Des del 2015, amb l’objecte d’incentivar l’ocupació mitjançant la inserció laboral per compte propi, l’EINA Espai Empresarial de l’Ajuntament del Vendrell, estableix una línia de subvencions públiques per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del Vendrell, consistent a subvencionar part dels costos de la quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social o mutualitat de Previsió Social corresponent.

Aquestes subvencions van destinades a persones aturades i empadronades al Vendrell que iniciïn una activitat econòmica o professional durant l'any 2016, i entre d'altres requisits: disposar d’un pla d’empresa, desenvolupar de forma continuada una activitat econòmica, no haver figurat com a autònom en els tres anys anteriors a la sol·licitud, no tenir deutes amb l’administració, i no simultaniejar l’activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d’altre.

L’Ajuntament del Vendrell subvencionarà el 80% de la quota mensual de cotització del primer any d’activitat com a treballador/a autònom/a, amb un import màxim anual de 1.272€ per sol·licitant.

Cal mencionar que queden exclosos d'aquests ajuts el cònjuge i els familiars fins a segon grau inclòs que col·laborin amb el treballador autònom de forma personal, habitual i directa, així como els treballadors autònoms econòmicament dependents i les persones que iniciïn activitats considerades de caràcter piramidal.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de desembre de 2016 al Registre de l’Ajuntament del Vendrell (plaça Vella, 1, del Vendrell). Els impresos es troben disponibles a www.leina.org, www.elvendrell.net, al SAC i a l’EINA Espai Empresarial.

Per a més informació les persones interessades poden posar-se en contacte amb L’EINA Espai Empresarial, teléfono 900 338 833.

En la convocatòria del 2015 es van presentar 29 sol·licituds, de les quals es van resoldre favorablement 25.

Kenneth Martínez, regidor d’Ocupació de l’Ajuntament, manifesta que “la voluntat del govern és seguir oferint aquests ajuts a nous autònoms per consolidar un teixit empresarial competitiu que generi nous llocs de treball”.      ©2019 Ajuntament del Vendrell