03-11 rp contractació webDe l’anàlisi de la situació interna de l’Ajuntament del Vendrell de l’any 2011 se’n va deduir dues grans prioritats a realitzar:

1) la regularització de la situació financera que havia situat l’ajuntament en un deute total (financer i comercial) de 107 milions d’euros i un termini de pagament a proveïdors que superava els 400 dies.

2) la revisió dels contractes dels diferents serveis per reduir la despesa corrent i renovar els contractes prorrogats.

Per tal d’assolir els objectius d’estabilitat i solidesa econòmica de l’Ajuntament, es va prioritzar abordar la millora de la situació financera seguint la normativa estatal reguladora de les finances i el pagament als proveïdors.

En paral·lel, durant el passat mandat, es van revisar els contractes de l’Ajuntament, en la majoria dels casos licitant de nou i adjudicant d’acord amb els resultats de cada procediment. Aquest procés es va iniciar pels contractes més importants, ja que convenia fer-ho així atès que els resultats eren més avantatjosos per l’eficiència i la qualitat dels serveis. Tot i el nombre important de contractes i els mitjans disponibles, també s’ha pogut avançar en contractes de menor quantia.


En gran part, com a conseqüència d’aquestes revisions, el deute total (financer i comercial) a finals del 2015 s’ha reduït a 86 milions d’euros, 20 milions menys de la xifra del 2011. Igualment, el termini de pagament a proveïdors, mesurat d’acord amb l’índex del Ministeri d’Hisenda, s’ha situat en 30 dies (equivalent a 90 dies des de la data de registre de la factura).


En percentatges, això representa que el 96 % dels imports gestionats contractualment o estan vigents o estan en tràmit de licitació. El contractes que tenen programada licitació aquest 2016 representen el 3 % de la contractació. La resta estan en situacions diverses.


A més, es va iniciar el procés per declarar la nul·litat de la modificació del contracte de l’Escola Municipal de Música Pau Casals que podia suposar una despesa de 30 milions d’euros més per a l’Ajuntament. Durant el 2015, la Comissió Jurídica Assessora va donar la raó a l’Ajuntament, autoritzant l’anul·lació de la modificació del contracte, la qual es va resoldre definitivament en el Ple del 30 de març del 2015.


Així mateix, i derivat d’una sentència judicial que anul·lava l’adjudicació efectuada en l’any 2007, es va haver de tornar a licitar l’adjudicació del soci privat titular del 49 % d’Aigües de Tomoví. En aquest moment s’està en els tràmits finals d’aquest nou procés de licitació.

Gràcies al reforç de les Àrees de Fiscalització i Contractació amb nous tècnics, l’Ajuntament pot iniciar la darrera fase d’aquest procés de regularització dels contractes de serveis que permetrà licitar i, si s’escau, adjudicar la resta de contractes pendents. Aquest tipus de processos sempre donen lloc a incidències. La voluntat del govern municipal es anar-los resolent fins a completar la regularització.

 

Nota de premsa amb quadre i gràfic©2019 Ajuntament del Vendrell