01-12 regidor eina webL’Ajuntament del Vendrell desenvolupa diverses línies d’actuació en l’àmbit de la promoció econòmica i de les polítiques actives per a l’ocupació. En la línia de crear activitat econòmica per generar ocupació, un dels propòsits que es formulen és el d’incidir en el mercat laboral local incrementant el treball autònom com a mesura per reduir la taxa d’atur, alhora que es crea activitat econòmica.

 

El treball autònom, per les seves característiques, és una bona fórmula per promoure a nivell local un teixit empresarial. A més, és una alternativa a l’atur per aquelles persones que pertanyen a sectors o col·lectius amb dificultats d’accés al mercat de treball.

En aquest sentit, el Ple de l’Ajuntament del Vendrell, en la seva sessió ordinària celebrada el dia 10 de març de 2015, va aprovar inicialment les bases per a l’atorgament d’ajuts a nous treballadors i treballadores autònomes. Amb la finalitat d’incentivar l’ocupació mitjançant la inserció laboral per compte pròpia, va establir una línea de subvencions per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del Vendrell, la qual tenia també aquests objectius:

-La generació de noves oportunitats de treball a partir de les noves empreses creades i/o activitats professionals creades.

-La millora de rendes de la població local.

-Estimular l'emprenedoria per l'efecte demostració que es produeix amb la posada en marxa de nous negocis.

La subvenció ha consistit en la reducció del 80% dels costos de les quotes de la Seguretat Social (RETA) o de les Mutualitats de Previsió Social establertes pels corresponents Col·legis Professionals, durant sis o dotze primers mesos a partir de l’alta, i amb un import màxim mensual de 212 euros i fins a esgotar el límit anual de 1.272 euros.

Els beneficiaris d’aquest ajut han estat persones empadronades al Vendrell, que han iniciat una activitat econòmica o professional, s’han donat d’alta al RETA de la Seguretat Social o incorporat a una de les Mutualitats de Previsió Social establertes pel corresponent Col·legi Professional en el període comprès entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015, i han complert amb els requisits i obligacions establerts a les bases.

Concretament, s’han presentat 29 sol·licituds, que es reparteixen en les activitats següents:

Indústria: 1
1 fabricació i subministrament d'envasats

Construcció: 1
1 fuster

Distribuïdors i intermediaris del comerç: 4
2 consumibles informàtics
1 tèxtil
1 comercial immobiliari

Comerços: 7
1 botiga d'alimentació ecològica
2 carnisseries
1 botiga de llaminadures
1 botiga de roba i complements
1 agència de viatges
1 botiga online de mobles

Restauració: 3
1 bar – restaurant
1 bar – cafeteria
1 creperia – cafeteria

Perruqueria i estètica: 4
2 centres d'estètica
2 perruqueries

Professionals independents: 9
1 consultoria en enginyeria
1 consultoria en internacionalització empresarial
3 formadors
1 traductor
2 psicòlegs / psicoterapeutes
1 organització d'esdeveniments

D'aquestes 29 sol·licituds presentades:
-19 han estat resoltes favorablement pel Comitè d'Avaluació i aprovades per la Junta de Govern.
-5 han estat resoltes favorablement pel Comitè d'Avaluació i pendents d'aprovació per la Junta de Govern.
-4 han estat denegades per incompliment d'algun dels requisits establerts.
-1 està pendent de resolució.

Kenneth Martínez, regidor d’Ocupació de l’Ajuntament, manifesta que “la voluntat del govern és seguir oferint aquests ajuts a nous autònoms per consolidar un teixit empresarial competitiu que generi nous llocs de treball”.      ©2019 Ajuntament del Vendrell