entre els usos de les terrasses i els usos col·lectius de l’espai públic, fixant els nous criteris tècnics i estètics de les terrasses, ordenant l'emplaçament i ocupació de l'espai i estableix el règim de tramitació de les autoritzacions per instal·lar-les. El punt es va aprovar per 18 vots a favor (Govern+PxC+C’s+SSP+PP ) i 2 abstencions (SP).

El ple també va donar compte de la sol·licitud d’una subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per adequar l’espai de l’antiga escola bressol ubicada al Centre cívic de Coma-ruga com a Centre Avançat de Lectura.

Així mateix, el ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament del Vendrell presentada per Elisabet Rodríguez de Castro, regidora del Partit Popular, declarant-se així una vacant d’un lloc de regidor del grup municipal del PP. Ara es sol·licitarà a la Junta Electoral Central que sigui expedida la credencial acreditativa de la condició d’electe a Miguel Angel Cilleruelo per ser el següent membre de la candidatura del PP, necessària perquè pugui prendre possessió del càrrec en el proper Ple de la Corporació.

El ple va aprovar, inicialment, per 18 vots a favor (Govern+PxC+C’s+SSP+PP ) i 2 abstencions (SP), les bases generals per a la concessió de subvencions a entitats esportives del Vendrell per al desenvolupament d’escoles esportives d’esport base no federat. Aquestes promouen l’activitat esportiva en horari extraescolar entre els nens i nenes d’entre 3 i 16 anys.

El ple va aprovar i abonar una relació de factures per un import de 7.455 euros, que corresponen a serveis i activitats que es van dur a terme, en la majoria de casos, a finals de l’any 2015, però que no van registrar factura fins aquest any 2016. El punt es va aprovar amb 13 vots a favor (Govern+ PxC+PP) i 7 abstencions (C’s+SSP+SP).

El ple va aprovar la bonificació del 95% de l’impost de construccions (ICIO) pel manteniment de façanes a favor de diversos sol·licitants particulars, entitats i escoles, així com a una llicència urbanística per obres de millora de condicions d’accés i habitabilitat per a persones discapacitades a la comunitat dels Testimonis de Jehovà.

El ple també va aprovar la bonificació del 95% del’ l’IBI per circumstàncies socials i culturals o foment de l’ocupació a diverses entitats o associacions sense ànim de lucre, així com a favor de la Fundació privada Santa Teresa en relació a la seva finca del carrer Roquetes.

La proposta de resolució de Plataforma per Catalunya perquè l’Ajuntament engegués el procediment per atorgar la categoria administrativa d’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) a l’antic municipi de Sant Vicenç de Calders va ser retirada, finalment, de l’ordre del dia, per ser inviable des del punt de vista legal. L’equip de govern va explicar que la Llei de Bases de Règim Local impedeix que municipis amb Pla d’Ajust puguin crear noves entitats municipals descentralitzades. En canvi, el govern va avançar que treballarà per impulsar un Organisme Municipal Descentralitzat (OMD), un important òrgan de participació perquè els veïns de les platges puguin fer les seves propostes de millora dels barris marítims.

La proposta de resolució presentada pel grup municipal de C’s per instar el govern local a la retirada de les estelades situades en elements de mobiliari o infraestructures urbanes i que no que no tinguin llicència municipal va quedar rebutjada per 13 vots en contra (Govern, SSP, SP) i 7 a favor (C’s, PxC i PP). L’alcalde va recordar que el govern vincula aquest tipus de símbols a la llibertat d’expressió política, i que aquesta sempre ha d’estar protegida i per això s’ha adoptat una actitud de tolerància en aquesta qüestió. Així mateix, va recordar que als edificis públics només hi onegen les banderes oficials.

La proposta presentada pel grup municipal de Som Poble en relació a la sentència 403/2016 contra Aigües de Tomoví i a favor d’un treballador que havia estat suspès de sou i feina durant dos mesos va quedar rebutjada després que el vot de qualitat de l’alcalde desempatés els 10 vots a favor (PxC, C’S, SSP i SP) i 10 vots en contra (Govern+ PP). La proposta de Som Poble demanava el cessament dels responsables d'Aigües de Tomoví, sol·licitava que els serveis jurídics investiguessin el cas i s'obrís expedient sancionador a l'empresa. El govern va assegurar que la sentència, tot i que admet faltes del treballador, deixa clar que el procediment per expedientar-lo no es va fer correctament segons la normativa laboral i va reiterar que, per tant, obrirà un expedient a l’empresa per depurar responsabilitats.

D’altra banda, la proposta d’acord presentada pel grup municipal de Som Poble per declarar la platja de les Madrigueres com a platja nudista va quedar rebutjada per 14 vots en contra (Govern + PxC, PP i Mar Negro de C’s), 5 vots a favor (SSP, SP i M.Luz Ramírez de C’s) i 1 abstenció (Víctor Pérez de C’s). El govern va recordar que la platja de les Madrigueres està en un procés de renaturalització i pendent d’altres actuacions paisatgístiques i que, per tant, s’espera a la seva finalització per valorar la senyalització dels usos de la platja.

La moció presentada pel grup municipal de Som Poble per a l’impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació de l’administració pública local es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics.

D’altra banda, la moció presentada pel grup municipal de Si Se Puede contra la LOMCE i de suport a la proposta de resolució per a la retirada de les avaluacions finals a l’ESO i el batxillerat es va aprovar després d’una esmena feta pel govern, de la que es va retirar també el segon punt. Finalment, es va acordar manifestar el ple suport de la Corporació a totes les iniciatives parlamentàries que tinguin com a objecte la suspensió de la implantació de la LOMCE i la seva derogació, i donar coneixement d’aquest suport al Parlament, Generalitat, al Consell Escolar Municipal, a l’ACM i la FMC, al Síndic de Greuges i al govern espanyol. El punt es va aprovar per 16 vots a favor (Govern+ PxC+SSP+SP), 1 en contra (PP) i 3 abstencions (C’s).

La moció presentada pel grup municipal del Partit Popular de rebuig a qualsevol iniciativa il·legal que perjudiqui la legalitat democràtica de les institucions catalanes va quedar rebutjada per 11 vots en contra (SSP+ SP+ ERC+ CiU+ Camil·la Barnadas i Rafel Gosálvez del PSC), 7 vots a favor (PxC, C’s i PP) i 2 abstencions (Kenneth Martínez i Martí Carnicer, del PSC).

El ple va aprovar, per unanimitat, la moció presentada pel grup municipal del PP per promoure i impulsar la presentació del Vendrell per optar a ser la Capital de la Cultura Catalana 2020. El govern va matisar que caldrà veure, però, si es disposen dels recursos necessaris per assumir el què suposaria aquesta iniciativa.

Per últim, la sessió va aprovar, amb 4 vots a favor (PP, C’S), 13 abstencions (Govern+SSP, SP) i 3 en contra (PxC) la moció presentada pel PP en contra de la degradació de l’espai públic i el dany a la imatge del Vendrell com a poble turístic i comercial.©2019 Ajuntament del Vendrell