05-17 ple1wEl ple ordinari d’aquest dimarts va donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016 pel qual s’atorga designar el nou interventor de la Corporació, Jaume Mateu, com a vocal de la Mesa de Contractació de la licitació de la selecció d’un soci privat per a la constitució amb l’Ajuntament d’una empresa d’economia mixta per a la gestió del servei d’aigües.

El ple també va aprovar ahir la proposta de ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local d’assignació als llocs de treball ocupats per diversos treballadors de la Corporació del tram corresponent de la vigent relació i catàleg de llocs de treball amb efecte d’aplicació a 1 de gener de 2016. El punt es va aprovar per 11 vots a favor: Govern + PP i 10 abstencions: PxC, SSP, SP i C’s.

El ple va acordar també que es pugui superar límit de remuneració previst per la llei pel que fa al lloc de treball d’intervenció ocupat pel nou interventor de la Corporació en base a raons d’especial interès per al servei. Cal recordar que en data 22 d’abril de 2016 es va formalitzar el nomenament de Josep Jaume Mateu per a ocupar, per acumulació, el lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament, amb caràcter provisional, amb una jornada parcial. Jaume Mateu és també actualment viceinterventor de l’Ajuntament de Reus. El punt es va aprovar per 11 vots a favor (Govern + PP) i 10 abstencions.

En un altre àmbit, la sessió va aprovar de forma inicial, i per unanimitat, les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a nous treballadors autònoms. Des del 2015, amb l’objecte d’incentivar l’ocupació mitjançant la inserció laboral per compte propi, l’EINA estableix una línia de subvencions públiques per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del Vendrell, consistent a subvencionar part dels costos de la quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social o mutualitat de Previsió Social corresponent. Aquestes subvencions van destinades a persones aturades i empadronades al Vendrell que iniciïn una activitat econòmica o professional durant l'any 2016, i entre d'altres requisits: disposar d’un pla d’empresa, desenvolupar de forma continuada una activitat econòmica, no haver figurat com a autònom en els tres anys anteriors a la sol·licitud, no tenir deutes amb l’administració, i no simultaniejar l’activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d’altre. En concret, l’Ajuntament del Vendrell subvencionarà el 80% de la quota mensual de cotització del primer any d’activitat com a treballador/a autònom/a, amb un import màxim anual de 1.272€ per sol·licitant.

El ple d’ahir va aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost, una mesura aconsellada pel nou interventor per tal de millorar-ne la gestió. En aquest sentit, els aspectes que s’ha cregut convenient modificar són els què fan referència a la gestió de la despesa, les aportacions a les entitats dependents i les entitats en les que l’Ajuntament hi participa, així com les subvencions nominatives i també la fiscalització prèvia limitada. Així per exemple, per als contractes d’entre 6.000 i 18.000 euros a partir d’ara s’hauran de demanar tres pressupostos. El punt va aprovar-se amb 11 vots a favor (Govern + PP), 8 abstencions ( PxC, C’S, SP) i 2 en contra (SSP).

En una línia semblant al punt anterior, el ple va aprovar també un expedient de modificació de crèdits, que comportarà que, a partir d’ara, obligatòriament, al pressupost quedaran detallades totes les subvencions que es donen a entitats del municipi. Fins ara, aquest tipus de convenis s'englobaven en partides genèriques, mentre que ara s'hi hauran de fixar les subvencions concretes que rep cada entitat. El punt va quedar aprovat amb 11 vots a favor (Govern + PP), 3 en contra (PxC) i 7 abstencions (C’S, SSP, SP).

D’altra banda, i com a punt incorporat d’urgència, el ple va aprovar per unanimitat la retribució extraordinària als treballadors de l’Ajuntament corresponent a la part de la paga extra del desembre del 2012 que no es va fer efectiva.

El ple va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal d’avançar en l’estratègia catalana de residu “zero” al Vendrell i valorar la possibilitat de la recollida selectiva intel·ligent com a solució. La proposta va rebre 16 vots a favor (Govern+ PxC+ C’S + Elisabeth Rodríguez del PP), 2 en contra (SP) i 3 abstencions (SSP i el regidor Jero Merino del PP).

La sessió d’aquest dimarts també va aprovar, per unanimitat, la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Si Se Puede i la Plataforma per una Fiscalitat Justa per declarar l’Ajuntament del Vendrell lliure de paradisos fiscals.

La proposta presentada pel grup municipal del Partit Popular de creació de regidor a les dependències del Centre Cívic de Coma-ruga va quedar rebutjada per 11 vots en contra (Govern + 2 vots d’August Armengol i J.M. Carrasco de PxC); 5 a favor (PP, SSP i Araceli Bundó, de PxC) i 5 abstencions (C’s+ SP).

La moció presentada pel Govern i PxC per recolzar la reforma horària i donar suport a les mesures que facin possible fer la transició cap a la mateixa va quedar aprovada per 19 vots a favor (Govern+ PxC+C’s+ SSP i SP) i 2 abstencions (PP).

Una altra moció aprovada va ser la presentada pel govern, juntament amb PxC i SSP, de rebuig als atacs del Govern Espanyol i el TC contra les mesures per fer front a la pobresa energètica i habitacional. Va quedar aprovada per 18 vots a favor (Govern + PxC+ C’s+ SSP+ Alfredo Valdivielso de SP), i 3 abstencions (PP i Ruben Suan de SP).

La moció presentada pel grup municipal de Som Poble amb motiu del 85è aniversari de la II República va quedar aprovada per 13 vots a favor (Govern+ SSP+ SP) i 8 abstencions (PxC, C’s i PP).

Per últim, el ple va aprovar la moció del grup de Si Se Puede sobre les titulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització. Es va aprovar per unanimitat, amb la incorporació aportada per PxC de demanar al TSJC i al TC declarar il·legal la no comunicació de les titulitzacions de les hipoteques.©2019 Ajuntament del Vendrell